Zmena sídla, obchodného mena, základného imania v s.r.o.

Zmena sídla, obchodného mena, základného imania v s.r.o.

Počas podnikania môže a dochádza často k zmenám. Zmeny sa týkajú rôznych sfér, no zvýšenú pozornosť je potrebné venovať tým, ktoré zákon označuje za údaje povinne zapisované do obchodného registra a teda s ich zmenou sú spojené povinnosti s návrhom na zápis zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri. V praxi dochádza k zmene osobných údajov konateľa a spoločníka a to sa najčastejšie týka– zmeny bydliska, či zmeny priezviska v dôsledku vydaja.

V zmysle zákona je konateľ povinný najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy došlo k zmene (napr. k zmene bydliska konateľa/spoločníka, či priezviska konateľa/spoločníka) podať návrh na zápis zmeny údajov do obchodného registra. Zmena osobných údajov v obchodnom registri je dôležitá nielen v zmysle plnenia si povinností zo zákona, ale má aj každodenný praktický dopad na fungovanie spoločnosti, tzn., že môže spôsobovať komplikácie v konaní za spoločnosť napr. v banke, na úradoch, či v obchodnom styku, keď sa konateľ preukazuje výpisom z obchodného registra (s neaktualizovanými údajmi) a občianskym preukazom (kde má evidovanú už novú adresu bydliska/nové priezvisko).

Zmena osobných údajov zahŕňa:

  • Vypracovanie dokumentácie na zosúladenie údajov
  • Podanie na obchodný register vrátane zastupovania na základe plnej moci

Zmena sídla

Zmeníme Vám sídlo spoločnosti expresne a ešte ušetríte na súdnom poplatku. Stačí nám zaslať názov spoločnosti, novú adresu sídla a rodné čísla spoločníkov a môžete sa do toho pustiť. Ako bonus (a jediná firma na trhu) pre Vás ohlásime zmenu sídla aj na daňovom úrade a prevydáme Vám osvedčenia DIČ a IČ DPH.

S nami všetko vybavíte z pohodlia kancelárie, emailom alebo telefonicky a poštou.

V rámci služby Vám poskytneme nasledovné služby:

  • Vypracovanie súhlasu vlastníkov so sídlom
  • Vypracovanie návrhu na zmenu na obchodné register
  • Zastupovanie pred obchodným registrom