Zmeny v neziskovej organizácii

Zmeny v neziskovej organizácii

Zabezpečíme zápis akejkoľvek zmeny v neziskovej organizácii (názvu, sídla, funkcionárov alebo štatútu). Zmenu v štatúte neziskovej organizácie je riaditeľ povinný ohlásiť okresnému úradu v sídle kraja príslušnému podľa sídla neziskovej organizácie do 15 dní od jej schválenia. Do registra sa zapíše bez zbytočného odkladu aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností.