Všeobecné obchodné podmienky - VOP

Všeobecné obchodné podmienky - VOP

I.
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti SMARTUP accounting s. r. o., so sídlom Roľnícka 187, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 753 045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 118114/B a/alebo SMARTUP Legal s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Roľnícka 187, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, SAK 5038 (ďalej len „dodávateľ“) a objednávateľa pri objednaní produktu prostredníctvom internetovej stránky smartup.sk.

 2. VOP sú účinné dňom ich zverejnenia na smartup.sk.

 3. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

 4. Objednávateľom sa rozumie fyzická, a/alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná produkt prostredníctvom stránky smartup.sk

 5. Elektronickou objednávkou sa rozumie „Objednávací formulár“, zaslaný buď z vnútorného prostredia smartup.sk (a/alebo lacnesro.sk.) a/alebo prostredníctvom odoslania e-mailovej správy dodávateľovi.

 6. ZÁKONNÁ INFORMÁCIA O PODMIENKACH A MOŽNOSTIACH ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV:

  "Pokiaľ má spotrebiteľ pocit, že boli porušené niektoré jeho spotrebiteľské práva, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov, a to buď cez európsku platformu alebo na príslušných slovenských orgánoch podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov.

  Avšak predtým, než spotrebiteľ pristúpi k tomuto kroku, musí sa najprv obrátiť na dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Až po doručení odmietavej odpovede alebo ak do 30 dní odpoveď nebude zaslaná vôbec, môže spotrebiteľ podať návrh na začatie riešenia sporu. Návrh môže spotrebiteľ podať do lehoty 1 roka od zamietnutia vyššie spomínanej žiadosti, pričom pre všetky spory platí, že ich hodnota musí dosahovať aspoň 20 EUR.

  Príslušnými orgánmi na doručovanie a riešenie podnetov sú :

  Ak spotrebiteľ podá návrh na začatie konania, horeuvedené subjekty oznámia dodávateľovi začiatok riešenia sporu a doručia všetky potrebné doklady spolu s výzvou na vyjadrenie sa k predmetným skutočnostiam v lehote minimálne 15 dní. Dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri riešení takéhoto sporu, inak mu hrozí pokuta od Slovenskej obchodnej inšpekcie vo výške od 500 do 10 000 EUR.

  Celé riešenie sporu by malo byť ukončené do 90 dní od začatia. V zložitejších prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o 30 dní, a to aj opakovane. Pokiaľ obe strany prejavia záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, horeuvedené subjekty vypracujú dohodu o vyriešení sporu. Dohoda je potom pre obe strany záväzná.

  Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže požadovať pri iniciácii sporu poplatok maximálne vo výške 5 EUR vrátane DPH. Platforma pre podávanie návrhov je http://ec.europa.eu/odr".

 7. Kontaktné údaje dodávateľa:

SMARTUP accounting s. r. o., Roľnícka 187, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 753 045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 118114/B

Advokátska kancelária SMARTUP Legal s.r.o., so sídlom Roľnícka 187, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, SAK 5038

Tel.: +421 (0)948 383 363 / (pondelok až piatok) medzi 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00/16.00 h

E-mail: [email protected]

II.
Objednávka

 1. „Objednávací formulár“ musí obsahovať pravdivé a úplné vyplnenie údajov. Objednávateľ berie plnú zodpovednosť za obsahovú a gramatickú správnosť údajov, ktoré uvedie do „Objednávacieho formulára“. Objednávateľ je povinný vypĺňať „Objednávací formulár“ gramaticky správne, s diakritikou. Za gramatické nezrovnalosti, obsahové nezrovnalosti a preklepy vo vyplnenom „Objednávacom formulári“ nenesie dodávateľ žiadnu zodpovednosť, a ak ako následok nesprávneho vyplnenia „Objednávacieho formuláru“ vznikne objednávateľovi škoda, túto znáša objednávateľ sám, v plnom rozsahu.

 2. Zmeny jednej položky údajov v „Objednávacom formulári“, po zaslaní „Objednávacieho formuláru“ dodávateľovi, môže objednávateľ realizovať jeden (1) krát bezodplatne, každá ďalšia zmena odoslaných údajov v „Objednávacom formulári“ je spoplatnená sumou 10,- EUR (desať euro)/položka. Jednou položkou v „Objednávacom formulári“ sa rozumie najmä, ale nie výlučne: zmena mena osoby, oprava preklepu v mene osoby, zmena priezviska osoby, oprava preklepu v priezvisku osoby, oprava dátumu narodenia osoby, oprava rodného čísla osoby, zmena sídla, rozšírenie/zúženie o jeden predmet činnosti podnikania obchodnej spoločnosti, a iné.

