Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú dokument, ktorý stanovuje podmienky obchodu medzi dvoma subjektmi, najčastejšie medzi predávajúcim a kupujúcim. Obsahujú informácie ako napríklad:

 • dodacie lehoty
 • platobné podmienky
 • záruky a reklamácie
 • zodpovednosť za vady
 • ochrana osobných údajov a podobne.

Cieľom VOP je stanoviť jasné a jednoznačné pravidlá pre obchodné vzťahy a zabrániť tak nejasnostiam a nedorozumeniam medzi oboma stranami.

Kto musí mať vypracované VOP?

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú vhodné pre všetky typy podnikov a prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú komerčnú činnosť a uzatvárajú obchodné zmluvy s klientmi alebo dodávateľmi. VOP je možné použiť v rôznych odvetviach, ako napríklad v maloobchode, službách, online podnikaní a podobne.

Čo musia VOP obsahovať?

 • Všeobecné obchodné podmienky (VOP) by mali obsahovať nasledujúce informácie:
 • Identifikáciu predávajúceho a kupujúceho
 • Opis tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom obchodu
 • Cena tovaru alebo služieb a spôsob platby
 • Dodacie lehoty
 • Záruky a reklamačné podmienky
 • Zodpovednosť za vady
 • Ochranu osobných údajov
 • Práva a povinnosti oboch strán
 • Platnosť a účinnosť VOP
 • Kontaktné informácie pre obchodného partnera.

Je dôležité, aby VOP boli jasné, čitateľné a jednoznačné, aby obaja obchodní partneri jasne pochopili, aké pravidlá platia pre ich obchodný vzťah.