Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. K darovaniu nemôže dôjsť len na základe jednostranného právneho úkonu ale len na základe dvojstrannej zmluvy, pretože k právnemu úkonu darcu musí pristúpiť zhodný právny úkon obdarovaného, ktorým jednoznačne vyjadrí vôľu prijať dar.

Darovanie bez vedomia a proti vôli darcu je teda vylúčené. Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Podpis darcu musí byť úradne osvedčený. Náležitosti zmlúv vyžadované zákonom o katastri nehnuteľností ako aj zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov musia byť dodržané aj pri darovacej zmluve.

Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.