Aktuality

Ochranná známka-potrebujem ju?

Ochranná známka alebo ©.

Ochranná známka, to známe male písmenko “c” v krúžku (©), slúži na odlíšenie vášho podnikania od iných podnikateľov, aby Vás klienti rýchlo a jednoznačne spoznali už pri pohľade na Váš názov. Často túto časovo náročnú registráciu absolvujú podnikatelia až keď už sú zabehnutá spoločnosť, keď už s a im darí v podnikaní a nechcú, aby niekto parazitoval na ich obchodnom mene, prípadne logu (ak používajú aj logo).

Ochrannú známku registrauje výlučne Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici. Celý proces je najmä časovo náročný, nakoľko trvá približne pol roka.  Na úvod sa robia tzv. rešerše, aby sa zistilo hneď  na úvod, či niekto už takéto obchodné meno, nápis, názov alebo logo nemá zaregistrované.

Po úspešnom prebehnutí registrácie mate výlučné právo používať Vaše meno, názov alebo logo, s dodatkom ©, a v prípade, ak by niekto použil takto registrované  meno, názov  či logo, mate právo na právnu ochranu, aj trestnoprávnu.

Vo všeobecnosti doporučujeme podnikateľom registrovať logá, obchodné mená a názvy a získať pre ne ochranné známky.

Elektronická schránka – čo to je? – musím ju mať? – kde a ako sa zriaďuje?

Čo je Elektronická schránka (ES), pre koho je povinná?

                Pre koho je povinná:

Ako prvé musím uviesť, že Elektronická schránka(ES) je povinná iba pre právnické osoby, zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky. Ak ste živnostník, samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnanec, dôchodca, občan alebo nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia,  cirkev, či iná právnická osoba nezapísaná v Obchodnom registri, nie ste povinní mať ES (môžete však o jej zriadenie požiadať dobrovoľne).

               Čo to vlastne je:

Elektronická schránka (ES) nahrádza klasickú poštovú schránku, čo máte na dverách domu/bytu, a to iba vo veci zásielok od štátnych orgánov. Čiže, vianočné pohľadnice Vám budú naďalej chodiť klasicky :) , ale platobné rozkazy za nezaplatené účty Vám už poštár nedonesie, tie budú v elektronicke podobe nahraté iba v elektronicke schránke (samozrejme za podmienky, že ste povinný ju mať zriadenú/aktivovanú). Už nebudete nachádzať "žlté lístočky" od poštára :).

Cieľom zavedenia Elektronických schránok je efektívnejšia a rýchlejšia komunikácia s úradmi.​ V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne ES je možné kontaktovať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na e-mailovej adrese : egov@justice.sk.                              

              Čo sa mi do nej bude doručovať:

Súdy a iné štátne orgány (napr. VÚC, súd, iné) Vám nebudú posielať písomnosti prostredníctvom pošty, v papierovej podobe, ale pošlú Vám iba elektronickú správu do tejto Vašej schránky. Ide o veľmi vážnu vec, nakoľko od doručenia plynú zákonné a iné lehoty. Pre všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky elektronickú schránku od 01.01.2017 aktivuje automaticky štát a od tohto dátumu im budú orgány verejnej správy vrátane súdov zasielať svoje rozhodnutia výlučne elektronicky. To znamená, že ak ste živnostník, a teda fyzická osoba, bude s Vami súd komunikovať naďalej prostredníctvom pošty, ak ste o aktiváciu schránky vyslovene dobrovoľne nepožiadali. To isté platí, ak ste občan nepodnikateľ. Ak máte eseročku, akciovku, komanditnú spoločnosť, družstvo alebo verejnú obchodnú spoločnosť, elektronickému doručovaniu sa od 01.01.2017 nevyhnete a ani elektronickú schránku nemôžete zrušiť.

Iné subjekty (napr. obchodný partner, čo má tiež zriadenú a aktivovanú ES), Vám nebudú môcť posielaťsprávy do Vaše ES/ani vy im, nakoľko zákon určuje, že komunikovať sa takto môže iba so štátnymi orgánmi, nie so súkromnými subjektmi.

            Kde ES nájdem:

Elektronické schránky sú výlučne na www.slovensko.sk.

                Rozdiel medzi zriadením a aktiváciou ES:

Elektronickú schránku tam majú automaticky zriadené právnické osoby,ktoré sú zapísané v Obchodmo registri SR . Prihlásia sa na www.slovensko.sk a už ich tam bude čakať. Treba rozlíšiť zriadenie ES a aktiváciu ES. Zriadi Vám ju automaticky štát, ale aktivuje sa (t.j. začne prijímať / odosielať poštu) buď Vaším prvým prihlásením sa do nej, alebo najneskôr dátumom 01.01.2017 (podľa toho, čo nastane skôr).

Právnické osoby nezapísané v Obchodnom registri SR, fyzické osoby nepodnikatelia, fyzické osoby podnikatelia – aj tí čo sú zapísaní v Obchodnom registri, zamestnanci, dôchodci, cirkvi nie sú povinní mať elektronickú schránku a ani ju tam nenájdu zriadenú. Môžu však požiadať o jej dobrovoľné zriadenie na Úrade vlády Slovenskej republiky.

                Môžem ju deaktivovať, zrušiť?

Zriadená ES sa v súčasnosti zrušiť nedá,  s výnimkou smrti fyzickej osoby alebo po zániku právnickej osoby.

Deaktivovať sa za určitých podmienok dá.

Deaktivovať ju môžu iba tí, čo ju majú zriadenú dobrovoľne.

Deaktivovať a zrušiť ju nemôžu sročky, akciové spoločnosti, družstvá, komanditné spoločnosti a verejné obchodné spoločnosti.

Deaktivuje sa prostredníctvom žiadosti sprístupnenej v Elektronickej schránke v časti Vytvorenie žiadosti.

             Musím svoju Elektronickú schránku využívať?

            Musím sa do nej pravidelne prihlasovať?

Ak máte ES zriadenú a aktívnu, či už povinne alebo dobrovoľne, tak áno, musíte ju, ideálne denne, kontrolovať, aby ste sa dozvedeli,či Vám niečo nedošlo a nebeží Vám lehota na zaplatenie alebo podobne. Ak by ste ju nekontrolovali, nedozviete sa, či Vám napríklad súd/iný úrad nedoručil napr. žalobu, alebo nejakú výzvu. Pozitívne je, že v ES si môžete aktivovať  zasielanie informačných e-mailov, ak do nej niečo bude doručené, čím Vám odpadne práca sa do nej  denne logovať.

