Likvidácia živnosti

Likvidácia živnosti

Živnostenské oprávnenie zaniká

a) smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dediča alebo správca dedičstva;
b) zánikom právnickej osoby
c) uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas,
d) rozhodnutím živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia
e) ak to ustanoví osobitný zákon,
f) uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením,
g) dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania

Živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu, ak nie je uvedený neskorší dátum ukončenia. Oznámenie o ukončení podnikania možno vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia.