Dane a odvody

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie na rok 2016

Minimálne sociálne a zdravotné odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od začiatku januára budúceho roka stúpnu o 8,01 eura na 202,26 eura. Najnižšie možné odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa od januára 2016 zvýšia z terajších 136,57 eura na 142,20 eura a minimálny preddavok na zdravotné poistenie na rok 2016 dosiahne 60,06 eura, čo bude oproti súčasnosti nárast o 2,38 eura.

Čo to znamená pre konateľov?

Konateľ, ktorý nie je zamestnaný vo vlastnej sro, a má štatút dobrovoľne nezamestnaného, zaplatí do zdravotnej poisťovne 60,06 EUR v roku 2016.

Autor: Ing. Vladimíra Svrčková

Sadzby dane z príjmu na rok 2015

Keďže k 1. júlu 2014 sa suma životného minima nezmenila (aj naďalej je pre plnoletú fyzickú osobu na úrovni 198,09 eura), všetky veličiny naviazané na sumu životného minima zostávajú na rok 2015 na rovnakej úrovni, na akej boli v roku 2014. Ide o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), daňový bonus na dieťa, či o hranicu príjmu, od ktorej sa uplatňuje 25-percentná sadzba dane.

 

Popis Sadzba
Sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8 - násobok sumy platného životného minima, t. j. 35 022,31 eur vrátane 19 %
Sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8 - násobok sumy platného životného minima, t.j. 35 022,31 eur 25 %
Preddavky na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ z miezd svojich zamestnancov 19 % do zdaniteľnej sumy 2 918,52 eur

25 % nad 2 918,52 eur
Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2015 (19,2 x suma živ. minima)
19,2 x 198,09 eura

Uplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2014 a 2015 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok životného minima)
3 803,33 eur

316,95 eur/mes *
Nezdaniteľná časť na daňovníka, ak základ dane za rok 2014 a 20155 je vyšší než 19 809 eur vypočíta sa:
8 755,58 mínus (základ dane/4)
Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane 35 022,31 eur
Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2015 (19,2 x suma živ. minima), ak manželka (manžel) nemá vlastný príjem

19,2 x 198,09 eura

Uplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2014 a 20155 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 35 022,31 eura (176,8-násobok životného minima)
3 803,33 eur
Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) bez príjmu, ak základ dane daňovníka za rok 2014 a 2015 je vyšší než 35 022,31 eura vypočíta sa:
12 558,91 mínus (základ dane/4)

 

Zdroj: Podnikam.SK, IS

Odvody SZČO od 1.1.2015

Nižšie uvádzame preddavky na odvody živnostníka do poisťovní platné pre rok 2015.

Zdravotná poisťovňa

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

Popis Sadzba v % Minimálne poistné Maximálne poistné
Zdravotné poistene SZČO bez zdravotného postihnutia 14% 57,68 € 576,80 €
Zdravotné poistene SZČO so zdravotným postihnutím alebo invalidný dôchodca 7% 28,84 € 288,40 €

Sociálna poisťovňa

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

     

Popis Sadzba v % Minimálne poistné Maximálne poistné
sociálne poistenie bez poistenia v nezamestnanosti 33,15% 136,57 € bez poist. v nezam. 1365,78 € bez poist. v nezam.
sociálne poistenie s poistením v nezamestnanosti 35,15% 144,81 € s poist. v nezam. 1448,18 € s poist. v nezam.

Pozor, vyššie uvedené sú iba preddavky na poistné. Skutočné poistné Vám bude vypočítané a dovyrúbené pri ročnom zúčtovaní poistného.

Aké poistné možete očakávať? Vypočítate si ho nasledovne z vymeriavacieho základu.

Ako si vypočítať vymieriavací základ pre reálne poistné?

Vymeriavací základ sa počíta takto:

 • k čiastkovému základu dane z príjmu pripočítate zaplatené povinné odvody do Sociálnej aj do zdravotnej poisťovne (dobrovoľné odvody do SP sa nezapočítavajú)
 • vydelíte počtom mesiacov prevádzkovania živnosti (ak ste živnosť začali prevádzkovať v danom roku, na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu ste začali prevádzkovať živnosť po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada)
 • potom vydelíte koeficientom 1,486

Autor: Ing. Vladimíra Svrčková

Minimálna mzda od 1.1.2015

Minimálna mesačná mzda pre trvalý pracovný pomer platná pre rok 2015 bude o 28 EUR vyššia, t.j. 380 EUR pri prvom stupni náročnosti práce. Každý ďaľší stupeň náročnosti sa vypočíta násobkom koeficientu, ktorý je pre každý ďalši stupeň vyšší o 0,2, pričom prvý stupeň má koeficient 1. Čiže napr. stupeň náročnosti 2 má koeficient 1,2, stupeň 3 má koeficien 1,4, až po stupeň 6 s koeficientom 2.

