Založenie Europskej spoločnosti SE

Založenie Europskej spoločnosti SE

SE (Societas Europaea) má formu akciovej spoločnosti, ktorej podnikanie je však založené na práve Európskeho spoločenstva (za účelom uľahčiť voľný pohyb kapitálu v rámci EÚ a zjednotiť právne normy obchodných spoločností v EÚ).

Európska spoločnosť sa považuje za tzv. nadnárodnú európsku obdobu akciovej spoločnosti, ktorá sa zapisuje do obchodného registra v štáte svojho sídla. Na Slovensku sa riadi zákonom číslo 562/2004 Z.z. o európskej spoločnosti, ktorý nadobudol účinnosť v septembri 2004 v spojení s Obchodným zákonníkom, Nariadením rady ( ES ) č. 2157/2001 o stanovách európskej spoločnosti a Smernice Rady 2001/856/ES. Postavenie Európskej spoločnosti je určené z väčšej časti právnym poriadkom štátu, v ktorom je jej sídlo. Základné imanie SE (Európska spoločnosť) je minimálne 120.000,- EUR.

Ako prvý nadnárodný typ obchodnej spoločnosti prináša podnikom veľké výhody. Možnosť premiestnenia sídla bez komplikácií, či možnosť uskutočniť cezhraničnú fúziu patria medzi najvýznamnejšie. Európska spoločnosť je tiež považovaná za symbol zjednotenej Európy.

Založenie SE je pomerne náročný proces, nakoľko treba zložiť základné imanie vo výške 120.000 EUR a tiež vznik je podmienený fúziou 2 spoločností. Z tohto dôvodu je bežnou praxou kúpa už založenej spoločnosti, tzv. Ready made.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí predaj takejto spoločnosti s kompletný servis pri prepise spoločnosti, ako aj odbornú konzultáciu pred predajom.

V cene služby sú zahrnuté:

  • všetky poplatky súvisiace s prevodom spoločnosti
  • odborná konzultácia
  • vypracovanie dokumentácie
  • prepis na obchodnom registri
  • ohlášky na príslušných úradoch
  • prevydanie osvedčenia DIČ a IČ DPH
  • komunikácia so Živnostenským a Daňovým úradom
  • na požiadanie Vám vieme zabezpečiť daňový audit predávajúcej spoločnosti.


V rámci tejto služby je možné zmeniť názov, sídlo, dozorná radu, predstavenstvo, pridať predmety podnikania a pod.