Spoločnosť v kríze - čo to je - časť I.

Využite službu

Udalosti okolo “kauzy Váhostav” sa premietli o.i. aj do zavedenia úplne nového právneho inštitútu “spoločnosť v kríze”. Táto legislatívna novinka nadobudla účinnosť 01. januára 2016.

Čo to je?

Ľudsky povedané, ide o stav, ked je Vaša spoločnosť ekonomicky oslabená, a preto musí zo zákona fungovať v špeciálnom režime, ktorý je určený na ochranu veriteľov.

Kedy je moja spoločnosť “spoločnosťou v kríze”?

Vaša spoločnosť je "spoločnosť v kríze", ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí.
Tieto informácie zistíte výlučne z účtovnej závierky spoločnosti, zo súvahy, a to nasledovne:

 

SÚVAHA

ku dňu  31.12.2015

  

Strana aktív

k 31.12.2015

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

15.000

Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí

-1.000

Tovar na sklade a v predajniach

10.000

Odberatelia

2.000

Pokladnica

1.500

Bankové účty

6.000

Spolu majetok

33.500

 

Strana pasív

k 31.12.2015

Základné imanie

7.000

Zákonný rezervný fond

150

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

-7.000

Dodávatelia

500

Zamestnanci

1.700

Bankové úvery

10.000

Spolu vlastné imanie a záväzky

12.350


Analýzou súvahy spoločnosti zostavenej k 31. decembru 2015 je potrebné zistiť, či sa spoločnosť nachádza v kríze.

Ako prvý krok zistíme, či spoločnosť nie je v úpadku. Spoločnosť nemá záporné vlastné imanie (7.000 + 150 – 7.000 = 150) a aj keď má niekoľko veriteľov*, nie je predlžená.

*Predpokladajme pre tento náš prípad, že ani jeden z peňažných záväzkov Vašej  spoločnosti nie je 30 dní po lehote splatnosti, takže nie ste platobne neschopný.

Ako druhý krok zistíme, či Vašej spoločnosti nehrozí úpadok podľa Obchodného zákonníka. Zisťujeme to na základe pomer vlastného imania ku  záväzkom spoločnosti. Výška vlastného imania je 150 EUR (7.000 + 150 – 7.000 = 150); výška záväzkov je 12.200 EUR (500 + 1.700 + 10.000 = 12.200). Pomer vlastného imania a záväzkov je 0,012295  (150 / 12.200), čo je menej ako 0,04 (pomer 4 ku 100 určený zákonom pre rok 2016). Zistíme, že spoločnosti hrozí úpadok a od roku 2016, keď nadobudnú účinnosť ustanovenia Obchodného zákonníka o „spoločnosti v kríze“, sa Vaša spoločnosť ocitne v kríze.


Čo  robiť, keď mám "spoločnosť v kríze"?

Ak je Vaša spoločnosť "spoločnosťou v kríze", nesmiete vrátiť plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje, vrátane ich príslušenstva (úrokov) a zmluvných pokút.

Uvedený zákaz platí aj vtedy, ak by Vaša spoločnosť už v kríze nebola, ale v dôsledku vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje by sa opätovne do krízy dostala. Tieto plnenia sú rekvalifikované na podriadené záväzky spoločnosti a títo veritelia budú môcť byť uspokojovaní až vtedy, keď spoločnosť krízu prekoná.

Ak osoba, od ktorej by sa poskytnuté plnenie považovalo za plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje, počas tohto stavu zabezpečí záväzok Vašej spoločnosti ručením, zálohom alebo inou zábezpekou a za Vašu spoločnosť splní jej záväzok voči veriteľovi, vznikne jej voči spoločnosti pohľadávka. Nesmiete  takúto pohľadávka tejto osobe vyplatiť, pokiaľ sa spoločnosť nachádza v kríze alebo by sa v dôsledku jej vyplatenia opätovne do krízy dostala.

Dá sa tento stav regulovať?

Zákonodarca predsa len nedotiahol veci do zdarného konca, a z účtovného hľadiska je legálne možné situáciu zvrátiť a zo “spoločnosti v kríze” urobiť  spoločnosť bez tohto režimu.