Vysielanie zamestnancov

Vysielanie zamestnancov

Vysielanie a pohyb zamestnancov cezhranične je pomerne náročná agenda, kde si zamestnávateľ musí strážiť rôzne aspekty vyslania:

 • právnu oblasť, kde sa kladie dôraz na zrovnoprávnenie podmienok vysielané štátu a štátu vyslanie;
 • imigračná agenda – potrebné vízové povolenie a iné registrácie;
 • sociálne zabezpečenie a platenie odvodov v príslušnom štáte;
 • daňová rezidencia a platenie daní z príjmu.

Pravidlá vysielania pracovníkov budete musieť dodržiavať v týchto prípadoch, ak má vaša firma zmluvu s obchodným partnerom so sídlom v inej krajine EÚ a je potrebné, aby vaši zamestnanci do tejto krajiny vycestovali na konkrétne obdobie s cieľom poskytnúť služby alebo vysielate pracovníkov síce do vášho podniku, ale v inej krajine EÚ.

V obidvoch prípadoch je podmienkou vyslania pracovnoprávny vzťah medzi vami a vyslaným pracovníkom.

Pravidlá o vysielaní pracovníkov sa vzťahujú aj na prípady, keď si prostredníctvom agentúry dočasného zamestnávania najmete pracovníka z iného štátu Únie, než kde je váš podnik zaregistrovaný alebo vykonáva prevádzku. Aj v tomto prípade musí medzi pracovníkom a sprostredkovateľskou agentúrou, ktorej služby využívate, existovať pracovnoprávny vzťah.

Podmienky zamestnávania v hostiteľskej krajine

Svojim zamestnancom musíte počas trvania vyslania zaručiť rovnaké pracovné podmienky, ktoré platia podľa zákona alebo všeobecné uplatniteľných kolektívnych dohôd v hostiteľskej krajine, so zreteľom na:

 • minimálny čas oddychu,
 • maximálnu dĺžku pracovného času,
 • minimálnu ročnú dĺžku platenej dovolenky,
 • odmenu (vrátane všetkých povinných prvkov) podľa vymedzenia vo vnútroštátnom práve alebo vo všeobecne uplatniteľných kolektívnych zmluvách,
 • ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci,
 • ochranné opatrenia pre tehotné ženy, ženy, ktoré nedávno porodili, a pre mládež (vo veku do 18 rokov),
 • rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami,
 • podmienky ubytovania pracovníkov v hostiteľskej krajine, ak sa poskytuje zamestnávateľom,
 • príspevky alebo náhrady výdavkov na cestovné náklady, stravu a ubytovanie, ak sa to vyžaduje počas vyslania.

Ak sú tieto podmienky zamestnania pracovníkov vo vašej krajine pre vašich zamestnancov výhodnejšie než podmienky v hostiteľskej krajine, mali by ste počas vyslania tieto podmienky zachovať.

V rámci iných odvetví ako je stavebníctvo, odmena a ročná dovolenka nie sú povinné, ak:

 • počiatočná inštalácia, prípadne počiatočná montáž určitých produktov špecializovanými členmi vášho personálu predstavuje neoddeliteľnú súčasť vašej zmluvy s partnerom v inej krajine; a
 • vaši zamestnanci sú vyslaní do inej krajiny na obdobie menej ako 8 dní ročne.

Pravidlá sociálneho zabezpečenia pre vyslaných pracovníkov

Počas dočasného pobytu v inej krajine EÚ môžu vami vyslaní zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby zostať poistení v systéme sociálneho zabezpečenia krajiny, v ktorej pracovali pred vyslaním.

Ako zamestnávateľ musíte o tom vopred informovať príslušné orgány hostiteľskej krajiny a vyžiadať si formulár s názvom prenosný dokument A1 (PD A1) , ktorý vydávajú inštitúcie sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej sú zamestnanci poistení. Tento dokument potvrdzuje, že vyslaný zamestnanec je zaregistrovaný v systéme sociálneho zabezpečenia vo vašej domovskej krajine, teda a nemusí platiť príspevky v krajine vyslania.

Pri podávaní žiadosti o prenosný dokument A1 musíte uviesť dátum začiatku a ukončenia vyslania pracovníka v inej krajine EÚ. Maximálne obdobie, ktoré môžete uviesť na formulári, je 24 mesiacov.

Ak obdobie vyslania pracovníka trvá dlhšie ako 24 mesiacov alebo ak sa musí predĺžiť, môžete ako zamestnávateľ:

 • požiadať úrad, ktorý prenosný dokument A1 vystavil, aby platnosť dokumentu predĺžil – predĺženie sa neudeľuje automaticky a je podmienené vzájomnou dohodou medzi domovskou a hostiteľskou krajinou;
 • nechať svojho zamestnanca, aby sa prihlásil do systému sociálneho zabezpečenia hostiteľskej krajiny.

Vysielanie zamestnancov je náročný proces, pri ktorom treba strážiť rôzne oblasti – či úž pracovno-právny aspekt, sociálne zabezpečenie alebo imigračnú agendu. Obráťte sa nás a naši skúsení špecialisti Vás odbremenia od sledovania príslušných zákonov a náročnej administratívy.