Elektronická správa sa bude považovať za prečítanú uplynutím 15-dňovej lehoty odo dňa nasledujúceho po dni jej doručenia do Elektronickej schránky. To znamená, že právnická osoba, ktorá nebude svoju schránku pravidelne sledovať, sa nemusí dozvedieť o doručení napr. vydania povolenia alebo rozhodnutí o uložení pokuty, v dôsledku čoho môže zmeškať lehotu na odvolanie.             

              Postup na prihlásenie do ES na www.slovensko.sk:

Výborný návod je tu: http://statutar.sk

Spoločnosť v kríze - čo to je - časť I.

Udalosti okolo “kauzy Váhostav” sa premietli o.i. aj do zavedenia úplne nového právneho inštitútu “spoločnosť v kríze”. Táto legislatívna novinka nadobudla účinnosť 01. januára 2016.

Čo to je?

Ľudsky povedané, ide o stav, ked je Vaša spoločnosť ekonomicky oslabená, a preto musí zo zákona fungovať v špeciálnom režime, ktorý je určený na ochranu veriteľov.

Kedy je moja spoločnosť “spoločnosťou v kríze”?

Vaša spoločnosť je "spoločnosť v kríze", ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí.
Tieto informácie zistíte výlučne z účtovnej závierky spoločnosti, zo súvahy, a to nasledovne:

 

SÚVAHA

ku dňu  31.12.2015

  

Strana aktív

k 31.12.2015

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

15.000

Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí

-1.000

Tovar na sklade a v predajniach

10.000

Odberatelia

2.000

Pokladnica

1.500

Bankové účty

6.000

Spolu majetok

33.500

 

Strana pasív

k 31.12.2015

Základné imanie

7.000

Zákonný rezervný fond

150

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

-7.000

Dodávatelia

500

Zamestnanci

1.700

Bankové úvery

10.000

Spolu vlastné imanie a záväzky

12.350


Analýzou súvahy spoločnosti zostavenej k 31. decembru 2015 je potrebné zistiť, či sa spoločnosť nachádza v kríze.

Ako prvý krok zistíme, či spoločnosť nie je v úpadku. Spoločnosť nemá záporné vlastné imanie (7.000 + 150 – 7.000 = 150) a aj keď má niekoľko veriteľov*, nie je predlžená.

*Predpokladajme pre tento náš prípad, že ani jeden z peňažných záväzkov Vašej  spoločnosti nie je 30 dní po lehote splatnosti, takže nie ste platobne neschopný.

Ako druhý krok zistíme, či Vašej spoločnosti nehrozí úpadok podľa Obchodného zákonníka. Zisťujeme to na základe pomer vlastného imania ku  záväzkom spoločnosti. Výška vlastného imania je 150 EUR (7.000 + 150 – 7.000 = 150); výška záväzkov je 12.200 EUR (500 + 1.700 + 10.000 = 12.200). Pomer vlastného imania a záväzkov je 0,012295  (150 / 12.200), čo je menej ako 0,04 (pomer 4 ku 100 určený zákonom pre rok 2016). Zistíme, že spoločnosti hrozí úpadok a od roku 2016, keď nadobudnú účinnosť ustanovenia Obchodného zákonníka o „spoločnosti v kríze“, sa Vaša spoločnosť ocitne v kríze.


Čo  robiť, keď mám "spoločnosť v kríze"?

Ak je Vaša spoločnosť "spoločnosťou v kríze", nesmiete vrátiť plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje, vrátane ich príslušenstva (úrokov) a zmluvných pokút.

Uvedený zákaz platí aj vtedy, ak by Vaša spoločnosť už v kríze nebola, ale v dôsledku vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje by sa opätovne do krízy dostala. Tieto plnenia sú rekvalifikované na podriadené záväzky spoločnosti a títo veritelia budú môcť byť uspokojovaní až vtedy, keď spoločnosť krízu prekoná.

Ak osoba, od ktorej by sa poskytnuté plnenie považovalo za plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje, počas tohto stavu zabezpečí záväzok Vašej spoločnosti ručením, zálohom alebo inou zábezpekou a za Vašu spoločnosť splní jej záväzok voči veriteľovi, vznikne jej voči spoločnosti pohľadávka. Nesmiete  takúto pohľadávka tejto osobe vyplatiť, pokiaľ sa spoločnosť nachádza v kríze alebo by sa v dôsledku jej vyplatenia opätovne do krízy dostala.

Dá sa tento stav regulovať?

Zákonodarca predsa len nedotiahol veci do zdarného konca, a z účtovného hľadiska je legálne možné situáciu zvrátiť a zo “spoločnosti v kríze” urobiť  spoločnosť bez tohto režimu.

Kto môže konať za spoločnosť?

V prípade založenia/ kúpy s.r.o. je určite dôležité vopred si ujasniť, kto všetko môže za spoločnosť konať. Zodpovedanie si tejto otázky patrí právom k  prvým krokom pri podnikaní. Konkrétne hovoríme o konateľovi, prokuristovi a splnomocnencovi. V  tomto článku si bližšie rozoberieme, aké má podnikateľ možnosti.

Konateľ

Podľa obchodného zákonníka je za s.r.o. oprávnený konať konateľ, to znamená že je zo zákona oprávnený konať v mene s.r.o. navonok vo všetkých veciach, ktoré sa jej týkajú. Konateľom musí byť fyzická osoba. Do tejto funkcie môže byť vymenovaných i viacero osôb. Konať môžu spoločne, ale aj samostatne, záleží od určenia spôsobu ich konania. Spôsob konania je viditeľný na stránke obchodného registra (ORSR).

Konateľské oprávnenie je možné obmedziť spoločenskou zmluvou alebo na Valnom zhromaždení/Rozhodnutím jediného spoločníka, avšak takéto obmedzenie nemá účinok vo vzťahu k tretím osobám.

V priebehu existencie s.r.o. sa môže osoba konateľa meniť. Rohoduje o tom spoločník/spoločníci. Dôležitý je dátum prijatia uznesenia Valného zhromaždenia/Rozhodnutia jediného spoločníka. Týmto dátumom sa osoba stáva konateľom a nie je potrebné čakať až na zápis do obchodného registra, avšak v praxi sa často stretávame s tým, že banky, daňové úrady, či poisťovne neakceptujú predloženie predmetného rozhodnutia a tým nútia podnikateľov odložiť napríklad otvorenie bankového účtu až do dňa zverejnenia zmien na stránke ORSR. Samozrejme, týmto postojom nie sú dotknuté všetky aktivity nového konateľa, napríklad je možné vystavovať na s.r.o. faktúry, podpisovať pracovné zmluvy a ďalšie.

