Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

Občiansky zákonník v ustanovení § 611 uvádza: ustanovenia o kúpnej zmluve sa primerane použijú aj na zmluvu, podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu.

Zámenná zmluva je teda tiež typom odplatnej zmluvy Rozdiel medzi kúpnou zmluvou a zámennou zmluvou je ten, že pri kúpnej zmluve sa za vec poskytujú peniaze. Pri zámennej zmluve sa vymieňa vec za vec.

Náležitosti zmlúv vyžadované zákonom o katastri nehnuteľností ako aj zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov musia byť dodržané aj pri zámennej zmluve.