Registrácia na IČ DPH

Registrácia na IČ DPH

Účtovná jednotka, či už sa jedná o živnostníka alebo spoločnosť, má povinnosť sledovať si registračnú povinnosť na daň z príjmu.

Zákon o DPH upravuje registráciu tuzemských osôb v § 4, v § 7 a v § 7a – jedná sa rôzne typy registrácie, ktoré je dobré dopredu poznať a vybrať si (ak je možnosť) tú správnu pre Váš typ podnikania

Tuzemské zdaniteľné osoby (fyzické a právnické osoby) sa registrujú za platiteľa DPH v zmysle § 4 zákona o DPH. Registráciou podľa tohto ustanovenia nadobudnú postavenie platiteľa DPH, t.j. majú povinnosť odvádzať daň zo svojich dodávok tovarov a služieb a majú právo na odpočítanie dane s výnimkou, ak dodávajú tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28 až 42 zákona o DPH.

Podľa § 7 zákona o DPH sa registrujú nadobúdatelia, ktorí nadobúdajú tovary z iných členských štátov v tuzemsku. Registráciou podľa tohto ustanovenia sa nadobúdatelia nestávajú platiteľmi dane. Majú povinnosť platiť daň z nadobudnutia tovarov, ale nemajú nárok na odpočítanie dane.

Podľa § 7a zákona o DPH sa registrujú zdaniteľné osoby, ktoré prijímajú alebo dodávajú služby z/do iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby. Registráciou podľa tohto ustanovenia sa zdaniteľné osoby nestávajú platiteľmi dane. Sú povinné platiť daň pri prijatí služby od zahraničnej zdaniteľnej osoby, ale nemajú nárok na odpočítanie dane.

Registráciu zahraničnej osoby upravuje § 5 zákona o DPH a zmenu registrácie platiteľa § 6a zákona o DPH. Informácie k registrácii zahraničných osôb, ako aj k zmene registrácie, nájdete v časti Práva a povinnosti zahraničnej osoby.

Povinnosť registrácie

Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. To neplatí, ak zdaniteľná osoba dosiahla obrat výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 až 39 zákona o DPH.

Pozor – nie každý obrat je obratom pre účely povinnej registrácie. Pre účely zistenia, či spĺňate podmienku obratu, kontaktujte svojho účtovníka.

Obratom sa rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku (§ 4 ods. 7 zákona o DPH). Miesto dodania tovaru je upravené v § 13, § 14 a § 16a zákona o DPH a miesto dodania služieb v § 15, § 16, §16a zákona o DPH. Do obratu sa teda zahŕňa reálna hodnota dodávok predstavujúca protihodnotu v čase ich dodania. Platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovarov a služieb sa do obratu nezahŕňajú, a to platí v prípade fyzickej ako aj právnickej osoby.

Ak dodávate služby alebo tovary mimo Slovenska, určite si skonzultujte svoje povinnosti registrácie.

Dobrovoľná registrácia

Zdaniteľná osoba môže v zmysle § 4 ods. 2 zákona o DPH požiadať o registráciu za platiteľa DPH aj pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu, t.j. pred dosiahnutím obratu 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Pri podaní žiadosti o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH je podstatná skutočnosť, či osoba podávajúca žiadosť je zdaniteľnou osobou, t.j. či vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle § 3 zákona DPH. Podľa záväzného výkladu Súdneho dvora EÚ sa aj samotná príprava na budúce zdaniteľné obchody považuje za vykonávanie ekonomickej činnosti (rozhodnutie Súdneho dvora C-268/83). Preto o dobrovoľnú registráciu môže požiadať aj osoba, ktorá v čase podania žiadosti neuskutočňuje žiadne zdaniteľné obchody, avšak má zámer vykonávať podnikateľskú činnosť, pričom prípravu na budúce zdaniteľné obchody vie preukázať hodnovernými dôkazmi.

Neviete sa rozhodnúť, ktorá registrácia je pre Vás vhodná? Kontaktujte náš skúsený tím, ktorý má bohaté skúsenosti s cezhraničnými obchodom a pohybom tovaru či služieb. Naše účtovníčky Vám radi poradia, aký typ registrácie je vhodný a nutný pre váš typ podnikania.