Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v SR

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v SR

Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

 1. je držiteľom modrej karty Európskej únie
 2. má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
 3. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania
 4. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
 5. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie
 6. spĺňa podmienky podľa § 23a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – nevyžaduje sa potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie

Štátny príslušník tretej krajiny podľa písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere!

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia VPM zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu (k žiadosti o modrú kartu)

Čo je modrá karta

Modrá karta je typ prechodného pobytu, ktorý sa vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín na účel vysokokvalifikovaného zamestnania. Základnou podmienkou na jej získanie je vyššia odborná kvalifikácia v podobe vysokoškolského vzdelania. Modrá karta oprávňuje vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území SR, cestovať do zahraničia a späť. Základnou podmienkou na jej získanie je vyššia odborná kvalifikácia v podobe vysokoškolského vzdelania, mzda vo výške najmenej 1,5-násobku mzdy v národnom hospodárstve SR v príslušnom odvetví a pracovná zmluva na minimálne 1 rok.

Modrá karta sa vydáva na 4 roky alebo, ak je obdobie trvania pracovného pomeru kratšie ako 4 roky, na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené o 90 dní. Najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o modrú kartu je potrebné, aby budúci zamestnávateľ nahlásil voľné pracovné miesto na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Modrú kartu nemôžu získať niektoré skupiny žiadateľov, najmä žiadatelia o azyl, osoby s udeleným azylom alebo poskytnutou doplnkovou ochranou, osoby s udeleným prechodným pobytom na účel sezónneho zamestnania alebo na účel výskumu a vývoja, osoby s právom pobytu alebo právom trvalého pobytu ako rodinní príslušníci občanov EÚ alebo osoby s tolerovaným pobytom.

Jednou z prekážok, prečo zamestnávatelia nezamestnávajú držiteľov modrej karty, je nutnosť prejsť procesom o uznaní dokladu o vzdelaní, čo je pomerne komplikovaný a zdĺhavý proces. Zamestnanie štátneho príslušníka 3 krajín, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia VPM (voľné pracovné miesto) je najviac využívanou formou prístupu na pracovný trh SR. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa chce zamestnať na území SR a si v tomto prípade musí požiadať o prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (VPM).

Štátny príslušník tretej krajiny nebude žiadať samostatne o udelenie povolenia na zamestnanie a následne o prechodný pobyt, ale v jednom konaní si podá žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, pričom UPSVAR bude prihliadať na situáciu na trhu práce, až na isté výnimky.

UPSVAR nebude prihliadať na situáciu na trhu práce a nebude posudzovať možnosť obsadenia VPM v prípade sezónnej práce do 90 dní, zamestnania v nedostatkovej profesii v príslušnom okrese do 30% zamestnaných štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátane dočasne pridelených, z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa; vnútropodnikového presunu; zamestnania a dočasného pridelenia štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ k užívateľskému zamestnávateľovi v nedostatkovej profesii v príslušnom okrese, pokiaľ počet štátnych príslušníkov tretej krajiny zamestnaných u užívateľského zamestnávateľa, vrátane dočasne pridelených, nepresiahol 30% z celkového počtu zamestnancov; zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý vykonáva v SR sústavnú vzdelávaciu alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy.

Prechodný pobyt na účel zamestnania sa udelí na obdobie zamestnanie, najviac na 2 roky, v prípade sezónneho zamestnania najviac 180 dní. Prechodný pobyt udelený štátnemu príslušníkovi tretej krajiny sa môže predĺžiť a to podaním žiadosti o obnovu prechodného pobytu na účel zamestnania, čo neplatí v prípade sezónneho zamestnania, ktorého trvanie nesmie prekročiť 180 dní.

Zdá sa vám tento proces príliš komplikovaný a neviete, do ktorej kategórie spadáte? Nechajte to na našich špecialistov – právnikov venujúcim sa tejto agende niekoľko rokov. My dôkladne preskúmame, do akej kategórie Vaši zamestnanci patria, a následne zvolíme pre Vás najvitálnejší postup zamestnania štátneho príslušníka z 3tích krajín.

