Prechodný pobyt na účel podnikania

Prechodný pobyt na účel podnikania

Prechodný pobyt na účel podnikania sa riadi Zákonom č. 48/2002 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povolenie na prechodný pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa na území Slovenskej republiky a na cesty do zahraničia a naspäť na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bolo policajným útvarom udelené povolenie na prechodný pobyt.

Povolenie na prechodný pobyt je viazané na jeden účel. Ak cudzinec hodlá vykonávať inú činnosť, než na akú mu bolo udelené povolenie na prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt, ak tento zákon neustanovuje inak.

Povolenie na prechodný pobyt na účel podnikania môže policajný útvar udeliť cudzincovi na základe oprávnenia na podnikanie vydaného podľa osobitného predpisu alebo cudzincovi, ktorý koná v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu k tejto spoločnosti alebo k družstvu.

Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt

Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt podáva cudzinec osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko, ak tento zákon neustanovuje inak; ak nie je takýto zastupiteľský úrad alebo v prípadoch hodných osobitného zreteľa určí ministerstvo zahraničných vecí po dohode s ministerstvom vnútra iný zastupiteľský úrad, na ktorom cudzinec podá žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt. Orgán, ktorý žiadosť prijal, vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.

Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt môže cudzinec podať osobne aj na policajnom útvare, ak ide o cudzinca, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo ak ide o prechodný pobyt cudzinca na účel zamestnania, na ktoré sa udeľuje povolenie bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce, alebo o pobyt cudzinca podľa § 21 (štúdium), 22 (osobitá činnosť – lektorská, umelecká, športová, stáž atď.) a § 23 ods. 1 písm. b), d) a f) (osoby v príbuzenskom vzťahu cudzinca povolením na prechodný pobyt), alebo o pobyt manžela azylanta, alebo o pobyt cudzinca podľa § 23a alebo ak ide o cudzinca s dlhodobým pobytom, alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva. Policajný útvar vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.

Rozhodovanie o žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt

Policajný útvar pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt prihliada na

a) verejný záujem, osobitne na bezpečnostné hľadisko, hospodárske potreby Slovenskej republiky, najmä na prínos podnikateľskej činnosti cudzinca pre hospodárstvo Slovenskej republiky a na verejné zdravie,

b) záujmy maloletého dieťaťa cudzinca, osobné a rodinné pomery cudzinca, jeho finančnú situáciu a dĺžku doterajšieho pobytu a predpokladaného pobytu.

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt do 90 dní; vo zvlášť zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 90 dní. Ak ide o cudzinca podľa § 21 (štúdium), 22 (osobitná činnosť) a § 24 ods. 6 (Cudzinec, ktorý zastupuje alebo pracuje pre zahraničného investora v Slovenskej republike atď.), rozhodne policajný útvar do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti.

Podnikanie na základe živnosti

Každý žiadateľ o živnostenské oprávnenie musí na vykonávanie živnosti spĺňať:

 • všeobecné podmienky (musia byť splnené vždy), a to vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a
 • osobitné podmienky (musia byť splnené v závislosti od druhu živnosti), a to odborná spôsobilosť alebo iná spôsobilosť na vykonávanie živnosti.

Druhy živností a podmienky na ich prevádzkovanie

Voľné živnosti - stačí, ak spĺňate všeobecné podmienky, odbornú ani inú spôsobilosť preukazovať nemusíte.

Viazané živnosť - okrem všeobecných podmienok musíte preukázať odbornú spôsobilosť, vo väčšine prípadov osvedčením o absolvovaní špecifického vzdelávania alebo prípravy v oblasti, ktorej sa chcete venovať.

Remeselné živnosti - okrem všeobecných podmienok musíte preukázať odbornú spôsobilosť dokladom o ukončení vzdelania a dĺžke praxe v danom odbore.

Ak ste občanom členského štátu EÚ/EHP/Švajčiarskej konfederácie, môžete odbornú spôsobilosť preukázať aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie.

Ďalšie podmienky na prevádzkovanie živnosti

Okrem uvedených podmienok musíte pred začatím podnikania v závislosti od vášho občianstva, prípadne aj toho, či už máte na Slovensku udelený nejaký typ pobytu, ustanoviť zodpovedného zástupcu, získať živnostenské oprávnenie, získať prechodný pobyt na účel podnikania a zapísať sa do obchodného registra.

Ak ste občan tretej krajiny, ktorý nemá na Slovensku udelený pobyt, musíte:

 • ustanoviť zodpovedného zástupcu,
 • získať živnostenské oprávnenie,
 • získať prechodný pobyt na účel podnikania
 • zapísať sa do obchodného registra (zápis do obchodného registra sa nevyžaduje, ak máte bydlisko v členskom štáte EÚ/OECD),
 • ak ste občan členského štátu EÚ/EHP/Švajčiarskej konfederácie, musíte:
 • ustanoviť zodpovedného zástupcu alebo registrovať svoj pobyt na Slovensku
 • získať živnostenské oprávnenie.

Správne a súdne poplatky

 • Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania podaná na oddelení cudzineckej polície: 232 EUR.
 • Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania podaná na zastupiteľskom úrade v zahraničí: 240 EUR.
 • Zápis fyzickej osoby podnikateľa do obchodného registra: 165,50 EUR.

Podnikanie na s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 5000 EUR. Minimálny vklad spoločníka je 750 EUR.

Vklad môže byť peňažný aj nepeňažný (napr. pozemky, technológie, výrobné zariadenia a pod.). Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí byť každý peňažný vklad splatený najmenej na 30% (v prípade jediného zakladateľa musí byť splatené základné imanie v plnej výške).

Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov však musí byť aspoň 2500 EUR. Spoločník zodpovedá za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu.

S.r.o. môže založiť aj jedna osoba a môže mať najviac 50 spoloční- kov. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Založenie s. r. o.

S.r.o. založíte tak, že spíšete spoločenskú zmluvu (ak budete podnikať so spoločníkom/mi) alebo zakladateľskú listinu (ak budete jediným spoločníkom), v oboch prípadoch musí podpisy spoloč- níkov overiť notár. Pri zakladaní s.r.o. musíte stanoviť obchodné meno spoločnosti, predmet činnosti a jej sídlo.

 • Získanie živnostenského oprávnenia
 • Po založení s.r.o. musíte následne získať živnostenské oprávnenie (rovnako ako pri živnostenskom podnikaní).
 • Udelenie pobytu pri založení s. r. o.

Ak ešte nemáte na Slovensku udelený pobyt, budete musieť po získaní živnostenského oprávnenia požiadať o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania. Žiadosť musíte predložiť na predpísanom tlačive. Prechodný pobyt získate len vtedy, ak ste konateľom s. r. o (nestačí byť spoločníkom s.r.o.).

Začiatok podnikania s. r. o.

S.r.o. vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Po zápise do obchodného registra môže s.r.o. začať podnikať.

Správne a súdne poplatky

 • Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania podaná na oddelení cudzineckej polície: 232 EUR.
 • Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania podaná na zastupiteľskom úrade v zahraničí: 240 EUR.
 • Zápis s. r. o. do obchodného registra: 300 EUR.