Prokurista

Prokurista je osoba splnomocnená podnikateľom na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza v rámci prevádzky podniku, aj keby šlo o prípady, ktoré si vyžadujú osobitnú plnú moc. Musí byť rovnako ako konateľ fyzickou osobou. Prokurista je oprávnený konať  na základe udelenej prokúry. Prokúra je špeciálny druh zastúpenia podnikateľa, možno ju pokladať za osobitný druh plnej moci. Obsah prokúry je určený zákonom. Udelenie prokúry odporúčame najmä ako optimálny spôsob odbremenenia podnikateľa od vykonávania tzv. bežných úkonov/činností, ktoré sa prevádzky podniku týkajú.

Zákon narozdiel od konateľa obmedzuje konanie prokuristu, čo znamená, že nesmie napríklad kupovať, zaťažovať ani predávať nehnuteľnosti, ktoré vlastní spoločnosť, pokiaľ to nie je vyslovene v prokúre uvedené.

Prokúra  sa stáva účinným až dňom zápisu do obchodného registra, narozdiel od konateľa, ktorým sa osoba stane už dňom prijatia rozhodnutia o vymenovaní.

Prokúra môže byť udelená jednej /viacerým osobám, pričom spôsob ich konania je zverejnený  na stránke ORSR.

Konanie za spoločnosť na základe plnej moci

S.r.o. môže splnomocniť fyzickú alebo právnickú osobu na konanie v jej mene. Ide o prípady, keď je to výhodné napríklad z hľadiska správy spoločnosti, ktorú v tom momente nemôže vykonať konateľ alebo prokurista s.r.o.  (môže ísť o vystavenie faktúr, zastupovanie pred daňovým úradom, poisťovňou, atď.).  Ako vyplýva z uvedeného, ide o veľmi limitované oprávnenie, nakoľko plnou mocou nikdy nie je možné pokryť všetky situácie týkajúce sa fungovania s.r.o.

Je dôležité poznamenať, že splnomocnenec nikdy nebude mať a ani nemôže mať rovnaký rozsah oprávnenia ako konateľ alebo prokurista. Splnomocnenec musí narozdiel od konateľa a prokuristu pri každom jednom úkone predkladať plnú moc na konkrétny úkon, čo vyplýva zo skutočnosti, že oprávnenie konateľa alebo prokuristu je možné overiť v obchodnom registri a nie je potrebné preukazovať ho príslušným subjektom.

Z praktického hľadiska jednoznačne odporúčame osobu, ktorá by mala mať oprávnenie na viacero úkonov v súvislosti s riadením spoločnosti, vymenovať do funkcie konateľa. Nakoľko mnohé úrady/inštitúcie môžu mať problém s formuláciou plnej moci (môžu mať problém s nedostatočnou špecifikáciou úkonov v plnej moci, či naopak z ich pohľadu môže ísť o všeobecné definovanie úkonu, na ktorý je osoba splnomocnená).

Obráťte sa na nás a my Vám radi vysvetlíme všetky podrobnosti, o ktorých by ste v týchto súvislostiach mali vedieť (napr. zákonné požiadavky na osobu konateľa, prokuristu, či splnomocnenca, atď.)

Na čo si dávať pozor pri kúpe spoločnosti

Nespornou výhodou kúpy už existujúcej spoločnosti je pridelené IČO a daňové identifikačné číslo (DIČ), vďaka ktorému môžete ihneď po kúpe/prepise naplno začať s podnikaním – vystavovať faktúry, uzatvárať zmluvy, vyhotoviť si pečiatky, zamestnávať ľudí, atď. Avšak pred samotnou kúpou je potrebné zvážiť najmä možné riziká plynúce z jej predchádzajúcej činnosti, ktoré so sebou spoločnosť s históriou prináša.

Trh poskytuje v súčastnosti dostatočný výber spoločností na predaj. V zásade môžeme hovoriť o dvoch veľkých skupinách: 1. Kúpa spoločnosti bez histórie (založené len za účelom ich ďalšieho predaja, bez toho, aby spoločnosť vykonávala ekonomickú činnosť/podnikala) a 2. Kúpa spoločnosti s históriou (existujúca už dlhší čas, pričom vyvíjala ekonomickú aktivitu, podnikala).

Možné riziká kúpy

Aj keď kúpa spoločnosti bez histórie nenesie so sebou riziká, treba však dbať na to, aby ste pri kúpe spoločnosti dostali od predávajúceho všetku potrebnú dokumentáciu a to:

·         zakladateľská listina/ spoločenská zmluva

·         živnostenské oprávnenie

·         zmluva o prevode obchodného podielu

·         osvedčenie DIČ a IČ DPH

·         čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka o stave spoločnosti

·         otváracia súvaha (ktorá je zostavená ku dňu vzniku spoločnosti)

·         potvrdenie o tom, či bol účet spoločnosti, na ktorý bolo splatené zákl.imanie zrušený

 

Zvýšenú pozornosť a ohľad na možné rizika je potrebné venovať najmä pri druhej skupine spoločností, keďže v minulosti vykonávali ekonomickú činnosť. Pred kúpou spoločnosti s históriou je dôležité zistiť, či má spoločnosť riadne vedené účtovníctvo, či spoločnosť nemá žiadne záväzky, ktoré by sa v budúcnosti mohli obrátiť proti novému vlastníkovi. Môže ísť o rôzne zmluvné záväzky, nesplnené objednávky, podlžnosti, či účasť v súdnych konaniach.

Je vhodné si overiť, či voči spoločnosti nie sú evidované nedoplatky na Sociálnej a Zdravotnej poisťovni a či Daňový úrad neeviduje nedoplatky na daniach a clách.

Ďalšou nástrahou môže byť súdne konanie vedené prosti spoločnosti, o ktorom sa nový vlastník dozvie až po jej kúpe. Aby ste predišli tejto situácii, odporúčame vyžiadať potvrdenia zo súdov, že voči spoločnosti nie je vedené žiadne súdne konanie, taktiež, či nebol vyhlásený konkurz.

Dôveryhodnosť predávajúceho spoločnosti/sprostredkovateľa je možné posúdiť i podľa dokumentov, ktoré Vám vie poskytnúť pri kúpe spoločnosti.

