Vedenie účtovníctva pre spoločnosti

Vedenie účtovníctva pre spoločnosti

Obchodné spoločnosti, ako s. r. o. , ako aj živnostníci zapísaný do Obchodného registra, sú povinné účtovať v podvojnom účtovníctve.

Podľa § 2 ods. 5 zákona o účtovníctve je obchodná spoločnosť účtujúca v sústave podvojného účtovníctva povinná zatriediť sa do jednej z týchto veľkostných skupín:

Mikro účtovná jednotka

Do tejto veľkostnej skupiny sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

  • celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,
  • čistý obrat nepresiahol 700 000 eur,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol 10.

Malá účtovná jednotka

Do tejto veľkostnej skupiny sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

  • celková suma majetku presiahla sumu 350 000 eur, ale nepresiahla sumu 4 000 000 eur,
  • čistý obrat presiahol sumu 700 000 eur, ale nepresiahol sumu 8 000 000 eur,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10 a nepresiahol 50.

Veľká účtovná jednotka

Do tejto veľkostnej skupiny sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

  • celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur,
  • čistý obrat presiahol 8 000 000 eur,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.

Podľa toho, v ktorej veľkostnej skupine bude daná spoločnosť s ručením obmedzeným zaradená, má vplyv na viaceré faktory, ako napr. účtovanie o odloženej dani z príjmov (mikro účtovná jednotka o nej neúčtuje), povinnosť účtovania prostredníctvom analytických účtov o vzťahoch medzi prepojenými účtovnými jednotkami a pod.

Spoločnosť s ručením obmedzeným pri vedení účtovníctva účtuje najmä v hlavnej knihe a v denníku. Obchodná spoločnosť je povinná tieto knihy podľa § 16 zákona o účtovníctve otvoriť napr. ku dňu svojho vzniku alebo vždy k prvému dňu účtovného obdobia a naopak zatvoriť tieto knihy má povinnosť k poslednému dňu účtovného obdobia, či ku dňu zániku. Napríklad, ak má s. r. o. účtovné obdobie kalendárny rok, otvorí účtovné knihy k 1.1. a zatvorí ich k 31.12.

Následne účtovná jednotka v lehote 3 mesiacov po skončení účtovného obdobia, napr. po skončení kalendárneho roka, je povinná zostaviť účtovnú závierku a podať daňové priznanie. Účtovná jednotka môže požiadať daňový úrad o odklad, naviac o 3 mesiace.

Ak je spoločnosť platca DPH, naši účtovníci za Vás každý mesiac podávajú daňové priznanie. Pokiaľ zamestnávate zamestnancov, súčasťou našich služieb je aj mzdová agenda.

Našim klientom venujeme individuálnu pozornosť a našimi účtovnými službami ho odbremeníme od zbytočnej administratívy a od nutnosti sledovanie aktuálnych zákonov v oblastí daní. Navyše naši účtovníci hovoria plynule slovensky, rusky, anglicky, čím Vám zvyšujeme komfort pri dennej komunikácii s účtovníkom.