Založenie občianskeho združenia

Založenie občianskeho združenia

Ste združenie osôb so záujmovou činnosťou alebo Váš typ podnikania vykazuje neziskovú činnosť?
Pomôžeme Vám so založením občianskeho združenia ako aj neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov a združovať sa v nich. Členmi združenia môžu byť aj právnické osoby.

Občianske združenia je najbežnejšia forma neziskovej organizácie s jednoduchou štruktúrou. Činnosť OZ je predovšetkým zameraná na uplatňovanie záujmov svojich členov, nevylučujú sa však ani verejno-prospešné aktivity. Nie sú založené za účelom dosahovať zisk. Založenie združenia je pre vás vhodné riešiť v prípade, ak máte záujem venovať sa verejnoprospešným činnostiam, organizovať rôzne akcie, pracovať profesionálnejšie či meniť svoje okolie a pomáhať ľuďom.

Občianske združenia sú právnickými osobami, ktoré vznikajú registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”), ktoré vedie evidenciu a register všetkých platných združení na území Slovenskej republiky. Občianske združenia upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Tento zákon nijakým spôsobom neupravuje vnútornú organizáciu občianskeho združenia, preto je kreovanie orgánov plne v kompetencii samotného združenia. Povinnosti občianskeho združenia týkajúce sa jeho vnútornej organizácie závisia od znenia jeho stanov.

Združenia majú právo vykonávať činnosť vo vlastnom mene, čo znamená uzatvárať a podpisovať zmluvy, vlastniť majetok, prijímať dary od sponzorov, dotácie, zamestnávať ľudí na pracovný pomer a vykonávať ďalšie činnosti ustanovené zákonom alebo stanovami. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú od dane z príjmov oslobodené príjmy občianskeho združenia plynúce z činnosti, na ktorej účel toto občianske združenie vzniklo taktiež sú od dane oslobodené členské príspevky podľa stanov.

Príjmy v podobe podielu zaplatenej dane (2% a 3%) a dary nie sú predmetom dane z príjmov, takže sa z nich daň z príjmov tiež neplatí.