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na zamestnanie

Povolenie na zamestnanie sa vyžaduje v prípade zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny ak:

a) bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,

b) bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,

c) má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 9 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,

d) má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,22da) v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,

e) ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná (napr. vnútropodnikový transfer v zmysle zmluvy o WTO v trvaní najviac do 90 dní)

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM nevyžaduje

Povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny:

a) ktorý má udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

b) ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie,23a) po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,

c) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,

po uplynutí 9 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,

 • ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty,
 • ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21b ods. 8 písm. b) alebo písm. c) alebo podľa písmena ah) alebo
 • ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena f),

d) ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie alebo rodinným príslušníkom občana Slovenskej republiky a ktorý má oprávnený pobyt na území Slovenskej republiky,

e) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia, okrem poslucháča jazykovej školy, a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín týždenne, ak je študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,

f) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja24a) a

 • ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní24b) alebo
 • ktorého pedagogická činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,

g) ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,24c)

h) ktorý je žiadateľom o udelenie azylu a vstup na trh práce mu umožňuje osobitný predpis,25)

i) ktorému bol udelený azyl,

j) ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,

k) ktorému sa poskytlo dočasné útočisko,26)

l) ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 30 dní v kalendárnom roku a ktorý je

 • pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, vedecký, výskumný alebo vývojový pracovník, ktorý je účastníkom odborného vedeckého podujatia, alebo
 • výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí,

m) ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,

n) ktorý je prijatý do pracovnoprávneho vzťahu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do pracovnoprávneho vzťahu nie je potrebné povolenie na zamestnanie,27)

o) ktorý je rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo zamestnanca medzinárodnej vládnej organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva uzatvorená v mene vlády Slovenskej republiky zaručuje vzájomnosť,

p) ktorý je člen záchrannej jednotky a poskytuje pomoc na základe medzištátnej dohody o vzájomnej pomoci pri odstraňovaní následkov havárií a živelných pohrôm a v prípadoch humanitárnej pomoci,

r) ktorý je príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu,28)

s) ktorý vykonáva odbornú prax alebo odborný výcvik podľa osobitných predpisov28a) v školách alebo školských zariadeniach,

t) ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území Slovenskej republiky,

u) ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, najviac na osem po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v kraji podľa § 12 písm. ae), a ktorý má podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania spolu so všetkými náležitosťami v zmysle § 32 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov, na to isté pracovné miesto,

v) ktorý nedovŕšil 26 rokov veku a ktorý bude zamestnávaný príležitostnými a časovo obmedzenými prácami v rámci výmeny medzi školami alebo v rámci programov pre mládež alebo programov pre vzdelávanie, ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje,

w) ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte Európskej únie v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,

x) ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc,28b) vykonávaním činností, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,

y) ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,

z) ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom,

aa) ktorý vykonáva činnosť pre právnickú osobu, ktorej bolo vydané osvedčenie o významnej investícií,28c) a ktorý

 • riadi túto právnickú osobu alebo jej organizačnú zložku alebo
 • má mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti alebo poznatky nevyhnutné pre prevádzku spoločnosti, výskumné techniky alebo manažment, ak vykonávanie tejto činnosti nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,

ab) ktorý je akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov,

ac) ktorému bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou obchodovania s ľuďmi,28d)

ad) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života,28e)

ae) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, ak je jeho prítomnosť nevyhnutná na účely trestného konania,28f)

af) ktorý vykonáva duchovenskú činnosť z poverenia registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

ag) ktorý má udelené národné vízum28g) a,

 • na ktorého sa vzťahuje program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky,
 • ktorý sa podieľa na realizácií filmového projektu na území Slovenskej republiky alebo,
 • ide o záujem Slovenskej republiky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky.

ah) ktorý u neho dočasne pôsobí na základe mobility28h)

 • od zamestnávateľa v členskom štáte Európskej únie v rámci vnútropodnikového presunu, alebo
 • ktorý vykonáva výskum a vývoj na základe dohody o hosťovaní alebo ktorého pedagogická činnosť nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,

ai) ktorého výkon práce u všetkých zamestnávateľov nepresiahne 20 hodín týždenne alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok, ak ide o študenta vysokej školy, ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe mobility,28h)

aj) ktorý pre centrum podnikových služieb28i) poskytuje odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu s centrom strategických služieb nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku.

ak) ktorý podal žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, ktorý oprávňuje zamestnávateľa zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, s dostatočným časovým predstihom pred uplynutím platnosti tohto prechodného pobytu, a to v období od uplynutia platnosti tohto prechodného pobytu do právoplatného skončenia konania o obnovenie prechodného pobytu; dostatočným časovým predstihom sa rozumie obdobie zodpovedajúce najmenej dĺžke lehoty na rozhodnutie o žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa osobitného predpisu.28j)