Akú funkciu chcem mať vo firme?

Využite službu

Ak začínate podnikať prostredníctvom  „s.r.o.“-čky, jedna z otázok, ktorú si na úvod položíte, je :

„Akú funkciu vo firme mám mať“?

Odpoveď závisí od nasledujúceho:

·     Aké právomoci chcem mať, o čom chcem rozhodovať a za čo chcem zodpovedať,

·     Aké odvodové a daňové zaťaženie mi daná pozícia prinesie.

V tomto článku si rozoberieme právomoci, ktoré vám jednotlivé pozície prinesú a s nimi súvisiacu zodpovednosť (ako voči štátnym orgánom, polícii, daňovým orgánom, tak voči obchodným partnerom, veriteľom). Odvodové zaťaženie z pohľadu jednotlivých funkcií je riešené v článku "Odvody konateľa / spoločníka v s.r.o. pre rok 2016" .

V „s.r.o.“ existujú primárne dve základné funkcie, a to funkcia „spoločník -a“ a funkcia „konateľ -a“.

Nižšie si ich rozoberieme „ľudským“ jazykom.

Spoločník“ je osoba, fyzická alebo právnická, ktorá má ako jediná nárok na zisk z firmy. Z tohto pravidla existujú aj výnimky, ale vyskytujú sa najmä pri veľkých korporáciách, pre naše potreby ich netreba spomínať. Spoločník ako jediný rozhoduje o tom, kto bude konateľom, aké bude meno spoločnosti, kde bude jej sídlo, aké živnosti spoločnosť bude mať. Spoločník schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti, ale pozor, ne-nesie zodpovednosť za vedenie účtovníctva (to má na pleciach konateľ). „Spoločník“ nie je zodpovedný voči daňovým orgánom, polícii, a pod. (výnimka by bola, ak by „spoločník“ priamo osobne protiprávne konal, ale  v princípe platí, že za povinnosti „s.r.o.“ – čky voči týmto inštitúciám zodpovedá konateľ.)

Konateľ“ je osoba, vždy iba fyzická, ktorá rozhoduje o obchodným záležitostiach firmy, čo znamená že rozhoduje o tom, aké zmluvy firma podpíše, aké úvery sa budú žiadať, s kým bude firma spolupracovať,  či prijme/prepustí firma zamestnancov pod. Zmluvy môže podpisovať za firmu len konateľ. Iba konateľ otvára bankový účet firmy a iba on rozhoduje, či dá spoločníkovi dispozičné právo k bankovému účtu firmy alebo či ho zruší. Konateľ zodpovedá voči daňovému úradu aj polícii za riadne vedenie účtovníctva, za riadne platenie daní a odvodov, za riadne splácanie úverov/leasingov.

Záverom treba povedať, že jedna a tá istá fyzická osoba môže byť aj spoločníkom, aj konateľom súčasne.