Zmena konateľa sro

Zmena konateľa sro Koľko to trvá? 2 týždne od návrhu
Koľko to trvá?2 týždne od návrhu

Zmena konateľa sro Koľko ma to bude stáť? 150€
Koľko ma to bude stáť?150€
Mám záujem

Jednou z najbežnejších zmien v sro-čke je zmena konateľa. Konateľ je oprávnene považovaný za jednu z najdôležitejších osôb v sro-čke.

Pri zmene konateľa je dôležitý dátum účinnosti zmeny, nakoľko tieto účinnky nenastávajú zápisom do obchodného registra, ale stanovením konca funkcie vo valnom zhromaždení.

Obráťte sa na nás a my Vám poradíme všetky skutočnosti, o ktorých by ste mali vedieť.

Mám otázku

Vzhľadom k tomu, že ide o zodpovednú a dôležitú funkciu v s.r.o., zákon s jeho výkonom spája podmienku bezúhonnosti, to znamená, že nemôže byť právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.

Čo je v službe zmena konateľa

Zmena konateľa sro Čo je v službe zmena konateľa
 • Potrebná dokumentácia k zápisu na obchodnom registri
 • Súdny poplatok v hodnote 66 EUR * cena pri osobnom podaní, u nás zľava 50%
 • Prepis na obchodnom registri
 • Výpis z Obchodného registra s novým konateľom
 • Ohláška na daňový úrad
 • Dohľad advokáta nad celým procesom

Čo by Vás mohlo ešte zaujímať:

Kedy Vám zašleme zmenovú dokumentáciu:

Po obdržaní všetkých potrebných údajov a po pripísaní platby na účet Vám zašleme v priebehu 24-48 hod. potrebné dokumenty na Váš email.

Kedy budú zmeny zapísané v obchodnom registri:

Proces zápisu zmien v Obchodnom registri trvá zvyčajne 2 týždne.

Všetko o funkcii konateľ

Kto je konateľ

Konateľ je štatutárny orgán spoločnosti - osoba oprávnená konať v mene spoločnosti. Konateľ môže byť jeden, ale aj viacerí, pričom v spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine spoločnosti je určený spôsob ich konania, či konajú spoločne alebo samostatne. Konateľom môže byť len fyzická osoba. Konateľom môže, ale nemusí byť spoločník spoločnosti.

Čo robí konateľ

Konateľ riadi bežný, každodenný chod spoločnosti, v mene spoločnosti koná navonok
vo všetkých veciach, ktoré sa spoločnosti týkajú, podpisuje v jej mene zmluvy, je povinný zabezpečiť vedenie účtovníctva, poskytovať spoločníkom informácie o záležitostiach spoločnosti, atď.

Kedy sa stáva konateľom

Konateľa vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Ak má spoločnosť len jediného spoločníka, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia on sám. Konateľom sa stane fyzická osoba k dátumu, ktorý je uvedený ako dátum vymenovania konateľa buď v Rozhodnutí jediného spoločníka alebo v Zápisnici z valného zhromaždenia. Ak tak uvedené nie je, dňom vzniku jeho funkcie je deň, kedy bolo Rozhodnutie alebo Zápisnica podpísaná. To isté platí aj v prípade odvolania konateľa.

Zodpovednosť konateľa

Konateľ pri výkone svojej funkcie zodpovedá za škodu, ktorú spoločnosti spôsobil tým, že porušil svoje povinnosti. Tieto povinnosti sú jednak uložené zákonom, ale môže
ich upravovať aj spoločenská zmluva, či zakladateľská listina spoločnosti. Náhradu takto vzniknutej škody si následne môže spoločnosť uplatniť od konateľa, resp. požadovať, aby ju nahradil.

Čo budeme od Vás potrebovať

 • Názov a IČO Vašej spoločnosti
 • Údaje o momentálnom konateľovi/konateľoch, o novom konateľovi/konateľoch, o odvolávanom konateľovi/konateľoch - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, r.č.
 • Údaje potrebné pre register trestov – týka sa iba občanov SR: miesto narodenia, meno a priezvisko otca, meno a priezvisko matky + jej priezvisko za slobodna
 • pri konateľovi, ktorý nie je občan SR, prosíme o dodanie originálu výpisu z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • Nový spôsob konania konateľov - pokiaľ sa mení
 • Údaje o spoločníkovi/spoločníkoch - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, r.č.

Spokojní klienti

betafence