Podnikanie na Slovensku

Podnikanie na Slovensku Koľko to trvá? podľa účelu pobytu
Koľko to trvá?podľa účelu pobytu

Podnikanie na Slovensku Koľko ma to bude stáť? podľa účelu pobytu
Koľko ma to bude stáť?podľa účelu pobytu
Mám záujem

Rozmýšľate o podnikaní na území SR?

Takmer každá zárobková činnosť, ktorú chcete na Slovensku vykonávať mimo zamestnania, sa považuje za podnikanie a musíte na ňu získať oprávnenie. Najbežnejším spôsobom je podnikanie:

 • na základe živnostenského oprávnenia ako živnostník (ako fyzická osoba),
 • prostredníctvom spoločnosti s  ručením obmedzeným (ako právnická osoba).

Občania tretích krajín ( mimo EÚ) sú oprávení podnikať na území SR len na základe platného povolenia na pobyt. 

Pomáhame jednotlivcom, spoločnostiam, zamestnávateľom tento proces čo najlepšie zvládnuť.

Od A po Z

Podnikanie na Slovensku Od A po Z

Zabezpečíme pre Vás nasledovné služby:

 • Získanie živnostenského oprávnenia/ registrácia spoločnosti do Obchodného registra
 • Povolenie na pobyt pre občanov tretích krajín (mimo EU) na účel podnikania
 • Zdravotnú prehliadku
 • Prihlásenie do Zdravotnej / Sociálnej poisťovne,
 • Úradné preklady, Apostil
 • Vodičský preukaz
 • Asistenčné služby podľa potreby (zabezpečenie mobilného operátora, zdravotnej starostlivosti, veterinára, školských zariadení a pod.).

Prechodný pobyt podľa účelu

 

Prechodný pobyt na účel podnikania - živnosť 

 

Každý žiadateľ o  živnostenské oprávnenie musí na vykonávanie živnosti spĺňať:
 
 • všeobecné podmienky (musia byť splnené vždy), a to vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a
 • osobitné podmienky (musia byť splnené v závislosti od druhu živnosti), a  to odborná spôsobilosť alebo iná spôsobilosť na vykonávanie živnosti.
 
Druhy živností a podmienky na ich prevádzkovanie
 • Voľné živnosti - stačí, ak spĺňate všeobecné podmienky, odbornú ani inú spôsobilosť preukazovať nemusíte.
 • Viazané živnost - okrem všeobecných podmienok musíte preukázať odbornú spôsobilosť, vo väčšine prípadov osvedčením o absolvovaní špecifického vzdelávania alebo prípravy v oblasti, ktorej sa chcete venovať.
 • Remeselné živnosti - okrem všeobecných podmienok musíte preukázať odbornú spôsobilosť dokladom o  ukončení vzdelania a dĺžke praxe v danom odbore.
 
Ak ste občanom členského štátu EÚ/EHP/Švajčiarskej konfederácie, môžete odbornú spôsobilosť preukázať aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie.
 
Ďalšie podmienky na prevádzkovanie živnosti
 
Okrem uvedených podmienok  musíte pred začatím podnikania v závislosti od vášho občianstva, prípadne aj toho, či už máte na Slovensku udelený nejaký typ pobytu, ustanoviť zodpovedného zástupcu, získať živnostenské oprávnenie, získať prechodný pobyt na účel podnikania a zapísať sa do obchodného registra.
 
Ak ste  občan tretej krajiny, ktorý nemá na Slovensku udelený pobyt, musíte:
 • ustanoviť zodpovedného zástupcu,
 • získať živnostenské oprávnenie,
 • získať prechodný pobyt na účel podnikania
 • zapísať sa do obchodného registra (zápis do obchodného registra sa nevyžaduje, ak máte bydlisko v  členskom štáte EÚ/OECD),
Ak ste občan členského štátu EÚ/EHP/Švajčiarskej konfederácie, musíte:
 • ustanoviť zodpovedného zástupcu alebo registrovať svoj pobyt na Slovensku
 • získať živnostenské oprávnenie.
Správne a súdne poplatky
 
Žiadosť o  udelenie prechodného pobytu na účel podnikania podaná na oddelení cudzineckej polície: 232 EUR
Žiadosť o  udelenie prechodného pobytu na účel podnikania podaná na zastupiteľskom úrade v zahraničí: 240 EUR
Zápis fyzickej osoby podnikateľa do obchodného registra: 165,50 EUR

 

Prechodný pobyt na účel podnikania - konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným 

Spoločnosť s  ručením obmedzeným (s.r.o.) je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 5000 EUR. Minimálny vklad spoločníka je 750 EUR.

Vklad môže byť peňažný aj nepeňažný (napr. pozemky, technológie, výrobné zariadenia a  pod.). Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí byť každý peňažný vklad splatený najmenej na 30% (v prípade jediného zakladateľa musí byť splatené základné imanie v  plnej výške).

Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov však musí byť aspoň 2500 EUR. Spoločník zodpovedá za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu.

S.r.o. môže založiť aj jedna osoba a môže mať najviac 50 spoloční- kov. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Založenie s. r. o.

S.r.o. založíte tak, že spíšete spoločenskú zmluvu (ak budete podnikať so spoločníkom/mi) alebo zakladateľskú listinu (ak budete jediným spoločníkom), v  oboch prípadoch musí podpisy spoloč- níkov overiť notár. Pri zakladaní s.r.o. musíte stanoviť obchodné meno spoločnosti, predmet činnosti a jej sídlo.

Získanie živnostenského oprávnenia

Po založení s.r.o. musíte následne získať živnostenské oprávnenie (rovnako ako pri živnostenskom podnikaní). 

Udelenie pobytu pri založení s. r. o.

Ak ešte nemáte na Slovensku udelený pobyt, budete musieť po získaní živnostenského oprávnenia požiadať o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania. Žiadosť musíte predložiť na predpísanom tlačive. Prechodný pobyt získate len vtedy, ak ste konateľom s. r. o (nestačí byť spoločníkom s.r.o.).

Začiatok podnikania s. r. o.

S.r.o. vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Po zápise do obchodného registra môže s.r.o. začať podnikať.

Správne a súdne poplatky

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania podaná na oddelení cudzineckej polície: 232 EUR

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania podaná na zastupiteľskom úrade v zahraničí: 240 EUR

Zápis s. r. o. do obchodného registra: 300 EUR

Spokojní klienti

betafence