Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

Vecné bremená patria k tzv. vecným právam k cudzej veci a ich funkciou je zabezpečiť oprávnenému subjektu príslušné právo k cudzej veci – nehnuteľnosti, ktoré sa uskutočňuje tak, že vlastník zaťaženej veci je vo svojom vlastníctve obmedzený určeným spôsobom. Vo svojom dôsledku ide o využitie úžitku cudzej veci. Vecné bremeno je možné zriadiť iba k cudzej nehnuteľnej veci (napr. k domu, bytu, pozemku).

V zmysle ustanovení občianskeho zákonníka:

Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe. Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa.

Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním). Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Zmluvou môže zriadiť vecné bremeno vlastník nehnuteľnosti.

Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.