Zrušenie pobytu

Zrušenie pobytu

Policajný útvar zruší prechodný pobyt, ak

  • pominul účel, na ktorý bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelený prechodný pobyt,
  • zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie prechodného pobytu
  • štátny príslušník tretej krajiny neodovzdal lekársky posudok do 30 dní
  • štátny príslušník tretej krajiny porušil povinnosť zdržiavať sa na území Slovenskej republiky viac ako polovicu času udeleného prechodného pobytu v kalendárnom roku; to neplatí, ak štátny príslušník tretej krajiny uplatňuje mobilitu v inom členskom štáte.; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí alebo ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte alebo ak v danom kalendárnom roku je medzi udelením pobytu a koncom kalendárneho roka menej ako 90 dní,
  • štátny príslušník tretej krajiny závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosť ustanovenú týmto zákonom,
  • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zruší potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
  • štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt na účel podnikania, uzatvoril pracovnoprávny vzťah, alebo
  • štátny príslušník tretej krajiny vykonáva inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt.

Hrozí Vám zrušenie prechodného pobytu? Obráťte sa na nás. Radi Vás budeme zastupovať v procese zrušenia pobytu a pomôžeme Vám vzniknutú situáciu vyriešiť.