Doklady, ktorými by ste mali disponovať po kúpe spoločnosti:

·         zakladateľská listina/ spoločenská zmluva

·         živnostenské oprávnenie

·         zmluva o prevode obchodného podielu

·         osvedčenie DIČ a IČ DPH

·         čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka o stave spoločnosti

·         potvrdenia z príslušných úradov o tom, že spoločnosť nemá nedoplatky a nie je účastníkom súdneho konania

·         mimoriadna účtovná závierka k aktuálnemu dátumu

·         potvrdenie o tom, že bol účet spoločnosti zavretý

·         potvrdenie o tom, že bolo riadne podané daňové priznanie a uhradená daňová licencia

·         zoznam uzavretých zmlúv a potvrdenie o ich ukončení

·         účtovné dokumenty spoločnosti pre prípad kontroly

Bezproblémové podnikanie po kúpe spoločnosti s históriou bezprostredne závisí na spoľahlivosti a dôveryhodnosti predávajúceho/sprostredkovateľa, ktorý zabezpečí, že kupujúci sa vyhne možným nástrahám. Ako sme uviedli, pri kúpe spoločnosti s históriou je potrebné vynaložiť väčšiu mieru opatrnosti a neuspokojiť sa len s vyhlásením predávajúceho, že spoločnosť je „čistá“, ale dbať najmä na odovzdané doklady, ktoré deklarujú, že kupujúcemu nehrozia žiadne riziká.

Akú funkciu chcem mať vo firme?

Ak začínate podnikať prostredníctvom  „s.r.o.“-čky, jedna z otázok, ktorú si na úvod položíte, je :

„Akú funkciu vo firme mám mať“?

Odpoveď závisí od nasledujúceho:

·     Aké právomoci chcem mať, o čom chcem rozhodovať a za čo chcem zodpovedať,

·     Aké odvodové a daňové zaťaženie mi daná pozícia prinesie.

V tomto článku si rozoberieme právomoci, ktoré vám jednotlivé pozície prinesú a s nimi súvisiacu zodpovednosť (ako voči štátnym orgánom, polícii, daňovým orgánom, tak voči obchodným partnerom, veriteľom). Odvodové zaťaženie z pohľadu jednotlivých funkcií je riešené v článku "Odvody konateľa / spoločníka v s.r.o. pre rok 2016" .

V „s.r.o.“ existujú primárne dve základné funkcie, a to funkcia „spoločník -a“ a funkcia „konateľ -a“.

Nižšie si ich rozoberieme „ľudským“ jazykom.

Spoločník“ je osoba, fyzická alebo právnická, ktorá má ako jediná nárok na zisk z firmy. Z tohto pravidla existujú aj výnimky, ale vyskytujú sa najmä pri veľkých korporáciách, pre naše potreby ich netreba spomínať. Spoločník ako jediný rozhoduje o tom, kto bude konateľom, aké bude meno spoločnosti, kde bude jej sídlo, aké živnosti spoločnosť bude mať. Spoločník schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti, ale pozor, ne-nesie zodpovednosť za vedenie účtovníctva (to má na pleciach konateľ). „Spoločník“ nie je zodpovedný voči daňovým orgánom, polícii, a pod. (výnimka by bola, ak by „spoločník“ priamo osobne protiprávne konal, ale  v princípe platí, že za povinnosti „s.r.o.“ – čky voči týmto inštitúciám zodpovedá konateľ.)

Konateľ“ je osoba, vždy iba fyzická, ktorá rozhoduje o obchodným záležitostiach firmy, čo znamená že rozhoduje o tom, aké zmluvy firma podpíše, aké úvery sa budú žiadať, s kým bude firma spolupracovať,  či prijme/prepustí firma zamestnancov pod. Zmluvy môže podpisovať za firmu len konateľ. Iba konateľ otvára bankový účet firmy a iba on rozhoduje, či dá spoločníkovi dispozičné právo k bankovému účtu firmy alebo či ho zruší. Konateľ zodpovedá voči daňovému úradu aj polícii za riadne vedenie účtovníctva, za riadne platenie daní a odvodov, za riadne splácanie úverov/leasingov.

Záverom treba povedať, že jedna a tá istá fyzická osoba môže byť aj spoločníkom, aj konateľom súčasne.

Odvody konateľa / spoločníka v "s.r.o." pre rok 2016

 

Keď začínate podnikať prostredníctvom obchodnej spoločnosti („s.r.o.“-čky), prvé riešite, ako mať zo svojho podnikania čo najvyšší príjem/zisk, a čo najmenšie odvody/dane. Je to prirodzená a oprávnená otázka každého podnikateľa.

Nižšie si rozoberieme výšku odvodov (t.j. platieb do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne) v roku 2016 z pohľadu spoločníka, konateľa, zamestnanca v  „s.r.o.“).

Na výšku odvodov má vplyv vaše právne postavenie v „s.r.o.“-čke. Aké môže byť? Vo svojej  „s.r.o.“ môžete mať postavenie spoločníka a/alebo konateľa a/alebo zamestnanca. Ako je vidno, môžete byť len jedno z toho, alebo sú prípustné akékoľvek kombinácie týchto funkcií, dokonca môžete byť všetko naraz v jednej a tej istej „s.r.o.“ (môžete byť spoločník, a zároveň aj konateľ a zamestnanec svojej firmy). Podľa čoho sa však rozhodnúť, akú kombináciu funkcií zvoliť?

Rozhodovanie závisí od dvoch otázok. Aké právomoci chcem vo svojej firme mať, a koľko daní/odvodov znesiem za seba zaplatiť z titulu tejto svojej funkcie. Právomoci v jednotlivých pozíciách si rozoberieme v inom článku, s názvom „Akú funkciu chcem mať vo firme“.

Tu sa budeme venovať iba vplyvu funkcie na výške odvodov.

Odvody konateľ 2016

1.       Konateľ, ktorý nedostáva odmenu za výkon funkcie konateľa:

-          do Sociálnej poisťovne neplatí,

-          do zdravotnej poisťovne platí 60,06,- eura mesačne.

2.       Konateľ, ktorý dostáva odmenu za výkon funkcie konateľa:

-          do Sociálnej poisťovne platí 33,15% z vymeriavacieho základu,

-          do zdravotnej poisťovne platí 14% z vymeriavacieho základu *

*(10% platí spoločnosť, ale to ste v konečnom dôsledku „akoby vy“ + 4% platí konateľ, čo ste opäť vy).

 

Odvody konateľ+spoločník 2016

1.    Konateľ, ktorý nedostáva odmenu za výkon funkcie konateľa  a je aj spoločník:

-      do Sociálnej poisťovne neplatí,

-      do zdravotnej poisťovne platí 60,06,- eura mesačne  + 14% z podielu na zisku. 