 3. Zaslaný „Objednávací formulár“ sa považuje za zmluvu (ďalej iba ako „Zmluva“) a je záväzný. „Zmluvu“ možno stornovať do 60 dní od úhrady proforma faktúry vo výške 50% z ceny objednaného produktu, min. však 60 EUR/objednávka.

III.
Platobné podmienky

 1. Cena produktu je uvedená vždy vedľa vybraného produktu a uhrádza sa formou zálohovej faktúry, v plnej výške. Cena produktu neobsahuje notárske/správne poplatky za overenie pravosti podpisu, ani za overenie pravosti fotokópie listín, ani poplatky za (súdne) preklady cudzojazyčných písomností.

 2. Cena sa vždy uvádza bez dane z pridanej hodnoty, nakoľko dodávateľ nie je platcom DPH.

 3. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny produktov na smartup.sk (lacnesro.sk) s tým, že nové ceny sú účinné dňom ich uverejnenia na webovej adrese, ktorej produktov sa zmena týka. Úprava ceny sa nevzťahuje na služby už objednané.

 4. V prípade, ak sa objaví pri niektorom produkte cena evidentne chybná, napr. cena 0 euro alebo 1 euro, dodávateľ nemá povinnosť dodať službu za chybnú cenu, ale môže objednávateľovi ponúknuť dodanie služby za riadnu cenu. Ak objednávateľ v tomto prípade s riadnou cenou nesúhlasí, môže od zmluvy odstúpiť.

 5. Po dodaní produktu zašle dodávateľ objednávateľovi daňový doklad (faktúru), v ktorom zúčtuje zálohovú platbu objednávateľa.

IV.
Dodacie podmienky

 1. Pri každom produkte je uvedená predpokladaná lehota dodania produktu, ktorá začína plynúť odo dňa „doručenia podkladov dodávateľovi“. „Doručením podkladov dodávateľovi“ sa rozumie doručenie podkladov v požadovanom počte rovnopisov, dodanie požadovaných príloh, listín, potvrdení, ako aj dodanie podkladov v požadovanej forme (napr. forma originál, forma časovej aktuálnosti listiny, forma súdneho prekladu, forma overenia podpisov a pod.).

 2. Dovoľujeme si upozorniť klientov, že lehoty dodania produktu sú orientačné z dôvodu premenlivosti dodržiavania zákonných lehôt zo strany štátnych inštitúcií.

 3. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi súčinnosť, potrebnú na dodanie produktu, a to najmä, ale nie výlučne:

  1. denne kontrolovať svoju e-mailovú adresu, uvedenú v elektronickej objednávke;

  2. udržiavať funkčné telefónne číslo, uvedené v elektronickej objednávke a reagovať na telefonáty dodávateľa;

  3. bezodkladne potvrdiť dodávateľovi doručenie jeho e-mailových správ;,

  4. po zaslaní podkladov tieto vytlačiť cez tlačiareň v dodávateľom doporučenom počte rovnopisov a zabezpečiť na svoje náklady ich podpísanie oprávnenými osobami. Na podkladoch, kde je na základe dodávateľovho upozornenia potrebné overiť pravosť podpisov podpisujúcich sa osôb, sa objednávateľ zaväzuje zabezpečiť overenie pravosti podpisov na notárskom úrade alebo obecnom úrade oddelenie matriky, a to na svoje náklady.

