Trvalý pobyt

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt oprávňuje cudzinca dlhodobo sa zdržiavať na území SR a na cesty do zahraničia a naspäť. Je to stabilnejší typ pobytu, ktorý sa udeľuje cudzincom na dobu dlhšiu ako prechodný pobyt. Cudzinci s trvalým pobytom majú vo väčšine oblastí života zhodné práva a povinnosti ako občania SR (napr. zamestnávanie, zdravotná starostlivosť, sociálne veci, verejný život na regionálnej úrovni). Existujú tri typy trvalého pobytu:

 • trvalý pobyt na päť rokov
 • trvalý pobyt na neobmedzený čas
 • dlhodobý pobyt

TRVALÝ POBYT NA PÄŤ ROKOV - MANŽELSTVO SO ŠTÁTNYM OBČANOM SR

Trvalý pobyt na päť rokov môže byť udelený žiadateľovi, ak je:

 • manželom/kou občana SR s trvalým pobytom na území SR;
 • závislým príbuzným v priamom rade občana SR s trvalým pobytom na území SR;
 • slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka krajiny mimo EÚ, ktorý je manželom občana SR s trvalým pobytom na území SR;
 • slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov osoby s trvalým pobytom na 5 rokov alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti osoby s trvalým pobytom na 5 rokov;
 • nezaopatreným dieťaťom starším ako 18 rokov osoby s trvalým pobytom, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu;
 • to v záujme SR.

TRVALÝ POBYT NA NEOBMEDZENÝ ČAS

Trvalý pobyt na neobmedzený čas môže byť udelený žiadateľovi, ktorý:

 • má najmenej štyri roky udelený trvalý pobyt na 5 rokov,
 • je dieťaťom mladším ako 18 rokov osoby s trvalým pobytom na neobmedzený čas, alebo
 • je dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti osoby s trvalým pobytom na neobmedzený čas.

V rámci agendy imigračného práva zabezpečujeme našim klientom aj žiadosť o trvalý pobyt a zastupovanie pre cudzineckou políciou. Obráťte sa na nás a vyhnete sa chybám.