Dlhodobý pobyt

Dlhodobý pobyt

Dlhodobý pobyt je typ trvalého pobytu a udeľuje sa na neobmedzený čas. Môže byť udelený žiadateľovi, ak:

  • sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu piatich rokov bezprostredne pred podaním žiadosti;
  • mu zanikol dlhodobý pobyt z dôvodu, že mu bol udelený dlhodobý pobyt v inom členskom štáte EÚ, z dôvodu zdržiavania sa mimo územia SR viac ako 6 rokov alebo z dôvodu nepretržitého zdržiavania sa mimo územia členských štátov viac ako 12, resp. 24 po sebe nasledujúcich mesiacov (držiteľ modrej karty); alebo
  • má päť rokov oprávnený nepretržitý pobyt na území členských štátov EÚ ako držiteľ modrej karty a zdržiava sa na území SR ako držiteľ modrej karty najmenej dva roky bezprostredne pred podaním žiadosti.

Existujú výnimky, kedy dlhodobý pobyt nemôže byť udelený. Ide napr. o osobu, ktorá:

  • žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie dočasného útočiska;
  • má udelený prechodný pobyt na účel štúdia;
  • má udelený prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti (stáž v rámci štúdia mimo územia SR, činnosť vyplývajúca z programov vlády SR alebo z programov EÚ, plnenie záväzku SR vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy);
  • má udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania; alebo
  • požíva diplomatické výsady a imunity na území SR podľa medzinárodného práva.

Osoby s prechodným pobytom na účel štúdia a osobitnej činnosti musia najskôr získať prechodný pobyt na iný účel (napr. zamestnanie alebo podnikanie) a až následne môžu žiadať o dlhodobý pobyt. Niektoré typy pobytov sa do dĺžky oprávneného a nepretržitého pobytu po dobu piatich rokov nezapočítavajú vôbec (napr. prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania, pobyt v SR na základe národného víza alebo obdobie, počas ktorého žiadateľ požíval diplomatické výsady a imunity) alebo sa započítavajú len v polovičnej výške (napr. prechodný pobyt na účel štúdia a niektoré druhy osobitnej činnosti).

Do doby nepretržitého pobytu sa započítava najviac 6 po sebe nasledujúcich mesiacov a najviac 10 mesiacov, počas ktorých sa žiadateľ zdržiaval mimo územia SR.