Registrácia cudzinca z EU

Registrácia cudzinca z EU

Občan Európskej únie má právo pobytu na dobu 3 mesiace od vstupu na územie Slovenskej republiky – držiteľ platného preukazu totožnosti alebo cestovného dokladu – bez akýchkoľvek iných podmienok a formalít. Má iba povinnosť nahlásiť začiatok svojho pobytu na príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru do 10 pracovných dní od vstupu na územie Slovenskej republiky.

Hlásenie pobytu cudzinca po vstupe na územie Slovenskej republiky

 • má zabezpečené ubytovanie v ubytovacom zariadení – povinnosť hlásiť pobyt má ubytovacie zariadenie (hotel, ubytovňa , penzión ...)
 • má zabezpečené ubytovanie v súkromí – povinnosť hlásenia pobytu má cudzinec na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ podľa adresy pobytu na území Slovenskej republiky.

Ubytovacie zariadenie alebo cudzinec vypíše príslušné tlačivo „Hlásenie pobytu“ a zabezpečí jeho odovzdanie/doručenie na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ.

Ak sa zdržiava na území Slovenskej republiky dlhšie ako 3 mesiace, je povinná registrácia pobytu občana Únie osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru, registrácia pobytu je bezplatná, lehota na registráciu pobytu najneskôr do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.

V zmysle zákona o pobyte cudzincov je občanom Únie:

 • občan iného členského štátu EÚ okrem Slovenskej republiky,
 • občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), a
 • občan Švajčiarska

Občan EÚ má právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako tri mesiace, ak:

 • je zamestnaný na Slovensku,
 • je samostatne zárobkovo činnou osobou na území Slovenska,
 • študuje na základnej, strednej alebo vysokej škole na Slovensku,
 • má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci počas ich pobytu a zdravotné poistenie na Slovensku,
 • je predpoklad, že sa zamestná,
 • je rodinným príslušníkom občana EÚ, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája a ktorý spĺňa aspoň jednu z podmienok vyššie.

Pobyt rodinného príslušníka občana EÚ

Rodinným príslušníkom občana EÚ (garanta) je občan krajiny mimo EÚ, ktorý je

 • jeho manžel,
 • jeho dieťa mladšie ako 21 rokov, jeho nezaopatrené dieťa a takéto dieťa jeho manžela,
 • jeho závislý priamy príbuzný v zostupnej alebo vzostupnej línii a takáto osoba jeho manžela,
 • akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je nezaopatrenou osobou v krajine, z ktorej prichádza, alebo je členom jeho domácnosti, alebo je z vážnych zdravotných dôvodov odkázaný na jeho starostlivosť,
 • jeho partner, s ktorým má občan EÚ trvalý, riadne osvedčený vzťah,

občan krajiny mimo EÚ s právom pobytu v rovnakom členskom štáte, v ktorom má občan EÚ právo pobytu a občanom EÚ je štátny občan SR, s ktorým sa občan krajiny mimo EÚ navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie SR a spĺňa niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) až e) vo vzťahu k štátnemu občanovi SR.

HLÁSENIE POBYTU

Rodinný príslušník občana EÚ je povinný do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie Slovenska ohlásiť začiatok a miesto svojho pobytu na cudzineckej polícii podľa miesta bydliska prostredníctvom formulára Hlásenie pobytu, a to v prípade, ak to za neho neurobí ubytovateľ (hotel, ubytovňa).

Plánujete zamestnať občana EU alebo si plánujete zriadiť podnikanie na Slovensku? Obráťte sa na nás. Naši odborníci Vám radi poradie, aké náležitosti má registrácia občana EU a na základe plnej moci Vás budeme zastupovať.