Založenie s.r.o.

Založenie s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (skrátene s.r.o.) je jednou z najobľúbenejších foriem podnikania nielen na Slovensku. Ide o spoločnosť s vlastníckou štruktúrou, v ktorej zodpovednosť za dlhy spoločnosti je obmedzená na sumu, ktorú vložili do spoločnosti jej spoločníci (vlastníci). To znamená, že osobné majetky spoločníkov nie sú ohrozené v prípade, že spoločnosť nie je schopná splatiť svoje dlhy.

S.r.o. sa často považuje za vhodný typ podnikania pre menšie a stredné firmy, pretože poskytuje dostatočnú flexibilitu a právne záruky pre podnikateľov, zároveň však nevyžaduje takú zodpovednosť ako iné formy podnikania, ako napríklad akciová spoločnosť.

Postup pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o) v Slovenskej republike:

 1. Zvolenie názvu spoločnosti: Je dôležité zvoliť jedinečný názov, ktorý nie je registrovaný pre inú spoločnosť. Všetky spoločnosti s.r.o. sú zapísané do Obchodného registra, kde si viete overiť, či Vami zvolené obchodné meno je voľné (orsr.sk).
 2. Zvoľte predmet podnikania: predmetom podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) je výkon podnikateľskej činnosti v oblasti, ktorú spoločnosť zvolí. Táto oblasť je uvedená v zakladateľskej listine a môže sa týkať rôznych odvetví, ako napríklad obchodu, služieb, priemyslu, stavebníctva a ďalších. Je dôležité si uvedomiť, že predmet podnikania s.r.o. môže byť upravený a rozšírený alebo zúžený počas činnosti spoločnosti v závislosti od potrieb a cieľov spoločnosti. Zoznam aktuálnych platných živností nájdete na stránke Ministerstva vnútra https://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie

 3. Určenie sídla: sídlo spoločnosti je adresa, kde sa nachádza centrála spoločnosti a kde sa vykonáva jej hlavná činnosť. Je to dôležité miesto, pretože toto je adresa, na ktorú sú zasielané všetky oficiálne listy a dokumenty, ako aj adresa, ktorá sa uvádza v obchodnom registri.

 4. Určenie konateľov, spoločníkov, výšku a správcu vkladu:
  Konateľ je osoba, ktorá je zodpovedná za vedenie a riadenie spoločnosti. Konateľ môže byť jedna alebo viaceré osoby a môžu byť zároveň aj spoločníkmi spoločnosti.
  Spoločník je osoba, ktorá má v spoločnosti podiel a je zodpovedná za vklad do spoločnosti. Spoločníci sú vlastníkmi spoločnosti a majú právo rozhodovať o jej činnosti.
  Výška vkladu závisí od veľkosti a typu spoločnosti a môže sa líšiť v závislosti od konkrétneho prípadu. Všeobecne platí, že vklad spoločníka by mal byť dostatočný na zabezpečenie činnosti spoločnosti.
  Správcom vkladu je osoba alebo spoločnosť, ktorá je zodpovedná za správu vkladov spoločníkov. Správcom vkladu môže byť notár, banka alebo iná finančná inštitúcia. Úlohou správcu vkladu je zabezpečiť, aby boli vklady spoločníkov správne uskladnené a evidované.

 5. Registrácia spoločnosti: Zápis spoločnosti do Obchodného registra v Slovenskej republike je kľúčovým krokom na založenie s.r.o. Treba k tomu predložiť vyplnený formulár, zakladateľské dokumenty a zaplatiť poplatok.

 6. Získanie identifikačného čísla pre daňové účely: Spoločnosť musí získať identifikačné číslo pre daňové účely, aby mohla vykonávať daňové povinnosti, tzv. DIČ, poprípade IČ DPH.

 7. Registrácia pre sociálne a zdravotné poistenie v prípade zamestnania zamestnancov: Spoločnosť musí byť zaregistrovaná pre sociálne a zdravotné poistenie, aby mohla platiť poistné pre svojich zamestnancov.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo zvážiť založenie s.r.o. cez advokáta:

 1. Znalosť právnych predpisov: Advokát má hlboké poznanie právnych predpisov a regulácií týkajúcich sa založenia s.r.o. a môže vám poradiť, ako sa vyhnúť právnym prekážkam a nezákonnostiam.

 2. Skrátenie času a úsilia: Proces založenia s.r.o. môže byť komplikovaný a časovo náročný. Advokát môže tento proces zjednodušiť a skrátiť čas, ktorý by ste museli venovať.

 3. Zabezpečenie platnosti dokumentov: Advokát zabezpečí, že všetky potrebné dokumenty sú správne vyplnené a v súlade s právnymi predpismi.

 4. Pomoc pri riešení právnych otázok: V priebehu fungovania spoločnosti môžu vzniknúť rôzne právne otázky, ako napríklad zmluvné záležitosti, obchodné transakcie a riešenie sporov. Advokát môže byť pre vás cenným partnerom pri riešení týchto otázok.

 5. Ochrana vlastníckych práv: Advokát môže zabezpečiť, že všetky potrebné kroky sú urobené na ochranu vlastníckych práv spoločnosti a jej spoločníkov.

  V každom prípade je dôležité vybrať si dôveryhodného a skúseného advokáta, ktorý vám poskytne kvalitnú právnu starostlivosť a pomoc pri založení s.r.o.