Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny

Povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny udelí policajný útvar cudzincovi, ktorý je

a) manželom cudzinca s povolením na prechodný pobyt alebo s povolením na trvalý pobyt, ak manželia majú najmenej 18 rokov,

b) slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzincov s povolením na prechodný pobyt alebo cudzinca s povolením na prechodný pobyt, alebo jeho manžela alebo azylanta,1) alebo manžela azylanta, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti na základe zákona alebo rozhodnutia príslušného orgánu,

c) nezaopatreným dieťaťom starším ako 18 rokov cudzinca s povolením na prechodný pobyt alebo jeho manžela,

d) príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov,

e) osamelým rodičom odkázaným na starostlivosť cudzinca s povolením na prechodný pobyt podľa § 19 alebo § 20 ods. 1 alebo cudzinca s povolením na trvalý pobyt alebo

f) závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy.

(2) Policajný útvar udelí povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny cudzincovi, ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s povolením na prechodný pobyt alebo jeho manžela, ak so zlúčením súhlasí aj rodič, ktorému toto dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti a ktorý má právo stretávať sa s týmto dieťaťom.

(3) Cudzincovi, ktorý žiada o udelenie povolenia na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny s cudzincom podľa § 22 ods. 2, policajný útvar udelí povolenie do skončenia platnosti povolenia cudzinca podľa § 22 ods. 2. Cudzincovi, ktorý žiada o udelenie povolenia na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny s držiteľom modrej karty, policajný útvar udelí povolenie do skončenia platnosti modrej karty.

(4) Cudzinec, ktorý má povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny s cudzincom, ktorý má povolenie na prechodný pobyt podľa § 19 alebo § 20 ods. 1 alebo ktorý má povolenie na trvalý pobyt, okrem cudzinca podľa odseku 1 písm. e) a cudzinec podľa odseku 1 písm. d), môže po 12 mesiacoch nepretržitého pobytu podnikať alebo vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu. Cudzinec, ktorý má povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny s držiteľom modrej karty alebo s cudzincom podľa § 38 ods. 1 písm. e), môže podnikať alebo vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu.

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny možno udeliť žiadateľovi, ktorý je:

  • rodinným príslušníkom osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR,
  • príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov, alebo závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy.

Za rodinného príslušníka sa považuje:

  • manžel, ak manželia majú najmenej 18 rokov,
  • slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov osoby s udeleným pobytom a/ alebo jeho manžela,
  • nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov osoby s udeleným pobytom alebo jeho manžela, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu,
  • rodič osoby s udeleným pobytom alebo jeho manžela, ktorý je odkázaný na jeho starostlivosť, a v krajine, odkiaľ prichádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu.

Počas udeleného prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny je možné:

  • podnikať
  • pracovať s platným povolením na zamestnanie v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu
  • pracovať bez potreby ďalších povolení v období po uplynutí 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu
  • študovať.

Naša spoločnosť zabezpečuje pre našich klientov zlúčenie rodiny už celých 12 rokov. Počas tejto doby sme zabezpečili mnoho zlúčení rodiny pre príslušníkov z rusky hovoriacich krajín, Indie, Číny, blízkeho východu, atď.