Zamestnávanie cudzincov na území SR

Mám záujem

Plánujete alebo zamestnávate cudzinca na území SR? Potrebujete právnu pomoc pri vybavovaní a obnoveho prechodného pobytu na účel zamestnania? Obráťte sa na nás. Sme právna kancelária s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti imigračného a pracovného práva. 

Medzi našich klientov patria menšie aj veľké spoločnosti, ktoré potrebujú priniesť pracovnú silu z domovskej krajiny. 

 

Zamestnávanie cudzincov

Zamestnávanie cudzincov na území SR Zamestnávanie cudzincov

Zamestnávanie občana krajín mimo EÚ môže byť veľmi administratívne náročné v porovnaní so zamestnávaním občana EÚ.  Aby ste uspeli so žiadosťou o prechodný pobyt, je potrebné postupovať v súlade so zákonnými požiadavkami. Je preto rozumné prenechať túto agendu skúseným odborníkom, ktorí poznajú všetky aspekty procesu  a vedia si poradiť s nečakanými prekážkami a požiadavkami. Tu je niekoľko príkladov toho, čo musíte pripraviť v prípade, že plánujete zamestnať občana tretej krajiny.

Ak chcete byť úspešní, musíte zabezpečiť:

zverejnenie pracovnej ponuky na Úrade práce po dobu stanovenú zákonom

príprava všetkých dokumentov pre cudzineckú políciu / konzulát

zabezpečenie prekladateľských služieb

podanie žiadosti na cudzineckej polícii

získanie povolenia na pobyt

registrácia v zdravotnej poisťovni

pomoc pri lekárskom vyšetrení

pomoc v bankách

žiadosť o vodičský preukaz na Slovensku

 

Zamestnávanie cudzincov (štátnych príslušníkov tretích krajín, občanov členských štátov EÚ a štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie a ich rodinných príslušníkov) s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky je upravené zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

 

Zamestnanie občana EÚ/Dohoda o Európskom hospodárskom priestore

 

Občan členského štátu EÚ a štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie a ich rodinní príslušníci majú v súlade so zákonom o službách zamestnanosti rovnaké právo v právnych vzťahoch ako občan Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak. Viac informácií nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny

Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

 

- je držiteľom modrej karty EÚ,

- má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,

- má udelené povolenie na zamestnanie a prechodný pobyt na účel zamestnania,

- má udelené povolenie na zamestnanie a prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,

- má udelené povolenie na zamestnanie a prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, alebo nevyžaduje potvrdenie o možnosť obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo pracovné povolenie.

Zamestnávateľ, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, môže prijať do zamestnania len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky.

 

 

Spokojní klienti

betafence