Zamestnávanie občanov EÚ/EHP

Zamestnávanie občanov EÚ/EHP

Občan EÚ môže byť na území Slovenskej republiky zamestnaný bez potreby získania pracovného či iného povolenia. Občanom EÚ sa rozumie občan členského štátu EÚ okrem Slovenskej republiky; štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), a Švajčiarska.

Povinnosti zamestnávateľa

  • Ak zamestnávate občana EÚ, máte povinnosť predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny informačnú kartu o vzniku pracovnoprávneho vzťahu do 7 pracovných dní od nástupu pracovníka do zamestnania.
  • Ak bolo zamestnanie občana EÚ ukončené, ako zamestnávateľ máte povinnosť predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny informačnú kartu o skončení pracovnoprávneho vzťahu do 7 pracovných dní od skončenia zamestnania.
  • Príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny je úrad, v ktorého územnom obvode bude občan EÚ zamestnaný.

Informačná karta

Tlačivo, ktoré je zamestnávateľ povinný predložiť, sa volá INFORMAČNÁ KARTA o vzniku pracovnoprávneho vzťahu / o začiatku vyslania na výkon práce1) občana EÚ.

Informačná karta sa podáva príslušnému úradu práce, v ktorého územnom obvode bude štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný (t. j. rozhodujúce je miesto výkonu zamestnania nie sídlo zamestnávateľa) najskôr v deň nástupu a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu takéhoto pracovníka do zamestnania. Za každé a práve aktuálne miesto výkonu práce, má byť podaný tento formulár Informačnej karty na príslušnom úrade podľa miesta výkonu práce.

Úrad práce po zaevidovaní Informačnej karty zasiela „Potvrdenie o prijatí informačnej karty“ do elektronickej schránky zamestnávateľa. Uvedené potvrdenie si zamestnávateľ eviduje ako doklad pre kontrolné účely úradu práce alebo inšpekcie práce. Prijatím formulára informačnej karty úrad práce nepotvrdzuje správnosť vyplnených údajov a nepotvrdzuje, že zamestnávateľ splnil podmienky podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Informačnú kartu je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk alebo listinne (poštou alebo osobne). Zaslanie Informačnej karty nie je spoplatnené.

Pre zasielanie je potrebný elektronický občiansky preukaz (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie Informačnej karty kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné Informačnú kartu odoslať).

Pobyt občana EU na Slovensku

Občan EÚ má právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako tri mesiace, ak:

  • je zamestnaný na Slovensku,
  • je samostatne zárobkovo činnou osobou na území Slovenska,
  • študuje na základnej, strednej alebo vysokej škole na Slovensku,
  • má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci počas ich pobytu a zdravotné poistenie na Slovensku,
  • je predpoklad, že sa zamestná,
  • je rodinným príslušníkom občana EÚ, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája a ktorý spĺňa aspoň jednu z podmienok vyššie.

Občan EÚ je povinný do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie Slovenska ohlásiť začiatok a miesto svojho pobytu na cudzineckej polícii podľa miesta bydliska prostredníctvom formulára Hlásenie pobytu, a to v prípade, ak to za neho neurobí ubytovateľ (hotel, ubytovňa).

Občan EÚ, ktorý sa na Slovensku zdržiava dlhšie ako tri mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.