Prechodný pobyt na účel zamestnania

Prechodný pobyt na účel zamestnania

Povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania môže policajný útvar udeliť cudzincovi na základe povolenia na zamestnanie; to neplatí, ak sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje alebo ak tak ustanoví medzinárodná zmluva.

Povolenie na prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania môže policajný útvar udeliť cudzincovi po splnení podmienky podľa odseku 1 najviac na 180 dní v kalendárnom roku.

Povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania sa nevyžaduje do 90 dní od prekročenia vonkajšej hranice, ak ide o cudzinca:

a) ktorý pracuje pre významného zahraničného investora v Slovenskej republike,

b) ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie na územie Slovenskej republiky v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,10bc)

c) ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce na území Slovenskej republiky vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom, alebo

d) ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vyslal na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky.

Zamestnávanie občana krajín mimo EÚ môže byť veľmi administratívne náročné v porovnaní so zamestnávaním občana EÚ. Aby ste uspeli so žiadosťou o prechodný pobyt, je potrebné postupovať v súlade so zákonnými požiadavkami. Je preto rozumné prenechať túto agendu skúseným odborníkom, ktorí poznajú všetky aspekty procesu a vedia si poradiť s nečakanými prekážkami a požiadavkami. Tu je niekoľko príkladov toho, čo musíte pripraviť v prípade, že plánujete zamestnať občana tretej krajiny.

Ak chcete byť úspešní, musíte zabezpečiť:

  • zverejnenie pracovnej ponuky na Úrade práce po dobu stanovenú zákonom
  • príprava všetkých dokumentov pre cudzineckú políciu / konzulát
  • zabezpečenie prekladateľských služieb
  • podanie žiadosti na cudzineckej polícii
  • registrácia v zdravotnej poisťovni
  • lekárske vyšetrenie

Zamestnávanie cudzincov (štátnych príslušníkov tretích krajín, občanov členských štátov EÚ a štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie a ich rodinných príslušníkov) s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky je upravené zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Zamestnanie občana EÚ/Dohoda o Európskom hospodárskom priestore

Občan členského štátu EÚ a štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie a ich rodinní príslušníci majú v súlade so zákonom o službách zamestnanosti rovnaké právo v právnych vzťahoch ako občan Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak. Viac informácií nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny

Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

- je držiteľom modrej karty EÚ,
- má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
- má udelené povolenie na zamestnanie a prechodný pobyt na účel zamestnania,
- má udelené povolenie na zamestnanie a prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,
- má udelené povolenie na zamestnanie a prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, alebo nevyžaduje potvrdenie o možnosť obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo pracovné povolenie.

Zamestnávateľ, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, môže prijať do zamestnania len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky.

Zdá sa vám tento proces príliš komplikovaný? Nechajte to na našich špecialistov – právnikov venujúcim sa tejto agende niekoľko rokov. My dôkladne preskúmame, aký jednotlivé náležitosti Vašich zamestnancov, a následne zvolíme pre Vás najvitálnejší postup zamestnania.