Koľko reálne trvá založenie s.r.o.?

Od 1. januára 2016 sa stáva účinné ustanovenie Obchodného zákonníka, vďaka ktorému už nebude potrebné preukazovať splatenie základného imania na bankový účet. Z tohto dôvodu možno po novom roku očakávať zvýšený záujem o založenie s.r.o., a preto sme sa rozhodli priniesť praktické skúsenosti so zakladaním s.r.o. z časového hľadiska, aby ste vedeli, koľko času také založenie reálne potrvá. Zamerali sme sa na zákonné lehoty činností jednotlivých správnych orgánov, s ktorými prídete do kontaktu pri zakladaní s.r.o.

Prvý krok pri založení s.r.o. je vyžiadanie súhlasu správcu dane a získanie živnostenského osvedčenia.

Daňový úrad súhlas vydá v prípade, ak voči osobe neeviduje nedoplatok na dani alebo cle prevyšujúci 170 EUR. Zákonná lehota na vydanie súhlasu je 5 pracovných dní. Tu treba však zohladniť aj to, že v prípade, že súhlas je zasielaný poštou, treba pre istotu počítať aj s nejakými dňami navyše, z dôvodu doručenia. Osobné podanie, ale najmä osobné vyzdvihnutie je najideálnejšou voľbou, v prípade, ak Vám súhlas správcu ponáhľa.

Živnostenský úrad má povinnosť vydať živnostenské oprávnenie do 3 pracovných dní odo dňa ohlásenia, ktoré spĺňa všetky zákonom ustanovené podmienky. V praxi sa však môže stať a aj sa stáva, že predmetné ohlásenie nespĺňa zákonné požiadavky a je potrebné doložiť nejaký doklad, prípadne došpecifikovať požiadavku. Napríklad Živnostenský úrad zistí, že konateľ nespĺňa zákonné podmienky alebo pre zapísanie remeselnej alebo viazanej živnosti potrebuje predložiť osobitné podklady. Tým pádom treba ohlásenie živnosti dopĺňať alebo meniť, a to sú všetko okolnosti, ktoré predlžujú čas na vydanie živnostenského oprávnenia. Z časového hľadiska nie je zanedbateľná ani skutočnosť, že výzva je doručovaná poštou.

Ďalším krokom je podanie návrhu na zápis údajov do obchodného registra. Do úvahy prichádzajú dve možnosti – podať návrh osobne alebo elektronicky. Zákonná lehota na rozhodnutie o návrhu sú 2 pracovné dni od priradenia platby. To znamená, že elektronickým podaním ušetríte polovicu správneho poplatku, ale pár dní si počkáte na priradenie platby. V praxi to funguje tak, že vyšší súdny úradník rozhodne o návrhu do 2 týždňov od podania. Pri osobnom podaní je tento proces rýchlejší, vzhľadom k tomu, že platbu majú hneď priradenú a teda pridelenie sudcu a rozhodnutie o návrhu bude kratšie, avšak poplatok je vyrubený v plnej sume. Správny poplatok pri založení s.r.o. pri osobnom podaní je 331,50 EUR, pri elektronickom podaní 165,75 EUR.

Zapísaním s.r.o. do obchodného registra ešte nie je proces ukončený. S.r.o. má zo zákona povinnosť požiadať o registráciu daňového registračného čísla (DIČ). Musí tak vykonať do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, kedy bola zapísaná do obchodného registra. Daňový úrad má na registráciu lehotu 30 dní.

Z uvedeného vyplýva, že na založenie s.r.o. by ste si mali rezervovať aspoň pár týždňov (optimálne 3 až 4) a trpezlivosť zoči voči byrokratickému aparátu.

Ako prejsť zo živnosti na s.r.o.

Z dôvodu pravidelného zvyšovania odvodového zaťaženia živnostníkov sa mnohí často zamýšľajú nad výhodami a nevýhodami živnosti vs. obchodnej spoločnosti. Pravidelne sa stretávame s otázkami, či je možné plynule prejsť zo živnosti na s.r.o. a na čo sa treba pripraviť. Zo všetkého najdôležitejšie je si to dobre premyslieť a na celý proces si vyhradiť dostatok času.

 

Prečítajte si náš článok na podnikam.sk, a dozviete sa viac.

Porovnanie podnikania občianskeho združenia s s.r.o-čkou

Máte svoju víziu, ale neviete ako bude čo najlepšie pretaviť ju do praxe? Často sa stáva, že ľudia rovno siahnu po kúpe alebo založení s.r.o., pričom nad občianskym združením ani neuvažujú, čo je spôsobené i tým, že v povedomí ľudí je s.r.o. oveľa populárnejšia a o občianskom združení nemajú dostatočné informácie.

Ak rozmýšlate nad tým, či je pre Vás vhodnejšie založiť alebo kúpiť občianske združenie alebo s.r.o., tento článok je určený práve Vám.

Spoločným znakom s.r.o. a občianskeho združenia je, že ide o právnické osoby s právnou subjektivitou. S.r.o. sa primárne zakladá za účelom podnikania a ide o najčastejšiu formu podnikania. V tomto bode sa odlišuje od občianskeho združenia, keďže podstatným znakom občianskeho združenia je, že vykonáva činnosť prospešnú pre svojich členov, príp. činnosť všeobecne prospešnú. To znamená, že nie je založené za účelom dosahovania zisku. V zásade je dovolené založiť občianske združenie s akýmkoľvek prospešným cieľom.

Zákon uvádza zoznam zakázaných aktitvít, ide o združenia:

a) ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony;

b) ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi;

c) ozbrojené alebo s ozbrojenými zložkami; za také sa nepovažujú združenia, ktorých členovia držia alebo používajú strelné zbrane na športové účely

Okrem prospešnej činnosti môže občianske združenie vykonávať i zárobkovú činnosť. Je však potrebné, aby mal štatutár vždy na pamäti jej podporný charakter a teda, že zárobková činnosť nemá byť primárnym cieľom občianskeho združenia. Má slúžiť najmä na rozvíjanie jeho prospešného účelu, na ktorý bolo združenie založené.

V prípade, že sa občianske združenie rozhodne sekundárne podnikať musí spĺňať rovnaké podmienky ako s.r.o. - teda musí mať vydané živnostenské oprávnenie na činnosť, ktorá podporuje účel, na ktoré bolo založené, pričom musí ísť o činnosť priamo uvedenú v jeho stanovách. Netreba potom zabúdať aj na registráciu na daňovom úrade za účelom získania DIČ (daňového identifikačného čísla). Aj v prípadoch, keď chce mať občianske združenie svojich zamestnancov je povinné sa registrovať na daňovom úrade a získať DIČ.

Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b/ zákona o dani z príjmov, t.j. členské príspevky podľa stanov prijatých občianskym združením

Najčastejšie zameranie OZ

·         šport

·         umenie, kultúra

·         ochrana životného prostredia, zvierat

Príklad- inštruktor jogy

Ján K. má certifikát inštruktora jógy a rozhodol sa, že popri svojom zamestnaní bude tiež raz týždenne viesť lekciu jógy. V tomto prípade je výhodnejšie založiť občianske združenie, pričom členské príspevky budú pokrývať náklady súvisiace s lekciami.

Ak by však mal v úmysle spojiť s lekciami jógy i prevádzkovanie obchodu so zdravou výživou, musel by si na túto činnosť už vybaviť aj živnostenské oprávnenie pre združenie a registrovať sa aj na DIČ.

Aby sme to zhrnuli, výber závisí predovšetkým od Vami zamýšlanej činnosti. Odporúčame vybrať občianske združenie v prípade, že chcete realizovať svoje hobby, združovať sa pre pomoc zvieratám alebo rozvíjať kultúrne či športové aktivity pre ľudí vo svojom okolí. V prípade, ak sa chcete zamerať na realizáciu svojich podnikateľských plánov, je lepšou voľbou s.r.o.

Čo musíte spĺňať pri založení alebo kúpe sro-čky

Prečítajte si náš článok na podnikam.sk a dozviete sa viac o tom, čo musíte spĺňať pri založení alebo kúpe sro-čky.

Celý článok nájdete tu.

Registrácia občianskeho združenia na 2% z daní

Do zoznamu prijímateľov je možné zaregistrovať sa výlučne formou notárskej zápisnice. Medzi povinné prílohy patrí potvrdenie o tom, že organizácia nemá nedoplatky zo Sociálnej a Zdravotnej poisťovne a Potvrdenie z banky o vedení účtu.

Základnou podmienkou registrácie pre 2% z dane je to, že organizácia musí byť staršia ako 1 rok. To znamená, že ak máte záujem registrovať svoju organizáciu tento rok, musí existovať od roku 2014 alebo skôr.

Kto sa môže zaregistrovať?

a) občianske združenie
b) nadácia
c) neinvestičný fond
d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
e) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
f) organizácia s medzinárodným prvkom
g) Slovenský Červený kríž
h) subjekty výskumu a vývoja
i) Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy

Na čo možno 2% použiť?

a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

 

Podmienkou pre prijímanie 2% je registrácia do zoznamu prijímateľov. Je potrebné si pamätať, že registrácia sa musí opakovať každoročne.

Momentálne prebieha obdobie registrácie od 01. septembra 2015 do 15. decembra 2015.

TIP: Nemáte čas alebo neviete ako na to? Obráťte sa na nás. My Vám Vaše združenie zaregistrujeme.

Čo urobiť so spiacou s.r.o., ak nechcete platiť daňovú licenciu?

Vlastníte spoločnosť, na ktorú už dávno nepodnikáte? Pozor, blíži sa koniec roka a daňové licencie sa musia platiť, či už ste v zisku alebo v strate alebo ste nečinná spoločnosť.

Pri neplatcoch DPH je daňová licencia 480 EUR, pri platcoch DPH je až 960 EUR.

Na výber máte dve možnosti:

- likvidácia - platí pri neplatkoch DPH

TIP: vstúpte do likvidácie čím skôr a ušetríte na daňovej licenice. Vstup do likvidácie iba 199 EUR.

- odpredaj - platí pri platcoch DPH

TIP: Kontaktujte nás a my Vám nájdeme vhodného kupcu.

Viac sa dočítate v našom článku na podnikam.sk, pozri tu.

Založenie s.r.o. po novele od 1.1.2016

Čo možno očakávať od novely Obchodného zákonníka a Obchodné registra si môžete prečítať v našom článku uverejnenom na podnikam.sk.

V skratke:

- Povinnosť splatiť základné imanie na účet v banke odpadá

- Zavádza sa register diskvalifikovaných osôb

Celý článok si môžete prečítať tu.

Lehoty zápisu v obchodnom registri

Tu sa dozviete, kedy Vám bude vypracovaná a zaslaná na email potrebná dokumentácia, v závislosti od druhu Vami vybranej služby a taktiež kedy môžte očakávať vykonanie zápisu zmien/jednotlivých služieb.

Dôležité:

1. Lehoty na vypracovanie a zaslanie dokumentácie začínajú plynúť po spárovaní platby za službu a dodaní všetkých potrebných údajov

2. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za predĺženie lehoty spôsobenej orgánom štátnej správy (nar. z dôvodu nefunkčnosti systému, predĺženia lehôt)

 

Založenie s.r.o.

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod. - 48 hod.

lehota na zápis do Obchodného registra je 21 dní - 28 dní*

*v rámci lehoty je už zahrnuté aj vydanie živnostenského oprávnenia a vyžiadanie súhlasu správcu dane

 

Zmena konateľa/ sídla/ os. údajov/ obchodného mena

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod. - 48 hod.

lehota na zápis zmien do Obchodného registra je 14 dní - 21 dní

 

Rozšírenie/zúženie predmetov podnikania

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod. - 48 hod.

lehota na zápis zmien do Obchodného registra je 21 dní - 28 dní*

*v rámci lehoty je už zahrnuté aj vydanie živnostenského oprávnenia

 

Zmena spoločníka

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod. - 48 hod.

lehota na zápis zmien do Obchodného registraje 21 dní - 28 dní*

*v rámci lehoty je už zahrnuté aj  vyžiadanie súhlasu správcu dane

 

Viac zmien (spoločník + zmena konateľa/ sídla/ os. údajov)

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod. - 48 hod.

lehota na zápis zmien do Obchodného registra je 21 dní - 28 dní*

*v rámci lehoty je už zahrnuté aj  vyžiadanie súhlasu správcu dane

 

Potvrdenie o právnom stave spoločnosti

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod.

lehota na vydanie potvrdení je 14 dní - 21 dní

 

Prepis ready-made spoločnosti

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod. - 48 hod.

lehota na zápis zmien do Obchodného registra je 21 dní - 28 dní*

*v rámci lehoty je už zahrnuté aj vydanie živnostenského oprávnenia a vyžiadanie súhlasu správcu dane

 

