Vydanie A1 formuláru pri vyslaní cudzinca do zahraničia

Vydanie A1 formuláru pri vyslaní cudzinca do zahraničia

Formulár PD A1 potrebuje mať pri sebe zamestnanec, ktorý ide vykonávať prácu do Európskej únie.

Podľa nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia“) osoba vykonávajúca činnosť ako zamestnanec alebo SZČO v členskom štáte Európskej únie podlieha právnym predpisom v oblasti sociálneho zabezpečenia tohto členského štátu.

Na účely tohto nariadenia sa definuje "činnosť ako zamestnanec" ako každá činnosť alebo rovnocenná situácia, ktorá sa za takú považuje na účely právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia členského štátu, v ktorom takáto činnosť alebo rovnocenná situácia existuje.

"Cezhraničný pracovník" znamená každú osobu, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba v členskom štáte a ktorá má bydlisko v inom členskom štáte, do ktorého sa vracia spravidla denne alebo aspoň raz za týždeň.

Ak trvanie takejto práce nepresahuje 24 mesiacov, existuje z toho všeobecného pravidla výnimka a vyslaný zamestnanec naďalej podlieha sociálnemu poisteniu na Slovensku za predpokladu, že očakávané trvanie takejto práce nepresahuje 24 mesiacov a ak zamestnanec tam nie je vyslaný na to, aby nahradil inú osobu.

Ak slovenský zamestnávateľ pre svojich zamestnancov alebo SZČO chcú uplatniť výnimku, potrebujú zamestnanci mať vydaný formulár PD A1. Ten sa používa v prípade vyslania na výkon prác pri poskytovaní služieb a aj pri zahraničných pracovných cestách.

Potrebujete vydať pre svojich zamestnancov formulár PD A1, alebo poradiť pri vyslaní? Obráťte sa na nás. Naši špecialisti z oblasti práva a daní Vám poradia, čo všetko musia spĺňať vaši zamestnanci pri práci v zahraničí.