Národné vízum pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín

Národné vízum pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín

Vláda Slovenskej republiky vydala nariadenie 14. decembra 2021, v ktorom ustanovila, že je v záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú absolventmi:

a) vysokoškolského štúdia druhého stupňa vysokej školy v Slovenskej republike alebo v Českej republike,

b) vysokoškolského štúdia vysokej školy uvedenej v prílohe č. 1 nariadenia alebo ekvivalentného vzdelania podľa európskeho kvalifikačného rámca z výskumnej inštitúcie uvedenej v prílohe č. 1 tohto nariadenia. V tomto zozname sa nachádzajú prestížne vysoké školy z celého sveta, ako napr. Harvard, Stanford, MIT atď..

c) vysokoškolského štúdia druhého alebo tretieho stupňa vysokej školy a budú zamestnaní u zamestnávateľa v Slovenskej republike v zamestnaniach uvedených prílohe č. 2. Príloha č. 2 obsahuje zoznam zamestnaní s vysokou pridanou hodnotou pre hospodárstvo Slovenskej republiky, ako napr. riadiaci pracovníci, IT profesie, lekári, vedci a výskumníci ako aj iné odborné profesie ako napr. elektroinžinieri atď.

Obe prílohy nájdete na https://www.zakonypreludi.sk/zz/2021-521

Cieľom tohto nariadenia je podpora presunu vysokokvalifikovaných pracovníkov na Slovensko, ktoré chýbajú v slovenských firmách. Národné vízum je forma povolenia na pobyt udeleného Slovenskou republikou, ktoré oprávňuje zdržiavať sa na území Slovenskej republiky. Národné vízum zároveň oprávňuje držiteľa zdržiavať sa na území iných členských štátov po dobu max. 90 dní v rámci ktoréhokoľvek šesťmesačného obdobia pri splnení podmienok stanovených Kódexom schengenských hraníc.

Kde môžete požiadať o národné vízum?

Žiadosť o žiadosť o udelenie národného víza môžete podať na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.

Ako dlho trvá prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum?

Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti o udelenie národného víza do 30 dní od jej prijatia. Zastupiteľský úrad môže udeliť národné vízum len po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Máte záujem o pomoc pri vybavovaní národných víz?

Obráťte sa na nás. Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s imigračnou agendou, pričom našimi zákazníkmi sú malá aj veľké spoločnosti, a ich zamestnanci pochádzajú z celého sveta. Pomáhali sme presunúť zamestnancov z Indie, Filipín, Bieloruska, Ruska, Ukrajiny, Južnej Afriky, Vietnamu, atď.