Zmeny v občianskom združení

Zmeny v občianskom združení

Ak dôjde k schváleniu zmeny stanov občianskeho združenia, tak občianske združenie je povinné Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne zaslať oznámenie o zmene stanov do 15 dní od jej schválenia. K tomuto oznámeniu je potrebné pripojiť dve vyhotovenia znenia dodatku k stanovám.

Združenie pri zmene údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu predloží ministerstvu dokumenty osvedčujúce skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu. Oznámenie o zmene údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov, a novozvoleným štatutárnym orgánom alebo novozvolenými členmi štatutárneho orgánu; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.