Prechodný pobyt na účel zamestnania

Mám záujem

Ak ste štátnym príslušníkom tretej krajiny a  chcete pracovať na Slovensku, musíte splniť viaceré podmienky. To, akým spôsobom sa môžete zamestnať, závisí od viacerých skutočností ako typ práce, ktorú chcete vykonávať, typ pobytu, dĺžka trvania vášho zamestnania na Slovensku a pod.

Kedy sa môže občan tretej krajiny zamestnať

Štátny príslušník tretej krajiny sa môže na Slovensku zamestnať, ak:
  • je držiteľom modrej karty EÚ,
  • má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta – tzv. jednotné povolenie na prácu a zamestnanie,
  • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,
  • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny počas prvých 12 mesiacov od udelenia pobytu,
  • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte EÚ počas prvých 12 mesiacov od udelenia pobytu, alebo
  • spĺňa podmienky, podľa ktorých nepotrebuje na zamestnanie potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie.

V prípade, ak potrebujete povolenie na zamestnanie, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo ak ste držiteľom modrej karty EÚ, môžete zamestnanie vykonávať len v rámci pracovného pomeru (na pracovnú zmluvu). V ostatných 22 prípadoch sa môžete zamestnať aj na dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru.

Povolenie na pobyt a zamestnanie

Tzv. jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie je typ prechodného pobytu na účel zamestnania, ktorý sa vydáva na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Pri tomto type pobytu postačuje, aby ste požiadali o prechodný pobyt na účel zamestnania, pričom nie je potrebné, aby ste vy alebo váš budúci zamestnávateľ žiadali príslušný úrad práce o povolenie na zamestnanie. 

Váš budúci zamestnávateľ však musí na príslušný úrad práce nahlásiť voľné pracovné miesto, a to najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania. Nahlásenie voľného pracovného miesta je možné vykonať aj elektronicky na stránke Internetového sprievodcu trhom práce.

Ak sa do 30 pracovných dní od nahlásenia voľného pracovného miesta nepodarí miesto obsadiť osobou vedenou v evidencii uchádzačov o zamestnanie, môže vám zamestnávateľ vydať písomný prísľub na zamestnanie alebo uzatvoriť pracovnú zmluvu. 

Žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania (t.j. o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie) môžete podať najskôr po uplynutí 30 pracovných dní odo dňa nahlásenia voľného pracovného miesta. 
 
Jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie je možné získať na obdobie najviac 2 rokov.

Spokojní klienti

betafence