Založenie Občianskeho združenia/ Neziskovej organizácie

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 48 hod. - 72 hod.

lehota na zápis do príslušného registra je 14 dní - 28 dní

 

Registrácia na daň z príjmu

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod.

lehota na registráciu je 30 dní

 

Registrácia na daň z pridanej hodnoty §4

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 48 hod. - 72 hod.

lehota na registráciu je 30 dní - 60 dní

 

Registrácia na daň z pridanej hodnoty §7

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod.

lehota na registráciu je 30 dní

 

Registrácia na daň z pridanej hodnoty §7a

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod.

lehota na registráciu je 30 dní

 

Organizačná zložka

lehota na zaslanie vypracovanej dokumentácie je 24 hod. - 48 hod.

lehota na zápis do Obchodného registra je 21 dní - 28 dní*

*v rámci lehoty je už zahrnuté aj vydanie živnostenského oprávnenia

 

 

 
 

 

Ako zistiť variabilný symbol na platenie daní

Variabilný symbol na platenie daní určuje vyhláška Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane. Nájdete ju tu. Daň z príjmov za rok 2014 má napríklad označenie 1700992014.

VS pre mesačného platcu DPH sa tvorí nasledovne:

1100-mesiac-rok

Príklad:
Mesačný platca DPH za prvý mesiac v roku 2015 napíše do platobného príkazu VS 1100012015.

Kvartálny platca DPH si tovrí VS nasledovne:

1100-kvartál-rok

Pričom označenie kvartálu je - 41, 42, 43, 44.

Príklad:
Kvartálny platca DPH za prvý kvartál v roku 2015 napíše do platobného príkazu VS 1100412015.

Všetko o platení daní nájte na portály finančnej správy tu.

Ako zistiť číslo účtu na platenie dani z príjmu

Stratili ste papier od daňového úradu s číslami účtov na platenie daní? Nevadí. Daňový úrad má pomôcku, pomocou ktorej zistíte váš "Osobný účet daňovníka".

Stačí zadať Vaše DIČ, a číslo sa Vám vygeneruje. V prípade potreby si ho môžete dať zaslať na email.

Zisti účet na platenie daní TU.

 

TIP: Ak neviete naspamäť vaše DIČ a ste platca DPH, vygenerovať si ho môžete na stránke finančnej správy TU.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie na rok 2016

Minimálne sociálne a zdravotné odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od začiatku januára budúceho roka stúpnu o 8,01 eura na 202,26 eura. Najnižšie možné odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa od januára 2016 zvýšia z terajších 136,57 eura na 142,20 eura a minimálny preddavok na zdravotné poistenie na rok 2016 dosiahne 60,06 eura, čo bude oproti súčasnosti nárast o 2,38 eura.

Čo to znamená pre konateľov?

Konateľ, ktorý nie je zamestnaný vo vlastnej sro, a má štatút dobrovoľne nezamestnaného, zaplatí do zdravotnej poisťovne 60,06 EUR v roku 2016.

Autor: Ing. Vladimíra Svrčková

Čo treba vedieť o daňovom priznaní k dani z príjmu za rok 2014

 1. Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2014 máte povinnosť podať, ak vaše zdaniteľné príjmy za rok 2014 presiahli sumu 1 901,67 eur. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek  príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane z príjmov.
   
 2. Daňové priznanie typ B podávate, ak ste dosiahli príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku, alebo ostatný príjem.
   
 3. Daňové priznanie typ A podávate, ak ste dosiahli príjmy iba zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody.
   
 4. Sadzba dane je 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (t. j. 35 022,312 eur).
   
 5. Sadzba dane je 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (t. j. 35 022,312 eur).
   
 6. Životné minimum platné k 01.01.2014 je 198,09 eur a použije sa pri výpočte nezdaniteľných častí základu dane za rok 2014.
   
 7. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (§ 11 ZDP) je 3 803,33 eur a to v prípade, ak máte základ dane v roku 2014 rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok platného životného minima). Ak máte základ dane vyšší ako 19 809 eur, začína sa uplatňovať tzv. milionárska daň, to znamená nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 8 755,578 eur (44,2-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane.
 8. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela závisí od toho, aký máte základ dane, ale   od výšky vlastných príjmov manželky/manžela.
  1. Ak máte v roku 2014 základ dane rovný alebo nižší ako 35 022,31 eur, nezdaniteľná časť základu dane je 3 803,33 eur a to v prípade, ak manželka/manžel nemala vlastné príjmy. Ak manželka/manžel mala vlastné príjmy, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 3 803,33 eur a vlastnými príjmami manželky/manžela.
    
  2. Ak máte v roku 2014 základ dane vyšší ako 35 022,31 eur, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 12 558,906 eur (63,4-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane a to v prípade, ak manželka/manžel nemala vlastný príjem. Ak manželka/manžel mala vlastné príjmy, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 12 558,906 eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky.
  3.  
 9. Ročná suma daňového bonusu platná pre rok 2014 je 256,92 eur a môžete si ho uplatniť v prípade, ak ste v roku 2014 mali zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 2 112 eur a vykázali ste kladný základ dane (čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), pričom musia byť splnené aj ďalšie podmienky pre jeho uplatnenie (§ 33 ZDP).
   
 10. Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2014 je potrebné podať a daň aj  zaplatiť do 31. marca 2015.

Zdroj: Podnikam.SK, MV

Minimálna mzda od 1.1.2015

Minimálna mesačná mzda pre trvalý pracovný pomer platná pre rok 2015 bude o 28 EUR vyššia, t.j. 380 EUR pri prvom stupni náročnosti práce. Každý ďaľší stupeň náročnosti sa vypočíta násobkom koeficientu, ktorý je pre každý ďalši stupeň vyšší o 0,2, pričom prvý stupeň má koeficient 1. Čiže napr. stupeň náročnosti 2 má koeficient 1,2, stupeň 3 má koeficien 1,4, až po stupeň 6 s koeficientom 2.

Minimálne hodinová mzda pri 1 stupni náročnosti práce je 2,184 EUR.

Autor: Ing. Vladimíra Svrčková

Odvody SZČO od 1.1.2015

Nižšie uvádzame preddavky na odvody živnostníka do poisťovní platné pre rok 2015.

