Zmena konateľa s.r.o.

Zmena konateľa s.r.o.

Jednou z najbežnejších zmien v sro-čke je zmena konateľa. Konateľ je oprávnene považovaný za jednu z najdôležitejších osôb v sro-čke. Pri zmene konateľa je dôležitý dátum účinnosti zmeny, nakoľko tieto účinky nenastávajú zápisom do obchodného registra, ale stanovením konca funkcie vo valnom zhromaždení.

Vzhľadom k tomu, že ide o zodpovednú a dôležitú funkciu v s.r.o., zákon s jeho výkonom spája podmienku bezúhonnosti, to znamená, že nemôže byť právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.

Zmena konateľa zahŕňa nasledovné úkony:

  • Vypracovanie rozhodnutia jediného spoločníka / Rozhodnutie per rollam, kde sa vymenuje nový konateľ a odvolá starý konateľ
  • Vypracovanie podpisového vzoru nového konateľa
  • Podanie dokumentov na príslušný súd
  • Zastupovanie v konaní na základe plnej moci

Jeden alebo viac konateľov sú štatutárnych orgánom spoločnosti. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je v čase vykonania zápisu do obchodného registra ako povinný vedená v registri poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

Konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb.