Rozšírenie predmetu podnikania v s.r.o.

Rozšírenie predmetu podnikania v s.r.o.

Ušetrite s nami na poplatkoch za živnosti a na obchodnom registri. S nami akýkoľvek počet voľných živností ZDARMA. Súdny poplatok za polovicu, t.j. 33 EUR.

Pre účely rozšírenia predmetu činnosti je potrebné mať oprávnenie na predmet podnikania, ktoré tvorí prílohu zápisu predmetu podnikania do obchodného registra. V závislosti od predmetu podnikania najčastejšie rozlišujeme subjekty, ktoré tieto oprávnenia vydávajú na:

Živnostenské úrady – vydávajú živnostenské oprávnenia na voľné, remeselné a viazané živnosti

Ostatné subjekty (napr. NBS, okresný úrad dopravy, Krajské riaditeľstvo PZ), ktoré vydávajú špecifické licencie/oprávnenia na výkon činností, ako napr. činnosť finančného agenta, taxislužba, SBS, atď.

Do Obchodného registra je ale možné dať zapísať aj činnosti, ktoré nevyžadujú predchádzajúce vydanie potrebného oprávnenia, ide napr. o: poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja.

Zmena obchodného mena

Plánujete zmenu obchodného mena? Nechajte to na nás a vyvarujete sa nepríjemnostiam s úradmi.

Vedeli ste, že unikátnosť obchodného mena má svoje pravidlá? S nami to máte isté, že Vám nové obchodné meno po zmene zapíšu.

BONUS - ohlášky a prevydanie osvedčení DIČ a IČ DPH na daňovom úrade (ako jediná firma na trhu poskytujeme túto doplnkovú službu zdarma).

Podľa Obchodného zákonníka je obchodným menom spoločnosti názov, pod ktorým vystupuje pri svojej podnikateľskej činnosti. Pri výbere obchodného mena je potrebné pamätať na to, že nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a rovnako nesmie vzbudzovať klamlivú o podnikateľovi alebo o predmete podnikania.

Našim klientom odporúčame po výbere obchodného mena navštíviť stránku obchodného registra http://orsr.sk/search_subjekt.asp a preveriť, či zvolený názov už nepoužíva iný subjekt. Obchodný register odmietne zapísať obchodné meno, ktoré už používa iný subjekt.

Premena základného imania na euro

Po zavedení meny euro v Slovenskej republiky vznikla povinnosť obchodným spoločnostiam a družstvám premeniť základné imanie a vklady spoločníkov v Obchodnom registri zo slovenských korún na euro.

Právnym rámcom je zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje povinnosť vykonať premenu základného imania v OR do 31.12.2009. V prípade, ak spoločnosť stihla vykonať zmenu v tejto lehote, návrh na zápis zmien nepodliehal poplatku. Ak k premene základného imania dôjde po 01.01.2010 návrh na zápis zmien do OR podlieha poplatku 66 EUR (v prípade elektronického podania 33 EUR).

Je potrebné pamätať na to, že kým základné imanie nie je premenené, nie je možné vykonávať žiadne zmeny v spoločnosti. Situácia sa dá vyriešiť podaním návrhu na viacero zmien, ktoré však musia zahŕňať i premenu základného imania.