Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora Koľko to stojí Individuálne
Koľko to stojíIndividuálne
Mám záujem

Čo je Register partnerov verejného sektora (RPVS)?

RPVS je štátny online register, zoznam údajov o podnikateľoch, ktorí uzatvárajú zmluvy so štátom, samosprávou (s obcami, s VÚC) a inými subjektami s účasťou štátu (štátne poisťovne) a zoznam údajov o ich subdodávateľov.  Kto sa v ňom nezaregistruje, nebude môcť uzatvárať obchody so štátom, ak hodnota obchodu prevyšuje stanovený finančný limit, viď nižšie.

Web stránka RPVS: https://rpvs.gov.sk/rpvs

Čo je účelom RPVS?

Účelom je vypátrať fyzické osoby, ktoré budú mať prospech z biznisu so štátom (vypátrať tzv. Konečného užívateľa výhod). Oprávnená osoba/Registrátor, ktorý Vás registruje do RPVS, musí vypátrať, kto je touto osobou vo Vašej spoločnosti, musí ju identifikovať a zapísať jej osobné údaje do RPVS. Ak advokát nepristúpi k úlohe s odbornou starostlivosťou, a nevypátra tieto osoby, hrozia Vašej spoločnosti, jej štatutárnym orgánom a konečným užívateľom výhod obrovské sankcie, viď nižšie. Vysoké sankcie hrozia aj samotnej Oprávnenej osobe/Registrátorovi.

Som registrovaný na ÚVO v Registri konečného užívateľa výhod, musím sa registrovať v RPVS?

Osoby, ktoré boli zapísané na Úrade pre verejné obstarávanie v Registri konečných užívateľov výhod, sa automaticky preklopili do RPVS s tým, že do 31.07.2017 musia do RPVS doplniť údaje, ktoré tento nový register požaduje, inak sa nebudú môcť od 01.08.2017 uchádzať o verejné zákazky.

Mám otázku

Kto ma zaregistruje do RPVS?

Zápis do RPVS môžu robiť  iba tzv. Oprávnené osoby/Registrátori, čo sú o.i. advokáti. Sami sa do RPVS zapísať nemôžete.

My sme Oprávnené osoby/Registrátori.

Naša služba od A po Z

Register partnerov verejného sektora Naša služba od A po Z

Čo Vás čaká?

Naša advokátska kancelária ako Oprávnená osoba/Registrátor musí preveriť celú Vašu firemnú štruktúru, aby sme identifikovali, kto je váš Konečný užívateľ výhod ( t.j. ktorá fyzická osoba vo vašej firemnej štruktúre má z biznisu so štátom ekonomický prospech).

Zákon nám  stanovuje, ako musíme pátrať. Vyžiadame si od Vás množstvo dokumentov, osobné údaje osôb, na ktoré pri pátraní narazíme, informácie o bezpodielovom spoluvlastnícve dotknutých osôb a podobne. Prax ukazuje, že klienti sú znechutení, v akom rozsahu ich preverujeme, pokiaľ by sme však nedodržali literu zákona, sankcie pre klientov sú enormné (ak sa ukáže, že sme nevypátrali správnych Konečných užívateľov výhod, môže štát zrušiť uzavreté zmluvy s takto chybne registrovaným subjektom, súčasne mu udelí pokuty do výšky hospodárskeho prospechu zo zmluvy, súčasne vymaže štatutárne orgány tejto osoby z Obchodného registra všetkych subjektov, kde sa nachádzajú a dá ich na zoznam diskvalifikovaných osôb po dobu 3 rokov, a súčasne môže udeliť pokutu aj priamo týmto štatutárnym osobám a začať ich trestnoprávne stíhať). Z tohto dôvodu je dôležité urobiť pátranie a zápis poriadne, detailne. Pátranie si vyžaduje Vašu aktívnu spoluprácu pri dodávaní podkladov a informácií.

Po vykonaní prvého zápisu sa staneme Vašou Oprávnenou osobou/Registrátorom, a budeme Vás musieť overovať pravidelne, v zákonom stanovených intervaloch, približne 2-3x ročne.

Koľko to trvá?

Samotný zápis trvá 10 pracovných dní.

Naša "pátracia" práca pred tým, než môžeme podať podklady na registráciu, môže však trvať od 1 týždňa až do x mesiacov, v závislosti od Vašej firemnej štruktúry a rýchlosti dodania požadovaných dokumentov na prebierky.

V skratke možno teda povedať, že si treba vyčleniť minimálne 3 týždne na zápis.

Kto je povinný sa registrovať v RPVS

Každá osoba (fyzická, fyzická-podnikateľ, právnická), ktorá má z verejného rozpočtu prijať platbu vo výške nad 100.000,- EUR jednorazovo, alebo 250.000,- EUR za kalendárny rok, sumy sú vrátane DPH,  a to bez ohľadu na dôvod platby,

Podnikatelia, ktorí si plánujú uplatniť nadmerný odpočet z dane z pridanej hodnoty a výška uplatneného nadmerného odpočtu prekročí hranicu 100.000,- EUR jednorazovo, alebo 250.000,- EUR za kalendárny rok (zatiaľ sa čaká na vyjadrenie MS SR, či tieto subjekty nebudú vyňaté z povinnosti registrácie),

Subdodávatelia osôb uvedených v bode 1, ak hodnota ich subdodávky dosiahne limity nad 100.000,- EUR jednorazovo, alebo 250.000,- EUR za kalendárny rok, sumy sú vrátane DPH,

Lekárne, ak z poisťovní prijmú platbu vo výške nad 100.000,- EUR jednorazovo, alebo 250.000,- EUR za kalendárny rok,

Lekári, zubári a iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ak z verejného rozpočtu prijať platbu vo výške nad 100.000,- EUR jednorazovo, alebo 250.000,- EUR za kalendárny rok,

Dodávatelia a subdodávatelia vo verejnom obstarávaní,

Geológovia,

Držitelia oprávnenia na podnikanie v energetike,

Ten, kto kupuju pohľadávky štátu.

Kedy sa mám do RPVS zapísať, a na ako dlho?

Do RPVS sa musíte zapísať pred uzavretím zmluvy. Subjekt  verejného sektora nemôže uzavrieť zmluvu s tým, kto nie je zapísaný v RPVS, ak má povinnosť byť tam zapísaný. Štátny úradník je povinný overiť pred uzavretím zmluvy, či je subjekt zaregistrovaný v RPVS (ak tam teda zaregistrovaný musí byť, čiže ak ide o zmluvu s plnením nad 100.000,-EUR jednorazovo alebo 250.000,-EUR opakovane za kalendárny rok). Ak ho v registri nenájde, nesmie s ním zmluvu uzavrieť.

Ak sa chcete byť účastníkom verejného obstarávania, musíte sa zapísať  do RPVS pred prihlásením sa do verejného obstarávania.

Okamih možného výmazu z registra zodpovedá momentu zániku záväzku splnením, čiže zapísaný v RPVS musíte byť pokiaľ zmluva so štátom trvá.

Spokojní klienti

betafence