Elektronická schránka – čo to je? – musím ju mať? – kde a ako sa zriaďuje?

Čo je Elektronická schránka (ES), pre koho je povinná?

                Pre koho je povinná:

Ako prvé musím uviesť, že Elektronická schránka(ES) je povinná iba pre právnické osoby, zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky. Ak ste živnostník, samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnanec, dôchodca, občan alebo nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia,  cirkev, či iná právnická osoba nezapísaná v Obchodnom registri, nie ste povinní mať ES (môžete však o jej zriadenie požiadať dobrovoľne).

               Čo to vlastne je:

Elektronická schránka (ES) nahrádza klasickú poštovú schránku, čo máte na dverách domu/bytu, a to iba vo veci zásielok od štátnych orgánov. Čiže, vianočné pohľadnice Vám budú naďalej chodiť klasicky :) , ale platobné rozkazy za nezaplatené účty Vám už poštár nedonesie, tie budú v elektronicke podobe nahraté iba v elektronicke schránke (samozrejme za podmienky, že ste povinný ju mať zriadenú/aktivovanú). Už nebudete nachádzať "žlté lístočky" od poštára :).

Cieľom zavedenia Elektronických schránok je efektívnejšia a rýchlejšia komunikácia s úradmi.​ V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne ES je možné kontaktovať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na e-mailovej adrese : egov@justice.sk.                              

              Čo sa mi do nej bude doručovať:

Súdy a iné štátne orgány (napr. VÚC, súd, iné) Vám nebudú posielať písomnosti prostredníctvom pošty, v papierovej podobe, ale pošlú Vám iba elektronickú správu do tejto Vašej schránky. Ide o veľmi vážnu vec, nakoľko od doručenia plynú zákonné a iné lehoty. Pre všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky elektronickú schránku od 01.01.2017 aktivuje automaticky štát a od tohto dátumu im budú orgány verejnej správy vrátane súdov zasielať svoje rozhodnutia výlučne elektronicky. To znamená, že ak ste živnostník, a teda fyzická osoba, bude s Vami súd komunikovať naďalej prostredníctvom pošty, ak ste o aktiváciu schránky vyslovene dobrovoľne nepožiadali. To isté platí, ak ste občan nepodnikateľ. Ak máte eseročku, akciovku, komanditnú spoločnosť, družstvo alebo verejnú obchodnú spoločnosť, elektronickému doručovaniu sa od 01.01.2017 nevyhnete a ani elektronickú schránku nemôžete zrušiť.

Iné subjekty (napr. obchodný partner, čo má tiež zriadenú a aktivovanú ES), Vám nebudú môcť posielaťsprávy do Vaše ES/ani vy im, nakoľko zákon určuje, že komunikovať sa takto môže iba so štátnymi orgánmi, nie so súkromnými subjektmi.

            Kde ES nájdem:

Elektronické schránky sú výlučne na www.slovensko.sk.

                Rozdiel medzi zriadením a aktiváciou ES:

Elektronickú schránku tam majú automaticky zriadené právnické osoby,ktoré sú zapísané v Obchodmo registri SR . Prihlásia sa na www.slovensko.sk a už ich tam bude čakať. Treba rozlíšiť zriadenie ES a aktiváciu ES. Zriadi Vám ju automaticky štát, ale aktivuje sa (t.j. začne prijímať / odosielať poštu) buď Vaším prvým prihlásením sa do nej, alebo najneskôr dátumom 01.01.2017 (podľa toho, čo nastane skôr).

Právnické osoby nezapísané v Obchodnom registri SR, fyzické osoby nepodnikatelia, fyzické osoby podnikatelia – aj tí čo sú zapísaní v Obchodnom registri, zamestnanci, dôchodci, cirkvi nie sú povinní mať elektronickú schránku a ani ju tam nenájdu zriadenú. Môžu však požiadať o jej dobrovoľné zriadenie na Úrade vlády Slovenskej republiky.

                Môžem ju deaktivovať, zrušiť?

Zriadená ES sa v súčasnosti zrušiť nedá,  s výnimkou smrti fyzickej osoby alebo po zániku právnickej osoby.

Deaktivovať sa za určitých podmienok dá.

Deaktivovať ju môžu iba tí, čo ju majú zriadenú dobrovoľne.

Deaktivovať a zrušiť ju nemôžu sročky, akciové spoločnosti, družstvá, komanditné spoločnosti a verejné obchodné spoločnosti.

Deaktivuje sa prostredníctvom žiadosti sprístupnenej v Elektronickej schránke v časti Vytvorenie žiadosti.

             Musím svoju Elektronickú schránku využívať?

            Musím sa do nej pravidelne prihlasovať?

Ak máte ES zriadenú a aktívnu, či už povinne alebo dobrovoľne, tak áno, musíte ju, ideálne denne, kontrolovať, aby ste sa dozvedeli,či Vám niečo nedošlo a nebeží Vám lehota na zaplatenie alebo podobne. Ak by ste ju nekontrolovali, nedozviete sa, či Vám napríklad súd/iný úrad nedoručil napr. žalobu, alebo nejakú výzvu. Pozitívne je, že v ES si môžete aktivovať  zasielanie informačných e-mailov, ak do nej niečo bude doručené, čím Vám odpadne práca sa do nej  denne logovať.

Elektronická správa sa bude považovať za prečítanú uplynutím 15-dňovej lehoty odo dňa nasledujúceho po dni jej doručenia do Elektronickej schránky. To znamená, že právnická osoba, ktorá nebude svoju schránku pravidelne sledovať, sa nemusí dozvedieť o doručení napr. vydania povolenia alebo rozhodnutí o uložení pokuty, v dôsledku čoho môže zmeškať lehotu na odvolanie.             

              Postup na prihlásenie do ES na www.slovensko.sk:

Výborný návod je tu: http://statutar.sk