Založenie neziskovej organizácie

Založenie neziskovej organizácie

Ak chcete založiť neziskovú organizáciu, neváhajte nás kontaktovať na [email protected] alebo telefonicky na +421 948 383 363.

Zákon č. 213/1997 Z. z. v znení novely zákona č. 35/2002 definuje neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby ako právnickú osobu, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov a musí sa použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Novela č.35/2002 zakotvila do pôvodnej definície neziskovej organizácie princíp neziskovosti, ktorý odlišuje neziskovú organizáciu od podnikateľských subjektov. Podstata tohto princípu spočíva v tom, že hoci nezisková organizácia môže okrem poskytovania všeobecne prospešných služieb vykonávať samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť aj ďalšiu činnosť za účelom dosiahnutia zisku, táto jej činnosť nesmie priamo či nepriamo viesť k materiálnemu prospechu jej zakladateľov, členov orgánov, ani zamestnancov. Zisk po zdanení musí nezisková organizácia použiť na poskytovanie všeobecne prospešných služieb, pre ktoré bola založená.

Všeobecne prospešnými službami sú najmä:
a. poskytovanie zdravotnej starostlivosti
b. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
c. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
d. ochrana ľudských práv a základných slobôd
e. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
f. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
g. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
h. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
i. zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu


Ak má nezisková organizácia poskytovať služby podľa osobitných predpisov napr. sociálne, zdravotnícke služby, môže tieto služby poskytovať len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát, ak to nevylučuje osobitný zákon (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov). V neziskovej organizácií budete potrebovať na zloženie orgánov minimálne 5 osôb (3 osoby správna rada, riaditeľ a revízor). Zakladá sa zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená.

Neziskovú organizáciu môže založiť aj jeden zakladateľ, pravosť jeho podpisu musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia má povinnosť každý rok zverejňovať výročnú správu v registri účtovných závierok. Výročnú správu ukladá nezisková organizácia do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla.