Registrácia občianskeho združenia na 2% z daní

Registrácia občianskeho združenia na 2% z daní

Ponúkame už založené občianske združenia, ktoré je možné registrovať na prijímanie 2%. Mechanizmus poukazovania podielu zaplatenej dane je určený len pre verejnoprospešné neziskové organizácie. Právnická osoba, ktorá sa rozhodne uchádzať o 2 % podiel zaplatenej dane, sa musí zaregistrovať do centrálneho registra prijímateľov u ktoréhokoľvek notára a to v období od 1. septembra do 15. decembra bežného roka.

Notár osvedčuje každoročne do 15. decembra bežného roka u prijímateľa splnenie týchto podmienok:

  • prijímateľ je uvedený k 31. decembru predchádzajúceho roka v centrálnom registri prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR,
  • prijímateľ je osobou, ktorej je možné poskytnúť 2 % podiel zaplatenej dane a ktorej predmetom činnosti sú činnosti uvedené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov,
  • prijímateľ vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok na poskytnutie 2 % podielu zaplatenej dane,
  • prijímateľ nemá nedoplatok na dani do 15. dní po uplynutí lehoty na podanie DP, pričom za daňový nedoplatok sa pre účely tohto ustanovenia nepovažuje suma 5 eur
  • prijímateľ preukáže, že má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie starším ako 30 dní a oznámi číslo tohto účtu. Uvedené neplatí od 1.1.2022, ak prijímateľ požiada notára o osvedčenie splnenia podmienok podľa ods.6 písm.d),e),g),h) a j) do 30 novembra bežného roka, a tiež ak prijímateľ od 1.septembra 2021 do 15.decembra preukázal, že má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky a nedošlo k zmene jeho čísla účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky.
  • od 1.1.2022 prijímateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo nie je evidovaný v informačnom systéme Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

(2) Všeobecne prospešné služby sú najmä

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.