Minimálne hodinová mzda pri 1 stupni náročnosti práce je 2,184 EUR.

Autor: Ing. Vladimíra Svrčková

Čo treba vedieť o daňovom priznaní k dani z príjmu za rok 2014

 1. Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2014 máte povinnosť podať, ak vaše zdaniteľné príjmy za rok 2014 presiahli sumu 1 901,67 eur. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek  príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane z príjmov.
   
 2. Daňové priznanie typ B podávate, ak ste dosiahli príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku, alebo ostatný príjem.
   
 3. Daňové priznanie typ A podávate, ak ste dosiahli príjmy iba zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody.
   
 4. Sadzba dane je 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (t. j. 35 022,312 eur).
   
 5. Sadzba dane je 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (t. j. 35 022,312 eur).
   
 6. Životné minimum platné k 01.01.2014 je 198,09 eur a použije sa pri výpočte nezdaniteľných častí základu dane za rok 2014.
   
 7. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (§ 11 ZDP) je 3 803,33 eur a to v prípade, ak máte základ dane v roku 2014 rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok platného životného minima). Ak máte základ dane vyšší ako 19 809 eur, začína sa uplatňovať tzv. milionárska daň, to znamená nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 8 755,578 eur (44,2-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane.
 8. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela závisí od toho, aký máte základ dane, ale   od výšky vlastných príjmov manželky/manžela.
  1. Ak máte v roku 2014 základ dane rovný alebo nižší ako 35 022,31 eur, nezdaniteľná časť základu dane je 3 803,33 eur a to v prípade, ak manželka/manžel nemala vlastné príjmy. Ak manželka/manžel mala vlastné príjmy, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 3 803,33 eur a vlastnými príjmami manželky/manžela.
    
  2. Ak máte v roku 2014 základ dane vyšší ako 35 022,31 eur, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 12 558,906 eur (63,4-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane a to v prípade, ak manželka/manžel nemala vlastný príjem. Ak manželka/manžel mala vlastné príjmy, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 12 558,906 eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky.
  3.  
 9. Ročná suma daňového bonusu platná pre rok 2014 je 256,92 eur a môžete si ho uplatniť v prípade, ak ste v roku 2014 mali zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 2 112 eur a vykázali ste kladný základ dane (čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), pričom musia byť splnené aj ďalšie podmienky pre jeho uplatnenie (§ 33 ZDP).
   
 10. Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2014 je potrebné podať a daň aj  zaplatiť do 31. marca 2015.

Zdroj: Podnikam.SK, MV

Ako zistiť číslo účtu na platenie dani z príjmu

Stratili ste papier od daňového úradu s číslami účtov na platenie daní? Nevadí. Daňový úrad má pomôcku, pomocou ktorej zistíte váš "Osobný účet daňovníka".

Stačí zadať Vaše DIČ, a číslo sa Vám vygeneruje. V prípade potreby si ho môžete dať zaslať na email.

Zisti účet na platenie daní TU.

 

TIP: Ak neviete naspamäť vaše DIČ a ste platca DPH, vygenerovať si ho môžete na stránke finančnej správy TU.

Ako zistiť variabilný symbol na platenie daní

Variabilný symbol na platenie daní určuje vyhláška Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane. Nájdete ju tu. Daň z príjmov za rok 2014 má napríklad označenie 1700992014.

VS pre mesačného platcu DPH sa tvorí nasledovne:

1100-mesiac-rok

Príklad:
Mesačný platca DPH za prvý mesiac v roku 2015 napíše do platobného príkazu VS 1100012015.

Kvartálny platca DPH si tovrí VS nasledovne:

1100-kvartál-rok

Pričom označenie kvartálu je - 41, 42, 43, 44.

Príklad:
Kvartálny platca DPH za prvý kvartál v roku 2015 napíše do platobného príkazu VS 1100412015.

Všetko o platení daní nájte na portály finančnej správy tu.

Ako zistiť variabilný symbol na platenie daní

Variabilný symbol na platenie daní určuje vyhláška Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane. Nájdete ju tu. Daň z príjmov za rok 2014 má napríklad označenie 1700992014.

VS pre mesačného platcu DPH sa tvorí nasledovne:

1100-mesiac-rok

Príklad:
Mesačný platca DPH za prvý mesiac v roku 2015 napíše do platobného príkazu VS 1100012015.

Kvartálny platca DPH si tovrí VS nasledovne:

1100-kvartál-rok

Pričom označenie kvartálu je - 41, 42, 43, 44.

Príklad:
Kvartálny platca DPH za prvý kvartál v roku 2015 napíše do platobného príkazu VS 1100412015.

Všetko o platení daní nájte na portály finančnej správy tu.

Ako zistiť číslo účtu na platenie dani z príjmu

Stratili ste papier od daňového úradu s číslami účtov na platenie daní? Nevadí. Daňový úrad má pomôcku, pomocou ktorej zistíte váš "Osobný účet daňovníka".

Stačí zadať Vaše DIČ, a číslo sa Vám vygeneruje. V prípade potreby si ho môžete dať zaslať na email.

Zisti účet na platenie daní TU.

 

TIP: Ak neviete naspamäť vaše DIČ a ste platca DPH, vygenerovať si ho môžete na stránke finančnej správy TU.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie na rok 2016

Minimálne sociálne a zdravotné odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od začiatku januára budúceho roka stúpnu o 8,01 eura na 202,26 eura. Najnižšie možné odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa od januára 2016 zvýšia z terajších 136,57 eura na 142,20 eura a minimálny preddavok na zdravotné poistenie na rok 2016 dosiahne 60,06 eura, čo bude oproti súčasnosti nárast o 2,38 eura.

Čo to znamená pre konateľov?

Konateľ, ktorý nie je zamestnaný vo vlastnej sro, a má štatút dobrovoľne nezamestnaného, zaplatí do zdravotnej poisťovne 60,06 EUR v roku 2016.

Autor: Ing. Vladimíra Svrčková

Čo treba vedieť o daňovom priznaní k dani z príjmu za rok 2014

 1. Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2014 máte povinnosť podať, ak vaše zdaniteľné príjmy za rok 2014 presiahli sumu 1 901,67 eur. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek  príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane z príjmov.
   
 2. Daňové priznanie typ B podávate, ak ste dosiahli príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku, alebo ostatný príjem.
   
 3. Daňové priznanie typ A podávate, ak ste dosiahli príjmy iba zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody.
   
 4. Sadzba dane je 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (t. j. 35 022,312 eur).
   
 5. Sadzba dane je 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (t. j. 35 022,312 eur).
   
 6. Životné minimum platné k 01.01.2014 je 198,09 eur a použije sa pri výpočte nezdaniteľných častí základu dane za rok 2014.
   
 7. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (§ 11 ZDP) je 3 803,33 eur a to v prípade, ak máte základ dane v roku 2014 rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok platného životného minima). Ak máte základ dane vyšší ako 19 809 eur, začína sa uplatňovať tzv. milionárska daň, to znamená nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 8 755,578 eur (44,2-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane.
 8. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela závisí od toho, aký máte základ dane, ale   od výšky vlastných príjmov manželky/manžela.
  1. Ak máte v roku 2014 základ dane rovný alebo nižší ako 35 022,31 eur, nezdaniteľná časť základu dane je 3 803,33 eur a to v prípade, ak manželka/manžel nemala vlastné príjmy. Ak manželka/manžel mala vlastné príjmy, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 3 803,33 eur a vlastnými príjmami manželky/manžela.
    
  2. Ak máte v roku 2014 základ dane vyšší ako 35 022,31 eur, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 12 558,906 eur (63,4-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane a to v prípade, ak manželka/manžel nemala vlastný príjem. Ak manželka/manžel mala vlastné príjmy, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 12 558,906 eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky.
  3.  
 9. Ročná suma daňového bonusu platná pre rok 2014 je 256,92 eur a môžete si ho uplatniť v prípade, ak ste v roku 2014 mali zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 2 112 eur a vykázali ste kladný základ dane (čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), pričom musia byť splnené aj ďalšie podmienky pre jeho uplatnenie (§ 33 ZDP).
   
 10. Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2014 je potrebné podať a daň aj  zaplatiť do 31. marca 2015.

Zdroj: Podnikam.SK, MV

Minimálna mzda od 1.1.2015

Minimálna mesačná mzda pre trvalý pracovný pomer platná pre rok 2015 bude o 28 EUR vyššia, t.j. 380 EUR pri prvom stupni náročnosti práce. Každý ďaľší stupeň náročnosti sa vypočíta násobkom koeficientu, ktorý je pre každý ďalši stupeň vyšší o 0,2, pričom prvý stupeň má koeficient 1. Čiže napr. stupeň náročnosti 2 má koeficient 1,2, stupeň 3 má koeficien 1,4, až po stupeň 6 s koeficientom 2.

Minimálne hodinová mzda pri 1 stupni náročnosti práce je 2,184 EUR.

Autor: Ing. Vladimíra Svrčková

Odvody SZČO od 1.1.2015

Nižšie uvádzame preddavky na odvody živnostníka do poisťovní platné pre rok 2015.

Zdravotná poisťovňa

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

Popis Sadzba v % Minimálne poistné Maximálne poistné
Zdravotné poistene SZČO bez zdravotného postihnutia 14% 57,68 € 576,80 €
Zdravotné poistene SZČO so zdravotným postihnutím alebo invalidný dôchodca 7% 28,84 € 288,40 €

Sociálna poisťovňa

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

     

Popis Sadzba v % Minimálne poistné Maximálne poistné
sociálne poistenie bez poistenia v nezamestnanosti 33,15% 136,57 € bez poist. v nezam. 1365,78 € bez poist. v nezam.
sociálne poistenie s poistením v nezamestnanosti 35,15% 144,81 € s poist. v nezam. 1448,18 € s poist. v nezam.

Pozor, vyššie uvedené sú iba preddavky na poistné. Skutočné poistné Vám bude vypočítané a dovyrúbené pri ročnom zúčtovaní poistného.

Aké poistné možete očakávať? Vypočítate si ho nasledovne z vymeriavacieho základu.

Ako si vypočítať vymieriavací základ pre reálne poistné?

Vymeriavací základ sa počíta takto:

 • k čiastkovému základu dane z príjmu pripočítate zaplatené povinné odvody do Sociálnej aj do zdravotnej poisťovne (dobrovoľné odvody do SP sa nezapočítavajú)
 • vydelíte počtom mesiacov prevádzkovania živnosti (ak ste živnosť začali prevádzkovať v danom roku, na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu ste začali prevádzkovať živnosť po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada)
 • potom vydelíte koeficientom 1,486

Autor: Ing. Vladimíra Svrčková

Sadzby dane z príjmu na rok 2015

Keďže k 1. júlu 2014 sa suma životného minima nezmenila (aj naďalej je pre plnoletú fyzickú osobu na úrovni 198,09 eura), všetky veličiny naviazané na sumu životného minima zostávajú na rok 2015 na rovnakej úrovni, na akej boli v roku 2014. Ide o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), daňový bonus na dieťa, či o hranicu príjmu, od ktorej sa uplatňuje 25-percentná sadzba dane.

 

Popis Sadzba
Sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8 - násobok sumy platného životného minima, t. j. 35 022,31 eur vrátane 19 %
Sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8 - násobok sumy platného životného minima, t.j. 35 022,31 eur 25 %
Preddavky na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ z miezd svojich zamestnancov 19 % do zdaniteľnej sumy 2 918,52 eur

25 % nad 2 918,52 eur
Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2015 (19,2 x suma živ. minima)
19,2 x 198,09 eura

Uplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2014 a 2015 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok životného minima)
3 803,33 eur

316,95 eur/mes *
Nezdaniteľná časť na daňovníka, ak základ dane za rok 2014 a 20155 je vyšší než 19 809 eur vypočíta sa:
8 755,58 mínus (základ dane/4)
Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane 35 022,31 eur
Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2015 (19,2 x suma živ. minima), ak manželka (manžel) nemá vlastný príjem

19,2 x 198,09 eura

Uplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2014 a 20155 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 35 022,31 eura (176,8-násobok životného minima)
3 803,33 eur
Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) bez príjmu, ak základ dane daňovníka za rok 2014 a 2015 je vyšší než 35 022,31 eura vypočíta sa:
12 558,91 mínus (základ dane/4)

 

Zdroj: Podnikam.SK, IS