Porovnanie podnikania občianskeho združenia s s.r.o-čkou

Máte svoju víziu, ale neviete ako bude čo najlepšie pretaviť ju do praxe? Často sa stáva, že ľudia rovno siahnu po kúpe alebo založení s.r.o., pričom nad občianskym združením ani neuvažujú, čo je spôsobené i tým, že v povedomí ľudí je s.r.o. oveľa populárnejšia a o občianskom združení nemajú dostatočné informácie.

Ak rozmýšlate nad tým, či je pre Vás vhodnejšie založiť alebo kúpiť občianske združenie alebo s.r.o., tento článok je určený práve Vám.

Spoločným znakom s.r.o. a občianskeho združenia je, že ide o právnické osoby s právnou subjektivitou. S.r.o. sa primárne zakladá za účelom podnikania a ide o najčastejšiu formu podnikania. V tomto bode sa odlišuje od občianskeho združenia, keďže podstatným znakom občianskeho združenia je, že vykonáva činnosť prospešnú pre svojich členov, príp. činnosť všeobecne prospešnú. To znamená, že nie je založené za účelom dosahovania zisku. V zásade je dovolené založiť občianske združenie s akýmkoľvek prospešným cieľom.

Zákon uvádza zoznam zakázaných aktitvít, ide o združenia:

a) ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony;

b) ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi;

c) ozbrojené alebo s ozbrojenými zložkami; za také sa nepovažujú združenia, ktorých členovia držia alebo používajú strelné zbrane na športové účely

Okrem prospešnej činnosti môže občianske združenie vykonávať i zárobkovú činnosť. Je však potrebné, aby mal štatutár vždy na pamäti jej podporný charakter a teda, že zárobková činnosť nemá byť primárnym cieľom občianskeho združenia. Má slúžiť najmä na rozvíjanie jeho prospešného účelu, na ktorý bolo združenie založené.

V prípade, že sa občianske združenie rozhodne sekundárne podnikať musí spĺňať rovnaké podmienky ako s.r.o. - teda musí mať vydané živnostenské oprávnenie na činnosť, ktorá podporuje účel, na ktoré bolo založené, pričom musí ísť o činnosť priamo uvedenú v jeho stanovách. Netreba potom zabúdať aj na registráciu na daňovom úrade za účelom získania DIČ (daňového identifikačného čísla). Aj v prípadoch, keď chce mať občianske združenie svojich zamestnancov je povinné sa registrovať na daňovom úrade a získať DIČ.

Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b/ zákona o dani z príjmov, t.j. členské príspevky podľa stanov prijatých občianskym združením

Najčastejšie zameranie OZ

·         šport

·         umenie, kultúra

·         ochrana životného prostredia, zvierat

Príklad- inštruktor jogy

Ján K. má certifikát inštruktora jógy a rozhodol sa, že popri svojom zamestnaní bude tiež raz týždenne viesť lekciu jógy. V tomto prípade je výhodnejšie založiť občianske združenie, pričom členské príspevky budú pokrývať náklady súvisiace s lekciami.

Ak by však mal v úmysle spojiť s lekciami jógy i prevádzkovanie obchodu so zdravou výživou, musel by si na túto činnosť už vybaviť aj živnostenské oprávnenie pre združenie a registrovať sa aj na DIČ.

Aby sme to zhrnuli, výber závisí predovšetkým od Vami zamýšlanej činnosti. Odporúčame vybrať občianske združenie v prípade, že chcete realizovať svoje hobby, združovať sa pre pomoc zvieratám alebo rozvíjať kultúrne či športové aktivity pre ľudí vo svojom okolí. V prípade, ak sa chcete zamerať na realizáciu svojich podnikateľských plánov, je lepšou voľbou s.r.o.