Založenie živnosti

Založenie živnosti

Živnosť je forma podnikania na Slovensku, pri ktorej môže fyzická osoba vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Živnosť nie je právnickou osobou a živnostník je zodpovedný za svoju činnosť vlastnými finančnými prostriedkami.

Živnosť je vhodná pre jednotlivcov, ktorí majú väčšinou jedného až dvoch odberateľov a nemajú náklady. Týmto spôsobom si môžu cez živnosť uplatniť paušálne výdavky, čím si znížia daňové a odvodové zaťaženie a zjednodušia daňovú evidenciu.

Podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním v SR upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“).

Založenie živnosti na Slovensku zahŕňa niekoľko krokov. Tu je krátky prehľad procesu:

  1. Výber typu živnosti: Pred založením živnosti je potrebné vybrať si vhodný typ živnosti. Na Slovensku máme 3 typy živností, t.j. voľné, viazané a remeselné.

  2. Registrácia v živnostenskom registri: Po výbere typu živnosti je potrebné podanie žiadosti o jej založenie v živnostenskom registri, viď https://www.zrsr.sk/default.aspx.

  3. Zaplatenie poplatku za vybrané živnosti – pri založení živnosti cez našu spoločnosť za voľné živnosti neplatíte!

  4. Zaregistrovanie živnosti: Po úspešnom vybavení potrebných dokumentov je živnosť zaregistrovaná v živnostenskom registri.

  5. Registrácia na DIČ na daňovom úrade a zriadenie elektronickej komunikácie s finančnou správou.

Na Slovensku si môže otvoriť živnosť fyzická osoba, ktorá splní nasledujúce podmienky:

  • Spôsobilosť na právne úkony
  • Dosiahol 18 rokov
  • Bezúhonnosť
  • Osobitné požiadavky stanovené živnostenským zákonom.

Vzhľadom na zložitosť procesu založenia živnosti a vybavenia potrebných dokumentov sa odporúča obrátiť sa na nás, nakoľko už pri založení živnosti s nami šetríte peniaze.