Likvidácia s.r.o

Likvidácia s.r.o

Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, ak zákon neustanovuje inak.

Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie, ak celé jej imanie prešlo na právneho nástupcu, alebo po jej zrušení súdom nebol zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora vo výške ustanovenej osobitným predpisom.

Spoločnosť sa zrušuje

a)uplynutím času, na ktorý bola založená,
b)odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo príslušného orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti a o ustanovení likvidátora, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté.

Spoločnosť sa tiež zrušuje

a) právoplatnosťou rozhodnutia súdu o neplatnosti spoločnosti,
b) odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
c) ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz, alebo
d) z iného dôvodu, ak tak ustanoví Obchodný zákonník alebo osobitný zákon.

Zrušenie spoločnosti s likvidáciou

Likvidácia spoločnosti je časovo náročný proces, ktorý smeruje k uspokojeniu nárokov veriteľov a iných osôb, ktorým prislúcha právo na likvidačný zostatok. Ide teda o proces vysporiadania majetku a záväzkov spoločnosti pred jej samotným zánikom a výmazom z Obchodného registra.

Podmienkou na zrušenie spoločnosti likvidáciou je dostatok majetku na vysporiadanie všetkých záväzkov spoločnosti v plnej výške. Likvidáciu spoločnosti vykoná likvidátor. Spoločnosť vstupuje do likvidácie až zápisom likvidátora do obchodného registra, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Pred zápisom likvidátora do obchodného registra je spoločnosť povinná zložiť do úschovy u notára preddavok na likvidáciu vo výške 1500 EUR. Likvidáciu spoločnosti je možné ukončiť najskôr šesť mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie. Likvidácia, ako bolo uvedené vyššie je komplexný odborný postup. Obsahuje účtovné, daňové a právne aspekty, opomenutie ktorých môže zmariť celý proces.

Navrhneme Vám najlepšie riešenie, ako zlikvidovať Vašu spoločnosť.


Likvidácia pod naším vedením zahŕňa najmä nasledovné úkony:

- Posúdenie možnosti likvidácie
- Príprava dokladov k zrušeniu spoločnosti a vstupu do likvidácie
- Podanie návrhov na Obchodný register
- Zákonné oznámenia v Obchodnom vestníku

Proces v skratke

 1. Vyžiadanie podkladov
  Na úvod našej spolupráce si od Vás vyžiadame podklady o stave likvidovanej spoločnosti.
 2. Preskúmanie stavu spoločnosti
  Stav spoločnosti je posudzovaný na základe účtovníctva. Rozhodujúce faktory pri návrhu riešenia, ako ukončiť Vaše podnikanie, sú výška záväzkov a pohľadávok spoločnosti, majetok spoločnosti, hospodársky výsledok, registrácia DPH a podobne.
 3. Riešenie na mieru
  Výsledkom preskúmania stavu Vašej spoločnosti je určenie, či je spoločnosť vhodná na likvidáciu alebo si vyžaduje spustenie konkurzného konania.
 4. Proces likvidácie
  Pripravíme všetky potrebné doklady v konaní, zabezpečíme komunikáciu s notárom vo veci notárskej úschovy, vymenujeme likvidátora, komunikujeme s Obchodným vestníkom a Obchodným registrom, zabezpečíme právne a účtovné podklady.
 5. Výmaz z Obchodného registra
  Výmazom z Obchodného registra sa končí proces likvidácie a aj život Vašej spoločnosti. Vaše podnikanie je týmto právne aj účtovne kompletne ukončené.

Zrušenie spoločnosti zlúčení, splynutím, rozdelením

V prípade zrušenie spoločnosti zlúčením, splynutím, rozdelením sa spoločnosť zrušuje bez likvidácie, nakoľko celé jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Vyžaduje sa, aby spoločnosť, ktorá sa bude zrušovať bez likvidácie, bola v tzv. dobrej kondícii.

Všeobecne platí, že procesu fúzie alebo rozdelenia sa môžu zúčastniť len spoločnosti:

- ktoré nie sú v likvidácii,
- voči ktorým nemôžu pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu, ibaže správca konkurznej podstaty súhlasí so splynutím, zlúčením alebo rozdelením spoločnosti,
- voči ktorým nemôžu pôsobiť účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
- voči ktorým sa nemôže viesť konanie o ich zrušení a nemôžu byť súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené.

Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Rozdelenie spoločnosti je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné už jestvujúce spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti (ďalej len „rozdelenie spoločnosti zlúčením“), alebo na novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoločností.