Koľko reálne trvá založenie s.r.o.?

Využite službu

Od 1. januára 2016 sa stáva účinné ustanovenie Obchodného zákonníka, vďaka ktorému už nebude potrebné preukazovať splatenie základného imania na bankový účet. Z tohto dôvodu možno po novom roku očakávať zvýšený záujem o založenie s.r.o., a preto sme sa rozhodli priniesť praktické skúsenosti so zakladaním s.r.o. z časového hľadiska, aby ste vedeli, koľko času také založenie reálne potrvá. Zamerali sme sa na zákonné lehoty činností jednotlivých správnych orgánov, s ktorými prídete do kontaktu pri zakladaní s.r.o.

Prvý krok pri založení s.r.o. je vyžiadanie súhlasu správcu dane a získanie živnostenského osvedčenia.

Daňový úrad súhlas vydá v prípade, ak voči osobe neeviduje nedoplatok na dani alebo cle prevyšujúci 170 EUR. Zákonná lehota na vydanie súhlasu je 5 pracovných dní. Tu treba však zohladniť aj to, že v prípade, že súhlas je zasielaný poštou, treba pre istotu počítať aj s nejakými dňami navyše, z dôvodu doručenia. Osobné podanie, ale najmä osobné vyzdvihnutie je najideálnejšou voľbou, v prípade, ak Vám súhlas správcu ponáhľa.

Živnostenský úrad má povinnosť vydať živnostenské oprávnenie do 3 pracovných dní odo dňa ohlásenia, ktoré spĺňa všetky zákonom ustanovené podmienky. V praxi sa však môže stať a aj sa stáva, že predmetné ohlásenie nespĺňa zákonné požiadavky a je potrebné doložiť nejaký doklad, prípadne došpecifikovať požiadavku. Napríklad Živnostenský úrad zistí, že konateľ nespĺňa zákonné podmienky alebo pre zapísanie remeselnej alebo viazanej živnosti potrebuje predložiť osobitné podklady. Tým pádom treba ohlásenie živnosti dopĺňať alebo meniť, a to sú všetko okolnosti, ktoré predlžujú čas na vydanie živnostenského oprávnenia. Z časového hľadiska nie je zanedbateľná ani skutočnosť, že výzva je doručovaná poštou.

Ďalším krokom je podanie návrhu na zápis údajov do obchodného registra. Do úvahy prichádzajú dve možnosti – podať návrh osobne alebo elektronicky. Zákonná lehota na rozhodnutie o návrhu sú 2 pracovné dni od priradenia platby. To znamená, že elektronickým podaním ušetríte polovicu správneho poplatku, ale pár dní si počkáte na priradenie platby. V praxi to funguje tak, že vyšší súdny úradník rozhodne o návrhu do 2 týždňov od podania. Pri osobnom podaní je tento proces rýchlejší, vzhľadom k tomu, že platbu majú hneď priradenú a teda pridelenie sudcu a rozhodnutie o návrhu bude kratšie, avšak poplatok je vyrubený v plnej sume. Správny poplatok pri založení s.r.o. pri osobnom podaní je 331,50 EUR, pri elektronickom podaní 165,75 EUR.

Zapísaním s.r.o. do obchodného registra ešte nie je proces ukončený. S.r.o. má zo zákona povinnosť požiadať o registráciu daňového registračného čísla (DIČ). Musí tak vykonať do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, kedy bola zapísaná do obchodného registra. Daňový úrad má na registráciu lehotu 30 dní.

Z uvedeného vyplýva, že na založenie s.r.o. by ste si mali rezervovať aspoň pár týždňov (optimálne 3 až 4) a trpezlivosť zoči voči byrokratickému aparátu.