  5. najneskôr do dvoch (2) mesiacov odo dňa „doručenia podkladov objednávateľovi“ tieto podklady spolu s prílohami a/alebo potvrdeniami a/alebo listinami, ktoré si dodávateľ od objednávateľa vyžiadal, doručiť v požadovanom počte rovnopisov a/alebo požadovanej forme na adresu dodávateľa. „Doručením podkladov objednávateľovi“ sa rozumie doručenie podkladov na e-mailovú adresu objednávateľa, uvedenú v „Objednávacom formulári“ a/alebo zaslanú prostredníctvom vnútorného prostredia, alebo na e-mailovú adresu objednávateľa z ktorej komunikuje s dodávateľom. Pokiaľ odberateľ v lehote dvoch (2) mesiacov odo dňa „doručenia podkladov objednávateľovi“ nedoručí podklady a/alebo prílohy/iné potvrdenia/listiny dodávateľovi, alebo ich doručí ale v nesprávnej forme/počte rovnopisov, a do uplynutia lehoty dvoch mesiacov odo dňa „doručenia podkladov objednávateľovi“ nepožiada dodávateľa o storno objednávky podľa bodu II.3, zaniká mu nárok na poskytnutie služby a „Zmluva“ stráca účinnosť uplynutím posledného dňa tejto dvojmesačnej lehoty. V tomto prípade nemá objednávateľ nárok na vrátenie uhradenej ceny služby.

V.
Ochrana osobných údajov

 1. Dodávateľ uchováva osobné údaje, poskytnuté objednávateľom, výlučne za účelom dodania produktu, spracovania elektronickej objednávky, zúčtovania platieb, uplatnenie svojich zákonných nárokov zo zmluvy, na povinnú archiváciu a na komunikáciu medzi zmluvnými stranami a štátnymi inštitúciami.

 2. Dovoľujeme si upozorniť objednávateľov, že pre dodanie produktov je nevyhnutné spracovávať ich osobné údaje aj v rozsahu rodného čísla a mena-priezviska-rodného priezviska rodičov.

 3. Podmienky spracovania osobných údajov: online, v písomnej forme, vo forme papierových originálov a/alebo fotokópií, vo forme zálohovania a uchovávania dát v elektronickej podobe, scan-ov. Dodávateľ uchováva a spracováva aj všeobecne použiteľný identifikátor (najmä rodné číslo) objednávateľa.

 4. Objednávateľ udeľuje dodávateľovi súhlas na poskytovanie svojich osobných údajov zamestnancom a subdodávateľom dodávateľa, a to v rozsahu údajov, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie účelu objednávky.

 5. Dodávateľ je zo zákona povinný sprístupňovať osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, daňovým úradom a iným štátnym inštitúciám.

 6. Dodávateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi v súlade s ustanoveniami z.č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednaním produktu objednávateľ potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol dodávateľovi dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii dodávateľa, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním štátnym orgánom za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

VI.
Vylúčenie zodpovednosti

 1. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov tejto web stránky.

 2. Dodávateľ neposkytuje právne služby podľa osobitných predpisov. V prípade potreby, odborné služby zabezpečujú advokáti a notári.

 3. Dodávateľ nenesie voči tretej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo smartup.sk/nanohy.sk.

VII.
Autorské práva

 1. Informácie uverejnené na web stránke smartup.sk/nanohy.sk nie je používateľ stránky oprávnený akokoľvek upravovať, kopírovať, verejne rozširovať alebo používať na komerčné účely. Obsah zverejnený na tejto stránke podlieha autorskému právu.

 2. Obsah stránky je autorským dielom podľa Autorského zákona. Majetkové práva k dielu vykonáva SMARTUP accounting s. r. o. Obsah stránky nie je dovolené kopírovať, verejne rozširovať, spracovávať ani prekladať.

VIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Pri používaní web stránky smartup.sk/lacnesro.sk sa od objednávateľa očakáva znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

 2. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na smartup.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači objednávateľa zaťažuje objednávateľa.

 3. Dodávateľ upozorňuje, že informácie uvedené na smartup.sk/lacnesro.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 4. Objednávateľ je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť rozsah produktov na smartup.sk/lacnesro.sk .

 5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou dohody.

 6. Používateľ tejto stránky používaním stránky smartup.sk/a alebo lacnesro.sk a/alebo zaslaním elektronickej objednávky z tejto stránky vyhlasuje, že sa s VOP oboznámil, ich obsahu porozumel, a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami v celom rozsahu, bez výhrad.

GDPR Informácie

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽOM PRE MARKETINGOVÉ ÚČELY

poskytované podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v účinnom znení odo dňa 25.05.2018 (ďalej aj „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v účinnom znení odo dňa 25.05.2018 (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“).

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením GDPR.