Zdravotná poisťovňa

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

Popis Sadzba v % Minimálne poistné Maximálne poistné
Zdravotné poistene SZČO bez zdravotného postihnutia 14% 57,68 € 576,80 €
Zdravotné poistene SZČO so zdravotným postihnutím alebo invalidný dôchodca 7% 28,84 € 288,40 €

Sociálna poisťovňa

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

     

Popis Sadzba v % Minimálne poistné Maximálne poistné
sociálne poistenie bez poistenia v nezamestnanosti 33,15% 136,57 € bez poist. v nezam. 1365,78 € bez poist. v nezam.
sociálne poistenie s poistením v nezamestnanosti 35,15% 144,81 € s poist. v nezam. 1448,18 € s poist. v nezam.

Pozor, vyššie uvedené sú iba preddavky na poistné. Skutočné poistné Vám bude vypočítané a dovyrúbené pri ročnom zúčtovaní poistného.

Aké poistné možete očakávať? Vypočítate si ho nasledovne z vymeriavacieho základu.

Ako si vypočítať vymieriavací základ pre reálne poistné?

Vymeriavací základ sa počíta takto:

 • k čiastkovému základu dane z príjmu pripočítate zaplatené povinné odvody do Sociálnej aj do zdravotnej poisťovne (dobrovoľné odvody do SP sa nezapočítavajú)
 • vydelíte počtom mesiacov prevádzkovania živnosti (ak ste živnosť začali prevádzkovať v danom roku, na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu ste začali prevádzkovať živnosť po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada)
 • potom vydelíte koeficientom 1,486

Autor: Ing. Vladimíra Svrčková

Sadzby dane z príjmu na rok 2015

Keďže k 1. júlu 2014 sa suma životného minima nezmenila (aj naďalej je pre plnoletú fyzickú osobu na úrovni 198,09 eura), všetky veličiny naviazané na sumu životného minima zostávajú na rok 2015 na rovnakej úrovni, na akej boli v roku 2014. Ide o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), daňový bonus na dieťa, či o hranicu príjmu, od ktorej sa uplatňuje 25-percentná sadzba dane.

 

Popis Sadzba
Sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8 - násobok sumy platného životného minima, t. j. 35 022,31 eur vrátane 19 %
Sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8 - násobok sumy platného životného minima, t.j. 35 022,31 eur 25 %
Preddavky na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ z miezd svojich zamestnancov 19 % do zdaniteľnej sumy 2 918,52 eur

25 % nad 2 918,52 eur
Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2015 (19,2 x suma živ. minima)
19,2 x 198,09 eura

Uplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2014 a 2015 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok životného minima)
3 803,33 eur

316,95 eur/mes *
Nezdaniteľná časť na daňovníka, ak základ dane za rok 2014 a 20155 je vyšší než 19 809 eur vypočíta sa:
8 755,58 mínus (základ dane/4)
Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane 35 022,31 eur
Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2015 (19,2 x suma živ. minima), ak manželka (manžel) nemá vlastný príjem

19,2 x 198,09 eura

Uplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2014 a 20155 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 35 022,31 eura (176,8-násobok životného minima)
3 803,33 eur
Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) bez príjmu, ak základ dane daňovníka za rok 2014 a 2015 je vyšší než 35 022,31 eura vypočíta sa:
12 558,91 mínus (základ dane/4)

 

Zdroj: Podnikam.SK, IS

Sro-čka za 1EUR nebude

Poslancom sa nepodarilo prelomiť veto prezidenta SR Andreja Kisku pri novele Obchodného zákonníka. Hlava štátu vrátila legislatívu na opätovné prerokovanie do parlamentu s návrhom, aby ju zákonodarcovia neprijali ako celok. Na prelomenie veta je potrebná nadpolovičná väčšina zo všetkých 150 poslancov. Za novelu však opätovne hlasovalo len 75 z nich.

V novele Obchodného zákonníka navrhovalo ministerstvo spravodlivosti vytvoriť dva typy spoločností s ručením obmedzeným (s.r.o.). Podľa vzoru Nemecka sa mali deliť na tzv. riadne, v ktorých sa v absolútnom vyjadrení zvýši požiadavka na vytváranie základného imania a na start-up spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré malo byť možné vytvárať už so základným imaním od jedného eura. Terajšia legislatíva na založenie s.r.o. vyžaduje základné imanie aspoň 5 000 eur, pričom vklad jedného spoločníka musí byť minimálne 750 eur.

Po novom sa požiadavka mala znížiť na jedno euro. Aby sa však nezneužívala takáto forma obchodnej spoločnosti, rezort chcel zaviesť nové ustanovenia o kríze kapitálovej spoločnosti či obmedzenie vyplácania zisku. Zároveň s.r.o., ktoré by nemali základné imanie aspoň 25-tisíc eur, by boli povinné tento údaj uvádzať na obchodných dokumentoch, pričom takáto spoločnosť by mohla mať najviac troch spoločníkov.

Rezort justície v rámci novely navrhol zriadiť register diskvalifikovaných osôb. Obchodný zákonník mal vymedziť právny rámec pre diskvalifikáciu určitej osoby ako tzv. vylúčeného zástupcu. Podkladom pre vylúčenie malo byť rozhodnutie vydané súdom. Toto rozhodnutie o vylúčení by znamenalo, že určitá osoba prestáva byť členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej osoby alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach alebo družstvách.

Zdroj: SITA, Podnikam.SK

Porovnanie "s.r.o." a organizačnej zložky

Právnické osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky  môžu v Slovenskej republike podnikať iba za predpokladu, že si  zriadia organizačnú zložku alebo  dcérsku  obchodnú spoločnosť so sídlom na našom území. Pokiaľ ide o formu obchodnej spoločnosti, môže ísť o spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť, európsku spoločnosť prípadne komanditnú alebo verejnú obchodnú spoločnosť.

Nakoľko zahraničný klienti najčastejšie využívajú formu organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, nižšie uvádzame základné porovnanie a rozdiely.

I.  SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM ("s.r.o.")

    Samostatný subjekt
    Majetkovo oddelený od materskej spoločnosti (v prípade konkurzu nepostihuje insolvencia materskú spoločnosť)
    Registrácia na daňovom úrade v SR
    Zložitý spôsob ukončenia činnosti a výmazu z registra spoločností

II.  ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY

    Nie je samostatný subjekt, je priamo viazaná na materskú zakladajúcu spoločnosť (všetky zmluvy sa uzavierajú v mene materskej spoločnosti, ktorá priamo zodpovedá za ich plnenie)
    Majetkovo napojený na materskú spoločnosť (v prípade insolvencie sa konkurz vyhlasuje priamo na materskú spoločnosť)
    Registrácia na daňovom úrade v SR
    Jednoduchý spôsob ukončenia činnosti a výmazu z registra spoločností

Autor: Ing. Vladimíra Svrčková