Vedenie účtovníctva pre živnostníkov

Vedenie účtovníctva pre živnostníkov

Vedenie účtovníctva podnikateľov upravuje Zákon č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve. Živnostník vedie podvojné, jednoduché účtovníctvo alebo daňovú evidenciu podľa viacerých kritérií. Jednou z podmienok je zápis v Obchodnom registri. Pokiaľ je živnostník zapísaný aj v obchodnom registri, musí viesť podvojné účtovníctvo. Pokiaľ nie je zapísaný v OR, môže viesť jednoduché účtovníctvo.

Väčšina živnostníkov na Slovensku vedie buď jednoduché účtovníctvo, alebo zjednodušenú formu – daňovú evidenciu.

Čo je daňové evidencia?

Daňové evidencia je zjednodušená forma vedenia účtovníctva pre živnostníkov a cez túto formu si môže živnostník uplatniť paušálne výdavky. Daňovú evidenciu môže viesť iba ten živnostník, ktorý nie je zapísaný do Obchodného registra, nie je platiteľa DPH po celé zdaňovacie obdobie roka. Ak je podnikateľ platiteľom DPH celý rok, uplatniť paušálne výdavky nemôže.

Kto môže uplatniť paušálne výdavky?

Paušálne výdavky môže uplatniť daňovník (fyzická osoba), ktorý:

  • dosiahne príjmy z podnikania, príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,
  • neuplatňuje skutočné výdavky, t. j. nevedie daňovú evidenciu, jednoduché alebo podvojné účtovníctvo,
  • nebol platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), resp. bol platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia.
  • osoby, ktoré sú registrované na DPH podľa § 7 alebo podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) sa nepovažujú za platiteľov DPH a teda môžu uplatňovať paušálne výdavky.

Jednoduché účtovníctvo

Pokiaľ je živnostník platca DPH celé zdaňovacie obdobie, nemôže si uplatniť paušálne výdavky. V tejto situácie doporučujeme viesť jednoduché účtovníctvo.

Pri účtovaní v sústave jednoduchého účtovníctva je veľmi dôležitá znalosť zákona o dani z príjmov, predovšetkým to, ktoré príjmy sa považujú za zdaniteľné (t. j. vstupujú do základu dane) a to, ktoré preukázateľné výdavky sa považujú za daňové.

Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách:

a) v peňažnom denníku,

b) v knihe pohľadávok,

c) v knihe záväzkov,

d) v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov.

Kto má povinnosť viesť jednoduché účtovníctvo?

  • Podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v obchodnom registri. V obchodnom registri sú tiež zahraničné osoby, či už fyzické alebo právnické so sídlom mimo Slovenska, ale s pobočkou na Slovensku.
  • Fyzická osoba (SZČO). Ide o fyzické osoby vykonávajúce samostatnú zárobkovú činnosť, ktoré preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie príjmov z tejto činnosti na účely zistenia základu dane z príjmov. Avšak s výnimkou osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu.
  • Občianske združenie, organizačné zložky Matice slovenskej, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie, neziskové organizácie ak nepodnikajú a ich príjmy nedosiahli za predchádzajúce účtovné obdobie 200 000 €.
  • Cirkev a náboženské spoločnosti, cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu.

Našim klientom venujeme individuálnu pozornosť a našimi službami ho odbremeníme od nutnosti sledovanie aktuálnych zákonov. Navyše naši účtovníci hovoria plynule slovensky, rusky, anglicky, čím Vám zvyšujeme komfort pri dennej komunikácii s účtovníkom.