Založenie Akciovej spoločnosti

Založenie Akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť je druh obchodnej spoločnosti, ktorej základné imanie (min. 25 000 €) je rozdelené na určitý počet podielov – akcií, ktorých držitelia sa nazývajú akcionári. Zakladatelia akciovej spoločnosti teda predávajú akcie, čím získavajú kapitál od veľkého počtu osôb – akcionárov. Orgánmi akciovej spoločnosti sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada.

O dôležitých veciach spoločnosti sa rozhoduje hlasovaním na valnom zhromaždení akcionárov (najvyšší orgán). Hlas akcionára na valnom zhromaždení má váhu zodpovedajúcu počtu akcií, ktoré vlastní. Dozor nad činnosťou akciovej spoločnosti vykonáva dozorná rada. Predstavenstvo je štatutárny orgán a riadiaci orgán spoločnosti. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

Spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou, inak dvaja alebo viacerí zakladatelia. Ak spoločnosť zakladajú dvaja alebo viacerí zakladatelia, uzavrú zakladateľskú zmluvu. Ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, nahrádza zakladateľskú zmluvu zakladateľská listina. Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina musí sa vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. Súčasťou zakladateľskej zmluvy a zakladateľskej listiny je návrh stanov.

Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 25 000 eur.

Založenie akciovej spoločnosti je pomerne náročný právny úkon, ktorý by ste mali zveriť do rúk odborníkov v oblasti práva. Naša spoločnosť má niekoľko ročné skúsenosti v oblasti zakladania a.s., ako aj disponuje tzv. Ready-made a.s. spoločnosťami.