Na čo si dávať pozor pri kúpe spoločnosti

Využite službu

Nespornou výhodou kúpy už existujúcej spoločnosti je pridelené IČO a daňové identifikačné číslo (DIČ), vďaka ktorému môžete ihneď po kúpe/prepise naplno začať s podnikaním – vystavovať faktúry, uzatvárať zmluvy, vyhotoviť si pečiatky, zamestnávať ľudí, atď. Avšak pred samotnou kúpou je potrebné zvážiť najmä možné riziká plynúce z jej predchádzajúcej činnosti, ktoré so sebou spoločnosť s históriou prináša.

Trh poskytuje v súčastnosti dostatočný výber spoločností na predaj. V zásade môžeme hovoriť o dvoch veľkých skupinách: 1. Kúpa spoločnosti bez histórie (založené len za účelom ich ďalšieho predaja, bez toho, aby spoločnosť vykonávala ekonomickú činnosť/podnikala) a 2. Kúpa spoločnosti s históriou (existujúca už dlhší čas, pričom vyvíjala ekonomickú aktivitu, podnikala).

Možné riziká kúpy

Aj keď kúpa spoločnosti bez histórie nenesie so sebou riziká, treba však dbať na to, aby ste pri kúpe spoločnosti dostali od predávajúceho všetku potrebnú dokumentáciu a to:

·         zakladateľská listina/ spoločenská zmluva

·         živnostenské oprávnenie

·         zmluva o prevode obchodného podielu

·         osvedčenie DIČ a IČ DPH

·         čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka o stave spoločnosti

·         otváracia súvaha (ktorá je zostavená ku dňu vzniku spoločnosti)

·         potvrdenie o tom, či bol účet spoločnosti, na ktorý bolo splatené zákl.imanie zrušený

 

Zvýšenú pozornosť a ohľad na možné rizika je potrebné venovať najmä pri druhej skupine spoločností, keďže v minulosti vykonávali ekonomickú činnosť. Pred kúpou spoločnosti s históriou je dôležité zistiť, či má spoločnosť riadne vedené účtovníctvo, či spoločnosť nemá žiadne záväzky, ktoré by sa v budúcnosti mohli obrátiť proti novému vlastníkovi. Môže ísť o rôzne zmluvné záväzky, nesplnené objednávky, podlžnosti, či účasť v súdnych konaniach.

Je vhodné si overiť, či voči spoločnosti nie sú evidované nedoplatky na Sociálnej a Zdravotnej poisťovni a či Daňový úrad neeviduje nedoplatky na daniach a clách.

Ďalšou nástrahou môže byť súdne konanie vedené prosti spoločnosti, o ktorom sa nový vlastník dozvie až po jej kúpe. Aby ste predišli tejto situácii, odporúčame vyžiadať potvrdenia zo súdov, že voči spoločnosti nie je vedené žiadne súdne konanie, taktiež, či nebol vyhlásený konkurz.

Dôveryhodnosť predávajúceho spoločnosti/sprostredkovateľa je možné posúdiť i podľa dokumentov, ktoré Vám vie poskytnúť pri kúpe spoločnosti.

Doklady, ktorými by ste mali disponovať po kúpe spoločnosti:

·         zakladateľská listina/ spoločenská zmluva

·         živnostenské oprávnenie

·         zmluva o prevode obchodného podielu

·         osvedčenie DIČ a IČ DPH

·         čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka o stave spoločnosti

·         potvrdenia z príslušných úradov o tom, že spoločnosť nemá nedoplatky a nie je účastníkom súdneho konania

·         mimoriadna účtovná závierka k aktuálnemu dátumu

·         potvrdenie o tom, že bol účet spoločnosti zavretý

·         potvrdenie o tom, že bolo riadne podané daňové priznanie a uhradená daňová licencia

·         zoznam uzavretých zmlúv a potvrdenie o ich ukončení

·         účtovné dokumenty spoločnosti pre prípad kontroly

Bezproblémové podnikanie po kúpe spoločnosti s históriou bezprostredne závisí na spoľahlivosti a dôveryhodnosti predávajúceho/sprostredkovateľa, ktorý zabezpečí, že kupujúci sa vyhne možným nástrahám. Ako sme uviedli, pri kúpe spoločnosti s históriou je potrebné vynaložiť väčšiu mieru opatrnosti a neuspokojiť sa len s vyhlásením predávajúceho, že spoločnosť je „čistá“, ale dbať najmä na odovzdané doklady, ktoré deklarujú, že kupujúcemu nehrozia žiadne riziká.