Prechodný pobyt na účel zlúčenia s rodinou

Mám záujem

Trvalý pobyt na Slovensku za účelom zlúčenia rodiny možno získať niekoľkými spôsobmi, buď ako trvalý pobyt na päť rokov, ako trvalý pobyt na neobmedzený čas, alebo ako dlhodobý pobyt.

Druhy pobytu v závislosti od statusu cudzinca

Trvalý pobyt na päť rokov možno udeliť cudzincovi:

  • ktorý je manželom občana SR s trvalým pobytom na území SR alebo závislým príbuzným v priamom rade občana SR s trvalým pobytom na území SR;
  • ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti cudzinca, ktorý je manželom občana SR s trvalým pobytom na území SR;
  • ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s trvalým pobytom na päť rokov alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti cudzinca s trvalým pobytom na päť rokov;
  • ktorý je nezaopatreným dieťaťom starším ako 18 rokov, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, cudzinca s trvalým pobytom

Slobodnému dieťaťu mladšiemu ako 18 rokov, ktoré bolo zverené do osobnej starostlivosti jednému z rodičov a ktoré žiada o trvalý pobyt za účelom zlúčenia rodiny, môže byť udelený trvalý pobyt, len ak s tým súhlasí aj jeho druhý rodič, ktorému toto dieťa síce nebolo zverené do osobnej starostlivosti, ale má právo stretávať sa s týmto dieťaťom.

Trvalý pobyt na neobmedzený čas za účelom zlúčenia rodiny môže byť udelený cudzincovi:

  • ktorý má najmenej 4 roky udelený trvalý pobyt na päť rokov;
  • ktorý je dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s trvalým pobytom na neobmedzený čas.

Dlhodobý pobyt za účelom zlúčenia rodiny môže byť udelený cudzincovi:

  • ktorý sa na území SR zdržiava nepretržite po dobu 5 rokov bezprostredne pred podaním žiadosti (napr. ako držiteľ prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny).

Spokojní klienti

betafence