Zmena spoločníka sro

Zmena spoločníka sro Koľko to trvá? do 3 týždňov
Koľko to trvá?do 3 týždňov

Zmena spoločníka sro Koľko ma to bude stáť? 250€
Koľko ma to bude stáť?250€
Mám záujem

Zverte sa do rúk odborníkov a nechajte vypracovať dokumentáciu k zmene spoločníka v sro overenej spoločnosti.

Mám otázku

Zmena spoločníka je náročný proces, v ktorom si treba dávať pozor na viacero skutočností. Či už sa jedná o spôsob vyplatenia odmeny za obchodný podiel, až po prebratie záväzkov za spoločnosť.

Nenechajte túto zmenu náhode, aby sa Vám to v budúcnosti nevypomstilo.

Čo obsahuje služba

Zmena spoločníka sro Čo obsahuje služba
 • Potrebná dokumentácia k zápisu na obchodnom registri
 • Súdny poplatok v hodnote 66 EUR * cena pri osobnom podaní s 50% zľavou
 • Prepis na obchodnom registri
 • Výpis z Obchodného registra s novým spoločníkom
 • Ohláška na daňový úrad
 • Poradenstvo a dohľad advokáta nad celým procesom

Čo by Vás mohlo ešte zaujímať:

Kedy Vám zašleme zmenovú dokumentáciu:

Po obdržaní všetkých potrebných údajov a po pripísaní platby na účet Vám zašleme v priebehu 24-48 hod. potrebné dokumenty na Váš email.

Kedy budú zmeny zapísané v obchodnom registri:

Proces zápisu zmien v Obchodnom registri trvá zvyčajne 2 týždne.

Kto môže byť spoločníkom v sro

Spoločníkom v sro sa môže stať každá fyzická aj právnická osoba bez ohľadu na vek alebo na krajinu pobytu. Jedinou zákonnou požiadavkou je vydanie súhlasu správcu dane (Daňového úradu) na osobu spoločníka. Správca dane súhlas odmietne vydať v prípade, ak má osoba nedoplatok na dani alebo cle, ktorý presahuje 170 EUR. V prípade zahraničných osôb, teda osôb s bydliskom alebo sídlom mimo územia SR, sa namiesto súhlasu správcu dane predkladá čestné vyhlásenie o tom, že nemajú povinnosť doložiť súhlas správcu dane.

Pozor

Obchodný zákonník stanovuje, že:

 • spoločnosť s jediným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo spoločníkom inej spoločnosti
 • fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom v najviac troch spoločnostiach.

Rozhodovanie spoločníkov v sro

V prípade, ak má spoločnosť viacerých spoločníkov, o otázkach spoločnoti rozhodujú na Valnom zhromaždení. V prípade, ak v spoločnosti figuruje jediný spoločník, tento vykonáva pôsobnosť Valného zhromaždenia.

VZ je schopné uznášať sa, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov,spoločenská zmluva môže aj túto otázku upraviť inak.

Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, pričom však v zákonom vymedzených prípadoch je potrebná  dvojtretinová väčšina. Sem zaraďujeme vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, členov dozornej rady a ďalšie.

 Medzi hlavné činnosti patrí:

 • schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát
 • rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy
 • rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade
 • vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov
 • vylúčenie spoločníka
 • rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa
 • rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku

Čo budeme od Vás potrebovať

 • Názov a IČO Vašej spoločnosti
 • Údaje o momentálnom spoločníkovi / koch - rodné číslo
 • Údaje novom spoločníkovi / koch - meno, priezvisko, bydlisko, r.č.
 • Veľkosť obchodného podielu, ktorý sa prevádza
 • Cena za obchodný podiel, môže byť aj bezodplatne

Spokojní klienti

betafence