Týmto beriem na vedomie, že webová stránka prevádzkovaná v mene spoločnosti SMARTUP accounting s. r. o., IČO: 50753045, sídlo Roľnícka 187, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná do Obchodného registra OS BA I, Odd. Sro, vl.č. 118114/B (ďalej aj „spoločnosť“) nie je priamo určená osobám, ktoré samostatne nemôžu prevádzkovateľovi účinne udeliť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

A. Kto sme

Spoločnosť SMARTUP accounting s. r. o., IČO: 50753045 vedie klientom účtovníctvo a poskytuje služby podľa zákona o pobyte cudzincov v Slovenskej republike. Bližšie informácie o projektoch realizovaných spoločnosťousú dostupné na: http://www.smartup.sk/ (ďalej aj „Projekty“).

Spoločnosť Smertup preto spracúva osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby v nasledovnom rozsahu:

1) meno a priezvisko, rodné priezvisko; aj rodičov;

2) e-mailová adresa;

3) telefónne číslo;

4) trvalé bydlisko, trvalé bydlisko rodičov;

5) rodné číslo a dátum narodenia;

(údaje uvedené v bodoch 1) až 5) vyššie ďalej spoločne aj „Osobné údaje“).

B. Informácie ohľadom spracúvania Osobných údajov v mene Smartup podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom, v mene ktorého sa Osobné údaje spracúvajú, je spoločnosť SMARTUP accounting s. r. o., IČO: 50753045, sídlo Roľnícka 187, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná do Obchodného registra OS BA I, Odd. Sro, vl.č. 118114/B.

2. Účely spracúvania Osobných údajov a právny základ spracúvania Osobných údajov

(i) účel plnenia povinností spoločnosti , ako prevádzkovateľa, podľa príslušných právnych predpisov, napríklad daňových povinností alebo povinností týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je plnenie zákonných povinností (článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR);

(ii) účel vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

3. Kategórie dotknutých osôb

Spoločnosť, ako prevádzkovateľ, spracúva Osobné údaje aj na účely priameho marketingu týkajúce sa klientov, ako dotknutých osôb, u ktorých eviduje, že prejavili záujem o niektorí z Projektov spoločnosti.

4. Oprávnené záujmy, ktoré sleduje spoločnosť , ako prevádzkovateľ

spoločnosť svoj oprávnený záujem vidí v možnosti v budúcnosti zoznámiť klientov s výhodnými ponukami týkajúcich sa Projektov. Právnym základom spracúvania Osobných údajov v mene spoločnosti na účel priameho marketingu je tak oprávnený záujem spoločnosti, a to podľa príslušného článku Nariadenia GDPR a príslušného ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov, za predpokladu, že v danom prípade nad takýmto záujmomneprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Pokiaľ nemáte záujem dostávať novinky a aktuálne informácie o výhodných ponukách týkajúce sa Projektov ako dotknutá osoba, môžete kedykoľvek a bezplatne uplatniť právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Osobných údajov na účely priameho marketingu spoločnosťou , ako prevádzkovateľom, a to najmä nasledujúcimi spôsobmi

a) kedykoľvek a bezplatne zakliknutím na príslušný link nachádzajúci sa v každom newsletteri;

b) prostredníctvom telefónnej linky na telefónnom čísle +421 948 383 363

c) prostredníctvom e-mailu: [email protected]; alebo aj

d) poštou na adrese sídla spoločnosti, a to nasledovnej adrese: SMARTUP accounting s.r.o., Roľnícka 187, 831 07 Bratislava, Slovenská republika

Ak budete namietať voči spracúvaniu Osobných údajov na účel priameho marketingu, spoločnosť nebude Vaše Osobné údaje ďalej spracúvať, a v tom dôsledku nebudete dostávať žiadne informácie o novinkách zo strany spoločnosti.

V oblasti vybavovania žiadostí dotknutých osôb, spoločnosť svoj oprávnený záujem vidí v možnosti preukázať súlad postupov s požiadavkami Nariadenia GDPR.

5. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť súhlas so spracúvaním osobných údajov. V prípade záujmu dotknutej osoby na tom, aby mu prevádzkovateľ, spoločnosť, zasielala novinky a marketingové informácie, je dotknutá osoba povinná poskytnúť spoločnosti , ako prevádzkovateľovi, aspoň svoju e-mailovú adresu a udeliť súhlas so spracúvaním svojich Osobných údajov na účely priameho marketingu, inak nie je možné prihlásiť sa k odberu noviniek a marketingových informácií zasielaných spoločnosťou.

6. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov Osobných údajov

Predpokladá sa, že Osobné údaje spracúvané v mene spoločnosti, ako prevádzkovateľa, na účel priameho marketingu budú poskytnuté nasledovným príjemcom:

i. spoločnosti Touch4IT s.r.o., so sídlom Hany Meličkovej 5, 841 05 Bratislava, IČO: 48 024 066, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 102430/B (ďalej aj „Touch4IT s.r.o.“);

7. Prenos Osobných údajov do tretej krajiny

Spoločnosť neprenáša informácie do tretej krajiny.

e: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.

8. Doba uchovávania Osobných údajov, respektíve kritéria na určenie doby spracúvania Osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané do doby, kým nepominie účel spracúvania Osobných údajov na ktorý boli získané, najneskôr však do doby keď nebude daný právny základ spracúvania Osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

9. Informácie týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania:

SMARTUP accounting, a.s., ako prevádzkovateľ, pri spracúvaní Osobných údajov v meneSMARTUP accounting, a.s., nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovanie.

10. Informácie o ďalších právach klientov, ako dotknutých osôb, podľa platných a účinných právnych predpisov a informácia o postupoch výkonu práv klientov, ako dotknutých osôb, podľa ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov:

Za predpokladu dodržania podmienok stanovených platnými a účinnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a podľa Zákona o ochrane osobných údajov máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, podľa článku 15 Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba má právo získať od sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

i. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia GDPR.

Spoločnosť, ako prevádzkovateľ, poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

ii. Právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 Nariadenia GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť, ako prevádzkovateľ, bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

iii. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie”) podľa článku 17 Nariadenia GDPR:

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u spoločnosti, ako prevádzkovateľa, bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a spoločnosť, ako prevádzkovateľ, je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia GDPR;

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia GDPR.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia GDPR;

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

iv. Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 Nariadenia GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

v. Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia GDPR:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia GDPR Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

vi. Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) podľa článku 21 Nariadenia GDPR:

Čo je profilovanie?

GDPR charakterizuje spracovanie údajov ako "profilovanie", ak zahŕňa: automatizované spracovanie osobných údajov, používanie týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby. Medzi konkrétne príklady patrí analýza alebo predvídanie aspektov:

týkajúcich sa výkonu fyzickej osoby v práci, majektových pomerov, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, polohy alebo pohybu. Táto definícia implicitne vylučuje spracovanie údajov, ktoré nie je "automatizované".

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

vii. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 Nariadenia GDPR:

Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

viii. Právo odvolať súhlas so spracúvaním podľa článku 7 Nariadenia GDPR:

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť najmä nasledujúcimi spôsobmi:

a) kedykoľvek a bezplatne zakliknutím na príslušný link nachádzajúci sa v každom newsletteri;

b) prostredníctvom telefónnej linky na telefónnom čísle 00421 948 383 363;

c) prostredníctvom e-mailu: [email protected]; alebo aj

d) poštou na adrese sídla spoločnosti SMARTUP accounting s.r.o., a to nasledovnej adrese: Roľnícka 187, 831 07 Bratislava, Slovenská republika.

Spoločnosť je povinná prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne, a to najmä pri informáciách určených osobitne dieťaťu. Informácie je spoločnosť povinná poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže spoločnosť poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Spoločnosť poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov. V prípadoch uvedených v § 18 ods. 2 nemôže prevádzkovateľ odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov, ak nepreukáže, že dotknutú osobu nie je schopný identifikovať. Spoločnosť je povinná poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov do jedného mesiaca od doručenia žiadosti dotknutej osoby. Uvedenú lehotu môže spoločnosť v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane, je však povinná informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, spoločnosť poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom. Ak spoločnosť neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinná do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk

Informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia a opatrenia prijaté podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane osobných údajov sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, spoločnosť môže:

a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia; alebo

b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti preukazujespoločnosť. Spoločnosť môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť podľa § 21 až 27 Zákona o ochrane osobných údajov; ustanovenie § 18 Zákona o ochrane osobných údajov tým nie je dotknuté.

v Bratislave, dňa 01.05.2018
SMARTUP accounting s.r.o. a Advokátska kancelária SMARTUP Legala s.r.o.
prevádzkovateľ www.smartup.sk
Copyright © 2023 SMARTUP Legal s.r.o., všetky práva vyhradené.