Porovnanie "s.r.o." a organizačnej zložky

Právnické osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky  môžu v Slovenskej republike podnikať iba za predpokladu, že si  zriadia organizačnú zložku alebo  dcérsku  obchodnú spoločnosť so sídlom na našom území. Pokiaľ ide o formu obchodnej spoločnosti, môže ísť o spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť, európsku spoločnosť prípadne komanditnú alebo verejnú obchodnú spoločnosť.

Nakoľko zahraničný klienti najčastejšie využívajú formu organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, nižšie uvádzame základné porovnanie a rozdiely.

I.  SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM ("s.r.o.")

    Samostatný subjekt
    Majetkovo oddelený od materskej spoločnosti (v prípade konkurzu nepostihuje insolvencia materskú spoločnosť)
    Registrácia na daňovom úrade v SR
    Zložitý spôsob ukončenia činnosti a výmazu z registra spoločností

II.  ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY

    Nie je samostatný subjekt, je priamo viazaná na materskú zakladajúcu spoločnosť (všetky zmluvy sa uzavierajú v mene materskej spoločnosti, ktorá priamo zodpovedá za ich plnenie)
    Majetkovo napojený na materskú spoločnosť (v prípade insolvencie sa konkurz vyhlasuje priamo na materskú spoločnosť)
    Registrácia na daňovom úrade v SR
    Jednoduchý spôsob ukončenia činnosti a výmazu z registra spoločností

Autor: Ing. Vladimíra Svrčková